Satakunta: Tulevaisuuden kotona-asumista tukevat palvelut–hanke

Satakunnan TulKoti–hankkeessa hyödynnetään aikaisemmassa valmistelussa tehdyn Ikästrategian tavoitetta luoda Satakuntaan asiakaslähtöinen ja toimiva ikääntyneiden palvelujen kokonaisuus. Hankkeessa yhtenäistetään, kehitetään, jalkautetaan ja levitetään kotiin annettavien palveluiden toimintamalleja, kuten keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, teknologian hyödyntäminen sekä kotiin annettavien palveluiden laadun valvonta. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Satakunta: Tulevaisuuden kotona-asumista tukevat palvelut–hanke
Lyhyt kuvaus

Satakunnan TulKoti–hankkeessa hyödynnetään aikaisemmassa valmistelussa tehdyn Ikästrategian tavoitetta luoda Satakuntaan asiakaslähtöinen ja toimiva ikääntyneiden palvelujen kokonaisuus. Hankkeessa yhtenäistetään, kehitetään, jalkautetaan ja levitetään kotiin annettavien palveluiden toimintamalleja, kuten keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, teknologian hyödyntäminen sekä kotiin annettavien palveluiden laadun valvonta. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Satakunnan Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen hanke tähtää iäkkäiden palvelujen toimintatapojen uudistamiseen ja asiakaslähtöisiin palvelukokonaisuuksiin.

Tavoitteet:

- Satakunnan hyvinvointialueelle luodaan iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen yhtenäinen asiakaslähtöinen toimintamalli.

- Satakunnan hyvinvointialueelle luodaan matalan kynnyksen asiakas- ja palveluohjauksen malli

- Satakunnan hyvinvointialueella on käytössä yhtenäinen toimintatapa, jolla määritellään ja varmistetaan kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve.

- Satakunnan hyvinvointialueella on kuvataan ja otetaan käyttöön ikäihmisten palveluiden laadun järjestelmällinen seuranta, jossa käytetään luotettavia arviointimenetelmiä.

Toimiaika

1.1.2022- 31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Toimijat

Hankkeen kehittämistyö kohdistuu ikääntyneisiin, yli 65-vuotiaisiin asiakkaisiin. Kohderyhmään kuuluvat sekä palveluiden piirissä jo olevat ikääntyneet, että ikääntyneet, jotka eivät vielä ole säännöllisen avun tarpeessa, mutta jotka voivat käyttää toimintakykyä ylläpitäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita.

Hankkeen toteutuksessa ovat mukana kaikki Satakunnan 16 kuntaa sekä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Porin perusturva ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Toimijoina ovat lisäksi ikääntyneiden palveluissa työskentelevät ammattilaiset, kuten asiakasohjaajat, kotikuntoutuksen, kotihoidon ja päivätoiminnan henkilöstö sekä ikääntyneiden palveluiden johto.

Muita toimijoita:

- kuntien HYTE-toimijat, kolmannen sektorin toimijat, yhdistystoimijat ja vapaaehtoistoimijat, kokemusasiantuntijat

- TulSote- ja RRP-hanketoimijat

- Kansalliset ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvät asiantuntijatahot sekä hankkeet.

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Pirjo Mäkilä
Yhteyshenkilön organisaatio
Satakunnan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pirjo.makila@sata.fi

Luotu

22.04.2022

Viimeksi muokattu

19.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

1. Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä: Hankkeen päätavoite on, että hankkeen aikana Satakunnan hyvinvointialueelle on luotu iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen yhtenäinen asiakaslähtöinen toimintamalli. 

2. Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan: Tavoitteena on, että Satakunnan hyvinvointialueelle on luotu asiakas- ja palveluohjauksen malli, jossa periaatteina ovat: palveluihin pääsyyn on matala kynnys, palvelu alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta, asiointi on asiakkaan kannalta helppoa ja palveluihin pääsy monikanavaisesti on varmistettu.

3. Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun: Tavoitteena on, että Satakunnan hyvinvointialueella on käytössä yhtenäinen toimintatapa, jolla määritellään ja varmistetaan kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve.

4. Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla: Tavoitteena on, että Satakunnan hyvinvointialueella on kuvattu ja otettu käyttöön ikäihmisten palveluiden laadun järjestelmällinen seuranta, jossa käytetään luotettavia arviointimenetelmiä.

