RRP- Pirkanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma, HOPPU 2

Pirkanmaan RRP-hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoonpääsyn nopeuttamista sekä kustannusten nousun hillintää. RRP-hankkeen kehittämistoimenpiteet on valittu siten, että ne ovat linjassa muiden käynnissä olevien valtionavustushankkeiden, Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2020-2025 sekä Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 2021-2024 kanssa. Hanke tukee muiden hankkeiden aikana tehdyn kehittämisen pitkäjänteistä toimeenpanoa ja se kytketään tiiviisti muihin alueella oleviin erillisrahoitteisiin hankkeisiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
RRP- Pirkanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma, HOPPU 2
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan RRP-hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoonpääsyn nopeuttamista sekä kustannusten nousun hillintää. RRP-hankkeen kehittämistoimenpiteet on valittu siten, että ne ovat linjassa muiden käynnissä olevien valtionavustushankkeiden, Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2020-2025 sekä Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 2021-2024 kanssa. Hanke tukee muiden hankkeiden aikana tehdyn kehittämisen pitkäjänteistä toimeenpanoa ja se kytketään tiiviisti muihin alueella oleviin erillisrahoitteisiin hankkeisiin.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa on neljä kokonaisuutta, jotka toteutetaan osana strategian toimeenpanoa:

1. Koronasta aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkaminen
2. Ennaltaehkäisevien toimintamallien vahvistaminen sekä monialaisen hyvinvointiyhteis-työn lisääminen alueen toimijoiden kesken
3. Hoidon ja palvelun vaikuttavuuden ja tietoon perustuvan päätöksenteon vahvistaminen
4. Digitaalisten palvelujen yhdenmukaistaminen ja saatavuuden parantaminen hyvinvointi-aluetasoisesti

Toimiaika

Hanketta toteutetaan vuosina 2023-2025. Vuonna 2022 toteutettiin Pirkanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäinen hanke: HOPPU 1. 

Toimijat

RRP-valtionavustushankkeen hankehallinnoijana toimii  Pirkanmaan hyvinvointialue. Hankkeen ohjausryhmä koostuu hyvinvointialueen johtoryhmästä. Osia hankekokonaisuudesta ohjaa myös hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyden-huollon johtoryhmä, kuten myös Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeita. Hankkeen johtaminen nivoutuu osaksi hyvinvointialuestrategian toimeenpanoa, jota johdetaan osana alueen johtamis-järjestelmää.

Hankkeeseen osallistuvat osatoteuttajina vaikuttavuuskeskuspilotin osalta muut yliopistolliset hyvinvointialueet (Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa) ja HUS-yhtymä. Erityisesti Investoinnin 2 osalta Pirkanmaan kunnat ovat mukana yhteistyökumppa-neina. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen, Di-giFinlandin, THL:n ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Eeva Halme
Yhteyshenkilön organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
eeva.halme@pirha.fi

Luotu

29.03.2023

Viimeksi muokattu

07.05.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pirkanmaan Hoppu 2- hankkeen hankesuunnitelma valmisteltiin rinnakkain Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian kanssa ja sitä tarkennettiin myös vastaamaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanosuunnitelmaa.

Keskeisin hyvinvointialueen haaste kiteytyy yhtenäisen ja kustannustehokkaan palvelutuotannon järjestämiseen käytettävissä olevilla voimavaroilla. Strategiassa tähän haasteeseen vastataan neljällä kärjellä: tärkeintä ihminen, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut, hyvinvoivat työntekijät sekä yhdessä yhteen toimiva hyvinvointialue.  Hoppu 2 -hanke saa syötettä jokaisesta strategisesta kärkiteemasta. 

 

Päämäärä ja päätavoite

Pirkanmaan Hoppu 2-hankkeen neljä päätavoitetta ovat:

1. Koronasta aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkaminen
2. Ennaltaehkäisevien toimintamallien vahvistaminen sekä monialaisen hyvinvointiyhteistyön lisääminen alueen toimijoiden kesken
3. Hoidon ja palvelun vaikuttavuuden ja tietoon perustuvan päätöksenteon vahvistaminen
4. Digitaalisten palvelujen yhdenmukaistaminen ja saatavuuden lisääminen hyvinvointialuetasoisesti

Hankesuunnitelmaa valmisteltiin rinnakkain hyvinvointialueen strategian kanssa, ja se vastaa hyvinvointialueen strategian ja strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteisiin. Strategisista kärkiteemoista Hoppu-hanke saa syötettä jokaisesta.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Koronasta aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkaminen

