OOTA on Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn toteuttama ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) mukainen työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke.

Hankkeen myötä opiskelijakunta POKAlle saadaan uusia toimintamalleja ja palveluita opiskelijoiden yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä opiskelukyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
OOTA - Opiskelija opiskelijan tukena arjessa
Lyhyt kuvaus

OOTA on Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn toteuttama ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) mukainen työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke.

Hankkeen myötä opiskelijakunta POKAlle saadaan uusia toimintamalleja ja palveluita opiskelijoiden yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä opiskelukyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja uudenlaisen yhteisöllisyyden luominen verkkoympäristöissä.
 • Opiskelukyvyn ylläpitäminen poikkeustilanteen aikana. Mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaaminen rajoitusten aikana.
 • Opiskelijoiden tukeminen lähiopintojen jatkuessa.
Toimiaika

Hankkeen kesto 1.5.2020 - 31.12.2020

Toimijat

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on koko Karelia-ammattikorkeakoulun yhteisö.

Verkostot rakentuvat hankkeen myötä, nyt tiivistä yhteistyötä tehdään Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi verkostoon kuuluu mm. muut ESR toimintalinja 5:n korona hankkeet.

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Aino Pesonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
aino.pesonen@pokapoka.fi

Tekijä

Aino Pesonen

Luotu

19.05.2020

Viimeksi muokattu

17.12.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeen lähtökohtana on reagoiminen yhteiskunnalliseen poikkeustilanteeseen ja sen tuomiin haasteisiin vastaaminen.

Koronan tuomia uusia haasteita ovat esimerkiksi 

 • etäopiskelu & sosiaalinen eristäytyminen,
 • tarve sosiaaliselle kanssakäymiselle,
 • tarve rutiinien luomiselle uuteen arkeen,
 • huoli opiskelijoiden jaksamisesta sekä
 • huoli opintojen etenemisestä itsenäisesti.

Koronasta johtuvan poikkeustilanteen myötä on syntynyt tarve tehdä laajempia toimia opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseksi ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi.

 • Kuinka tavoitamme opiskelijat, jotka opiskelevat kotona tai jotka eivät tunne kuuluvansa opiskelijayhteisöön?
 • Kuinka tuemme opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja itsensäjohtamistaitoja etäopiskelun aikana ja lähiopetukseen palatessa?
 • Kuinka luomme uudenlaista yhteisöllisyyttä opiskelijoiden välille verkossa?
 • Kuinka tuemme opiskelijoiden jaksamista?
 • Kuinka tuemme opiskelijoiden taloutta?
 • Kuinka jaamme hyviä etäopiskeluvinkkejä?
 • Entä miten tuemme opiskelijoita palaamaan sosiaaliseen kanssakäymiseen sosiaalisten rajoitteiden poistumisen jälkeen?
Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen.

Tavoitteena on, että opiskelijakunta POKAn toimintaan saadaan pysyviä uusia toimintamalleja ja palveluja:

 • Toimintamalli opiskelijoiden yhteisöllisyyden luomiseksi ja heidän opiskelykyvyn ja henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi verkkoympäristössä.
 • Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä Discord-palvelin.
 • Sosiaalisten rajoitusten poistumisen jälkeen hankkeen tuotoksena opiskelijakunta POKAlla on entistä tavoittavampi ja houkuttelevampi kerhotoiminta.
 • Hankkeen aikana pilotoidaan rästitalkoopäivät.
 • Opinnoissa jaksamisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi järjestettyjä opintopiirejä on tarkoitus jatkaa samalla luodulla toimintamallilla.
 • Toimintamalleja luodaan sekä digitaalisesti, että face-to-face -periaatteella toimiville hyvinvointiryhmille.

Digitaalisten työkalujen kehittäminen on osa hankkeen keskeistä sisältöä.

Tavoitteena pidemmällä tähtäimellä ovat:

 • Hankkeen myötä muotoutuneilla toimintamalleilla ja etäpalveluilla voidaan tavoittaa ja osallistaa myös etä- ja monimuoto-opiskelijat paremmin osaksi opiskelijayhteisöä.
 • Hankkeen kautta kehittynyt Discord-palvelin tulee jäämään käyttöön opiskelijakunnan viestinnässä ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden kanavana ollen näin osa POKAn toimintaa.
 • Rästitalkoot jatkuvat yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoitteisiin pyritään seuraavanlaisilla toimenpiteillä:

1. POKAn Discord-palvelimen laajempi käyttöönotto lisäämällä markkinointia ja lisäämällä toimintaa palvelimen sisällä.

2. Opintopiirien järjestäminen opintojen etenemisen turvaamiseksi.

3. Luodaan uutta sosiaalista ja mielen hyvinvointia ja opiskeluhyvinvointia tukevaa toimintaa ja jaetaan hyvinvointivinkkejä.