Päämäärä ja päätavoite

Ikääntyneiden palvelut on nostettu Satakunnassa yhdeksi tärkeimmistä kehittämisen kohteista. Satakunnan väestö ja ikärakenteen ennakoitu kehitys vuosina 2021-2040 osoittaa, että yli 75-vuotiaiden kokonaismäärä nousee, jolloin ikärakenne painottuu yhä vanhempiin ikäluokkiin. Tarvitaan yhteneviä terveyttä edistäviä ja toimintakykyä ylläpitäviä palveluja sekä kannustusta omahoitoon. Näillä toimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä laajempaa palvelujen tarvetta. Tarvitaan uusia ja erilaisia vaihtoehtoja ikäihmisille suunnattujen palveluiden valikoimaan, johon myös TulKoti-hankkeessa pyritään.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen odotetut tuotokset:

• Hyvinvointialueen kotiin annettavien palveluiden toimintamalli

• Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ja sisältöjen kuvaus

• Henkilöstön vähimmäistarpeen määrittämisen ja seurannan toimintatapa

• Kotihoidon yhtenäinen tiimityömalli, kuvaus monialaisen yhteistyön toteutumisesta

• Ikääntyneiden palveluiden laadun ja valvonnan malli

• Tarvekartoitus ja suunnitelma Hyvinvointialueen yhteisestä valvontayksiköstä

• Ehdotus keinoista ikääntyneiden palveluiden rekrytoinnin helpottamiseksi

• Koulutukset, valmennukset, ohjeistukset, toimintakuvaukset, raportit ja selvitykset, arviointi- ja seurantamittarit

Tuotokset ja tulokset

Satakunnan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut - hankkeen kautta edistettiin ja uudistettiin kotiin annettavien palveluiden yhtenäisiä toimintatapoja, laatua ja valvontaa sekä kehitettiin asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Ennen eri tavoin, käytännöin ja myöntämisperustein myönnetyt palvelut yhtenäistetään kehitettyjen toimintamallien avulla Satakunnan hyvinvointialueen laajuisesti. Asiakasohjaus ja neuvonta ovat helpommin saavutettavissa keskitetyn asiakasohjauksen kautta. Verkostoyhteistyö on tiivistynyt ja vahvistunut uusien toimintamallien myötä, jotta asiakkaan palvelupolku on mahdollisimman sujuva etenkin asiakasnäkökulma huomioiden.  

Ikääntyneiden palvelujen toiminnan lähtökohtana on Satakunnan hyvinvointialueen strategian ja arvojen mukaisesti asiakkaan yhdenmukainen palveluihin pääsy, jonka varmistamiseksi on välttämätöntä, että koko Satakunnassa on käytössä yhtenäinen toimintamalli säännöllisen kotihoidon palveluun pääsemiseksi. Hankkeessa tehdyn kehittämistyön avulla voimme tarjota, parantaa ja yhtenäistää asiakkaan oikea-aikaisten palvelujen arviointia ja myöntämistä koko Satakunnan hyvinvointialueella. Lisäksi kotiin annettavien palveluiden valvonta on suunnitelmallista, strukturoitua, yhdenmukaista ja laadukasta.

Hankkeessa luotiin viisi eri toimintamallia.
1.    Kuntouttava etäpäivätoiminta Satakunnan alueella
2.    Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus Satakunnan ikääntyneiden palveluissa
3.    RAI keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa
4.    Sensorien tuottaman tiedon hyödyntäminen kuntouttavalla arviointijaksolla
5.    Kotiin annettavien palveluiden laadun valvonta

Kuntouttava etäpäivätoiminta on ääni- ja videovälitteistä ryhmätoimintaa, jota voidaan myöntää säännöllisen kotihoidon asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa- toimintamallissa yksi yhteydenotto käynnistää asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin prosessin. Keskitetyssä toimintamallissa asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan, kaikki tuen tarpeet tunnistetaan yhden yhteydenoton perusteella ja riski joutua palvelujärjestelmän ulkopuolelle pienenee. RAI keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa-toimintamalli yhdistää palvelutarpeen arvioinnin ja RAI-arvioinnin yhdistämisen sujuvaksi toimintamalliksi. RAI- arvioinnista saatua tietoa hyödynnetään asiakkaalle oikea-aikaisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen myöntämisessä. Sensorien avulla tuodaan ammattilaiselle objektiivista tietoa asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin tueksi kuntouttavalla arviointijaksolla. Tiedon avulla pyritään varmistamaan, että asiakas saa oikea-aikaiset palvelut. Kotiin annettavien palveluiden laadun varmistamiseksi kehitettiin työkalu, jolla järjestelmällisen valvonnan keinoin varmistetaan asiakkaan saaman palvelun laatu ja tuottajan säännösten noudattaminen sekä vahvistetaan tuottajan omavalvontaa.