Ensimmäinen hankekauden 2023–2025 tavoite on koronapandemiasta aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkaminen. Tavoite jakautuu neljään alatavoitteeseen:
1.1. Tulevaan 7 vuorokauden hoitotakuuseen vastaaminen ja sosiaalipalveluihin pääsyn nopeuttaminen (kts. taulukko alla)
1.2. Koronasta aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkaminen erityisesti haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevissa kohderyhmissä
1.3. Haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien kohderyhmien palveluiden saatavuuden, laadun ja jatkuvuuden parantaminen palvelukokonaisuuksia ja -polkuja kehittämällä

 

  • Pirkanmaan hoitoon pääsyn tavoitteet                                                                           5/2023                                12/2023
  • Kunnat, joissa suunterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy 3kk tai alle        80 %                                    100 %
  • Päihde- ja mielenterveyspalvelut T3 7 vrk tai alle                                                           87 %                                    100 %
  • Lääkärit, avosairaanhoitoon pääsy 7 vrk tai alle                                                              90 %                                    100 %
  • Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, avosairaanhoitoon pääsy 7 vrk tai alle      100 %                                   100 %
  • Fysioterapeutit, kuntoutus, hoitoon pääsy 7 vrk tai alle                                              80 %                                     90–100 %

Sosiaalipalveluiden osalta tavoite on, että palveluntarpeen arvioinnit tapahtuvat sosiaalihuolto-lain määräaikojen mukaisesti koko Pirkanmaalla. Osassa Pirkanmaata sosiaalihuollon palvelut ovat ruuhkautuneita eikä määräaikoihin päästä.

Hoppu-hankkeessa parannetaan edellä kuvattujen kohderyhmien palveluiden saatavuutta, laatua ja jatkuvuutta palvelukokonaisuuksia ja -polkuja kehittämällä. Asiakkaan osallistuminen omaan hoitoonsa ja palveluunsa turvataan. Eri palvelu- ja hoitomuodot sovitetaan yhteen saumattomasti ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville taataan yhtenäinen hoitosuunnitelma. Henkilöstöresurssi kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti niin, että haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät saavat tarvitsemansa palvelun.

 

Ennaltaehkäisevien toimintamallien vahvistaminen sekä monialaisen hyvinvointiyhteis-työn lisääminen alueen toimijoiden kesken

Toinen hankekauden 2023–2025 tavoite on ennaltaehkäisevien toimintamallien vahvistaminen sekä monialaisen hyvinvointiyhteistyön lisääminen. Tavoite jakautuu kahteen alatavoitteeseen:

2.1. Ongelmien varhaisen tunnistamisen ja ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen
2.2. Monialaisen hyvinvointiyhteistyön lisääminen erityisesti hyvinvointialueen ja kuntien välillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ydintavoitteita ovat painotus ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, kustannuskasvun hillitseminen palvelurakenteen keventymisen myötä, sekä väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Keskeinen tavoite Hoppu-hankkeessa on lisätä moniammatillista elintapaohjauksen saatavuutta tarjoamalla elintapaohjauksen palvelut yhdelle alustalle, yhtenäistämällä elintapaohjauksen käytäntöjä sekä mahdollistamalla elintapamuutosta tukevan tiedon ja ohjauksen saatavuus asukkaille ja ammattilaisille. Muutoksen rakentamisessa ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat.

 

Hoidon ja palvelun vaikuttavuuden ja tietoon perustuvan päätöksenteon vahvistaminen

Kolmas hankekauden 2023–2025 tavoite on hoidon ja palvelun vaikuttavuuden ja tietoon perus-tuvan päätöksenteon vahvistaminen. Tavoite jakautuu neljään alatavoitteeseen:

3.1. Vaikuttavuuden kehittämisen kansallisen koordinaation johtaminen
3.2. Hoidon ja palvelun laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen tiedolla johtamisen tukemana
3.3. Vaikuttavuusperusteisen ohjauksen vahvistaminen tiedolla johtamisen tukemana
3.4. Tiedontuotannon yhdenmukaistaminen ja laadun parantaminen kirjaamista kehittämällä
Pitkällä aikavälillä vaikuttavuuden kehittämisen tavoite on tarjota oikeaa hoitoa ja palvelua, oikea-aikaisesti oikeille potilaille ja asiakkaille siten, että lopputuloksena on terveyden ja hyvinvoinnin maksimointi samalla, kun kustannukset minimoidaan. Tämä edellyttää yhteisesti sovittuja käytäntöjä mitata hoitojen ja palveluiden vaikuttavuutta, raportoida tuloksia sekä arvioida käytettyjen menetelmien hyötyjä ja haittoja. Hankkeessa tavoitellaan edelläkävijyyttä kansallisen vaikuttavuuden kehittämisessä sekä vaikuttavuuden käytäntöjen juurruttamista osaksi olemassa olevia johtamisen ja ohjauksen rakenteita.

Palvelutoiminnan tulee perustua tarpeeseen, näyttöön ja tutkittuun tietoon. Hoidon ja palvelun laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen edellyttää vahvaa tiedolla johtamista. Hankkeessa tavoitellaan aiempaa yhtenäisempiä ja suunnitelmallisempia tietosisältöjä, mittareita ja menetelmiä alueen sote-palvelutuotannon tiedolla johtamisen vahvistamiseksi. Lisäksi vaikuttavuuden mittaamiseen ja kustannusten todentamiseen linkittyy tietotuotannon yhtenäistäminen ja laadun parantaminen kirjaamiskäytäntöjä kehittämällä.

 

Digitaalisten palvelujen yhdenmukaistaminen ja saatavuuden lisääminen hyvinvointialuetasoisesti

Neljäs hankekauden 2023–2025 tavoite on digitaalisten palvelujen yhdenmukaistaminen ja saatavuuden lisääminen hyvinvointialuetasoisesti. Tavoite jakautuu neljään alatavoitteeseen:

4.1. Digitaalisten palveluiden integrointi yhtenäiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi
4.2. Digitaalisten palveluiden saatavuuden parantaminen
4.3. Digitaalisten palveluiden käytön osuuden kasvattaminen
4.4. Johtamisen tukeminen digitaalisten ratkaisujen ja automatisoinnin avulla

Tarkoituksena on parantaa palveluiden oikea-aikaisuutta, saatavuutta, saavutettavuutta ja laatua vaikuttavien digitaalisten ratkaisujen kuten kansalaisen etäpalveluiden ja ammattilaisen työkalujen avulla. Tavoitteena on myös kustannuskasvun hillintä. Hyvinvointialueen digiratkaisut toteutetaan jatkossa yhtenäisen ICT-viitekehyksen ja sen sisältöjen ja strategisten tarvelinjausten kautta. Osana ICT-viitekehystä hyvinvointialueelle on laadittu sähköisen asioinnin tavoitetila ja tiekartta sen saavuttamiseksi. Hoppu-hankkeessa toteutetaan osa tämän tiekartan tehtävistä. Huomioiden Pirkanmaan nykyisen digipalvelutuotannon sirpaleisuus, tavoitteena on teknologisilta ratkaisuiltaan yhdenmukainen digitaalinen tieto- ja palvelutuotanto koko alueelle yhtenäisen digitaalisen sotekeskuksen (ml. digiklinikan) myötä.
Jo kehitetyt ja kehitettävät asukkaan digitaaliset palvelut liittyvät oleellisesti hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamiseen. Koronaviruspandemia on vauhdittanut Pirkanmaan asukkaiden ja sote-ammattilaisten digiloikkaa, mutta täyttä käyttöpotentiaalia ei ole saavutettu. Myös haavoittuvassa asemassa olevien kohderyhmässä on tunnistettu käyttäjiä, jotka hyötyvät digipalveluista. Kuitenkin hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa voidaan välillisesti purkaa erityisesti kohdentamalla digipalvelut digikyvykkyydet omaaville ei-haavoittuvassa asemassa oleville, jotta rajalliset fyysiset resurssit kyetään kohdentamaan tarkoituksenmukaisesti niitä tarvitseville.
Tavoitteena on myös ammattilaisen työn helpottuminen ja nopeutuminen, sekä työntekijäkokemuksen parantuminen tuomalla erilaisia teknologisia ratkaisuja tukemaan työtä. Palvelutuotannon johtamista tuetaan teknologia-avusteisella tuotannonohjauksella ottamalla käyttöön henkilöstön riittävyyttä tukeva, ohjelmistoavusteinen työvoimahallinnan järjestelmä.