4. Ohjataan opiskelijoita käyttämään ura- ja työelämäpalveluita joissa tarjotaan tehostettua uravalmennusta ja työllistymisen tukipalveluita. Tässä hyödynnetään Karelia-ammattikorkeakoulun omia palveluita, ammattiliittojen osaamista sekä alueen muita työllisyystoimijoita.

5. Panostaminen ihmisten välisiin kohtaamisiin rajoitusten jälkeen jatkamalla POKAn Dynamo- ja liikuntatuutoritoimintaa uusilla opiskelijoilta kerätyillä ideoilla.

6. Kevään ja syksyn 2020 tuutoreiden ja vip-opiskelijoiden koulutuksissa huomioidaan syksyn 2020 opintoihin paluun poikkeustilanne ja ohjataan ko. opiskelijoita toimimaan kouluun paluun havainnoijina ja viestin viejinä; mitä ryhmille kuuluu.

7. Järjestetään syyskaudella 2020 rästitalkoiden pilotteja rästiin jääneiden opintojen suorittamiseksi.

8. Virtuaalisten hyvinvointiryhmien perustaminen ja paluu opintoihin ja arkeen -hyvinvointi/liikuntaryhmän perustaminen.

Tavoitteena on että hankkeen tuotosten myötä 

 • Opiskelijoita pystytään paremmin tukemaan etäopiskelun ajan opinnoissa jaksamisessa ja opiskelukyvyn ylläpitämisessä sekä sosiaalisen ja opiskeluhyvinvoinnin osalta.
 • Opiskelijoille tarjoutuu paremmat mahdollisuudet säilyttää ja rakentaa uutta yhteisöllisyyttä ja osallisuutta opiskelijayhteisön sisällä ja ylläpitää tai luoda uusia sosiaalisia suhteita.
 • Lähiopintojen jatkuessa opiskelijoita pystytään tukemaan uusien arkirutiinien löytämisessä ja sosiaalisten kontaktien lisäämisessä takaisin elämäänsä.
 • Opiskelukyvyn tukeminen poikkeustilanteen aikana edesauttaa opintojen etenemistä ja siten opiskelijoiden valmistumista ajallaan. Myös tuki opiskelijoiden sosiaaliseen ja opiskeluhyvinvointiin voidaan nähdä tärkeänä satsauksena hyvinvoiville opiskelijoille ja myöhemmin työelämään siirtyjille.

Tuloksia arvioidaan loppuraportissa ja arvioinnissa käytetään hyväksi opiskelijoille tehtävän kyselyn tuloksia.

Tuotokset ja tulokset

Tulosten arvioinnin yhtenä osana käytetään hankkeen lopussa Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille suoritettavaa kyselyä.

Kyselyssä otetaan selvää mm. etätoiminnan ja opintoja tukevan toiminnan tavoitettavuudesta ja käyttöasteesta sekä hyödyllisyydestä yhteisöllisyyden, osallisuuden, opiskelukyvyn ja sosiaalisen ja opiskeluhyvinvoinnin näkökulmista.

Hankkeen loppuraportissa arvioidaan mm.

 • kuinka paljon hanke tuotti opiskelijakunnalle viikoittaista toimintaa Discordin ja sosiaalisen median välityksellä 
 • kuinka paljon ihmisiä hanke tavoitti Discord-palvelimella ja sosiaalisessa mediassa
 • kuinka paljon toimintaa hankkeella oli sosiaalisten rajoitusten jälkeen tukemaan opintojen ja sosiaalisen kanssakäymisen jatkumiseksi

Myös horisontaalisia vaikutuksia arvioidaan hankkeen loppuraportin vaatimusten mukaisesti.

OOTA

Aihealueet

Osallisuus Yhteisöllisyys Hyvinvointi Ammattikorkeakoulu

Ilmiöt

Poikkeusolot