Tärkeimpinä hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista voidaan pitää “Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus Satakunnan ikääntyneiden palveluissa”, “RAI keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa” ja “Kotiin annettavien palveluiden laadun valvonta”, joiden tuloksena Satakunnan hyvinvointialueelle on mallinnettu uuden asiakkaan palvelupolku ja eteneminen asiakas- ja palveluohjauksesta kuntouttavalle arviointijaksolle, johon on sisällytetty RAI- arviointivälineiden systemaattinen ja oikeaoppinen käyttö. Toimintamallilla lisätään yhtenäistä käytäntöä asiakkaan palveluntarpeen ja toimintakyvyn arvioimiseksi koko hyvinvointialueella. Tehdyn RAI-arvioinnin tulokset ja siitä muodostuneet mittarit huomioidaan osana asiakkaan kokonaisvaltaista arviointi- ja päätöksentekoprosessia. RAI-arviointitietoa hyödynnetään asiakkaan palvelupäätöksen lisäksi hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja seurannassa. Kotiin annettavien palveluiden laadun varmistamiseksi kehitetyllä työkalulla voidaan järjestelmällisen valvonnan keinoin varmistaa asiakkaan saaman palvelun laatu ja tuottajan säännösten noudattaminen sekä vahvistetaan tuottajan omavalvontaa.  Myös RAI-arviointietoa käytetään hyväksi palvelun laadun seurannan tukena.

Jatkossa toimintamallien jatkokehittäminen, jalkauttaminen ja juurruttaminen jatkuu Satakunnan hyvinvointialueella. Asiakas- ja palveluohjauksen, palveluketjujen sujuvuuden ja teknologian yhtenäistämisen kehittämistä jatketaan turvaten asiakkaiden saamien palveluiden laatu ja saatavuus. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen sekä etähoidon toimintamalleista tuli pysyvää toimintaa Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa.  

Etähoidon ja -päivätoiminnan laajentaminen osaksi kotihoidon toimintamallia koko Satakunnan hyvinvointialueella jatkuu kehitettyjen toimintamallien perusteella vuonna 2024. Jatkossa toteutetaan asiakas- ja omaiskyselyiden lisäksi myös henkilöstölle kohdennettuja kyselyitä. Yhteistyö sekä tiedonkulkua parannetaan etähoidon ja kotihoidon fyysisten tiimien välillä. Teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamisen keittämistyötä jatketaan esim. RAI laatuanalyysien ja erilaisten oppaiden avulla.

Valvonnan osalta hanketyönä toteutettu lomakepatteristo toimii jatkossa osana valvonnan prosessia. Kaikessa kehitystyössä pidetään jatkossakin mukana myös RAI-toimintakykyarviointi. RAI-laatutyöhön ja laatuindikaattorien seurantaan pyritään myös kohdistamaan toimenpiteitä. Kuntouttavan arviointijakson toimintamallin kehittäminen, jalkauttaminen ja juurruttaminen jatkuu Satakunnan hyvinvointialueella sitä varten erikseen perustetun työryhmän johdolla, jonka ohjausryhmänä toimii kotiin annettavien palveluiden johtoryhmä. Työryhmä vastaa mm. tarvittavista muutoksista toimintamalliin ja sen levittämisestä mahdollisuuksien mukaan muihin alueen kotiuttamistiimeihin.

 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kokonaisuus erilaisia toimintoja, joiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksittäisten henkilöiden ja laajempien ihmisjoukkojen sosiaalista turvallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Satakunnan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut - hankkeen kautta edistettiin ja uudistettiin kotiin annettavien palveluiden yhtenäisiä toimintatapoja, laatua ja valvontaa sekä kehitettiin asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Kun asiakaslähtöisyys otetaan kaiken toiminnan perustaksi, asiakas tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Asiakas tuntee itsensä tärkeäksi ja huomioiduksi. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin, jolloin tarve ja palvelut kohtaavat. 

Ilman hankkeen mahdollistamia resursseja ei vastaaviin tuloksiin kotihoidon sekä asiakas- ja palveluohjauksen, että valvonnan kehittämisen osalta olisi päästy. Hanke vei eteenpäin koko kotiin annettavien palveluiden toimintaa ja laatua, vaikka osa-alueita kehitettiin erillisinä osakokonaisuuksina.