(SULAVA) Sosiaalihuollon laatu ja vaikuttavuus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla

SULAVA-hankkeessa tutkitaan, mitkä tekijät tuottavat vaikuttavuutta, miksi ja miten sosiaalihuollon sosiaalityössä ja -ohjauksessa työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palveluissa jäsentämällä asiakas-työntekijätilanteiden vaikuttavuutta sosiaalisen tuen sisällön ja toimintaympäristön muutoksen yhteistuloksena. Lisäksi tutkitaan, miten sosiaalihuollon korkeakoulutettujen tutkimusosaamista voidaan lisätä käytännön, tutkimuksen ja opetuksen vuoropuheluna. Tutkimus tuottaa tietoa sekä sosiaalipalveluiden vaikuttavuusperusteisen toiminnan ohjaamisen tueksi että tietoa sosiaalityöntekijöiden tutkivan ammattikäytännön mallintamisesta käytäntötutkimuksen keinoin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
(SULAVA) Sosiaalihuollon laatu ja vaikuttavuus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla
Lyhyt kuvaus

SULAVA-hankkeessa tutkitaan, mitkä tekijät tuottavat vaikuttavuutta, miksi ja miten sosiaalihuollon sosiaalityössä ja -ohjauksessa työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palveluissa jäsentämällä asiakas-työntekijätilanteiden vaikuttavuutta sosiaalisen tuen sisällön ja toimintaympäristön muutoksen yhteistuloksena. Lisäksi tutkitaan, miten sosiaalihuollon korkeakoulutettujen tutkimusosaamista voidaan lisätä käytännön, tutkimuksen ja opetuksen vuoropuheluna. Tutkimus tuottaa tietoa sekä sosiaalipalveluiden vaikuttavuusperusteisen toiminnan ohjaamisen tueksi että tietoa sosiaalityöntekijöiden tutkivan ammattikäytännön mallintamisesta käytäntötutkimuksen keinoin.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

SULAVA-hankeen tarkoitus on kartoittaa ja luoda edellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiselle vaikuttavuusarvioinnille ja vaikuttavuuden tietojohtamiselle Sisä-Suomen YTA:lla. SULAVA-osatutkimuksessa tutkitaan erityisesti sosiaalihuollon laatua ja vaikuttavuutta ja vastataan koko yhteistyöaluetta koskevaan haasteeseen tuottaa kunkin hyvinvointialueen asukkaille heidän elämänlaatuaan parantavia palveluja yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti. Tämän rinnalla hankkeen tarkoituksena on mallintaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tutkimuksellisia valmiuksia sosiaalityön käytäntötutkimuksen keinoin. Näin vastataan alueelliseen sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen edistämis- ja kehittämistarpeisiin koko yhteistyöalueen TKIO-rakenteissa. Samalla tuotetaan lisää uutta tietoa sosiaalihuollon käytäntötutkimuksen valtakunnalliseen kehittämistyön osaksi sosiaalityön profession näkökulmasta.

Toimiaika

Sulava-hankkeen toimiaika on (1.12024-31.12.2025). Kaksivuotiselle hankkeelle on myönnetty rahoitus Suomen kestävän kasvun ohjelmarahoituksesta (RRP 3).

Toimijat

Hankkeen toteuttajat ovat Pikassos (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus) ja SONet BOTNIA (Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus) yhteistyössä Sisä-Suomen hyvinvointialuiden, korkeakoulujen ja tutkimuksen kohdepalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Anne Puuronen
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anne.puuronen@pikassos.fi

Tekijä

Anne Puuronen

Luotu

27.03.2024

Viimeksi muokattu

27.03.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sosiaalihuollon kehittämistä on kritisoitu aiemmassa tutkimuksessa tutkimusperustaisuuden keveydestä, minkä vuoksi paikalliselle YTA-tasolle kontekstoituvan tutkimuksen tutkimustulokset ovat perusteltu lähde sosiaalihuollon laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Palveluiden vaikuttavuus on myös keskeinen periaate, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden voimavaroja ja olemassa olevia resursseja kohdennetaan. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa nousee esille erityisesti tarve ja tavoite edistää tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden tutkimista uusilla hyvinvointialueilla. Vaikuttavuustutkimus on alettu sosiaalihuollossa nähdä yhä enemmän myös mahdollisena tapana lisätä sosiaalipalveluiden saatavuutta ja intensiteettiä, vaikuttavuustutkimus-osaaminen puolestaan osana sosiaalialalla työskentelevien ammattilaista pääomaa nyt ja tulevaisuuden muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

SULAVA-tutkimushanke kiinnittyy näihin vaikuttavuusosaamisen vahvistamisen vaateisiin a) tukeakseen sosiaalihuollon palveluiden laadun ja vaikuttavuttavuuden esille saamista ja käyttöä sosiaalipalveluiden perustyössä, johtamisessa ja toiminnan ohjaamisessa b) lisätäkseen sosiaalihuollon palveluiden vaikuttavuusosaamisen yhteiskehittämistä TKIO:n toteuttamisrakenteissa ja c)  edistääkseen tätä kautta alueen elin-, veto-, pitovoimaa (EVP) Sisä-Suomen YTA-alueella.

Päämäärä ja päätavoite

Tutkimuksen tavoitteena on a) tuottaa tietoa sosiaalipalveluiden toimintaympäristöön ja interventioihin liittyvistä sosiaalityön vaikuttavuutta edistävistä ja jarruttavista tekijöistä ikääntyneiden, työikäisten ja lapsiperheiden palveluissa  b) mallintaa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien tutkivaa ammattikäytäntöä osana omaa työtään  ja c) tuottaa tietoa sekä työntekijöiden osaamis- ja koulutustarpeita ja että alueen TKIO-rakenteiden kehittämistarpeista sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden esille saamiseksi.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

* Tutkimuksen kohdepalveluiden vaikuttavuutta tarkastelevat vertaisarvoidut tieteelliset artikkelit ja opinnäytetyöt

* Tutkimustulosten soveltaminen ja implementointi hyvinvointialueiden sosiaalihuollon käytäntöihin (työntekijöille suunnatut työpajat, ajankohtaiskatsaukset, blogit)

* Selvitys tutkimuksen kohdepalveluissa työskentelevien vaikuttavuustutkimusosaamisen nykytilasta ja koulutustarpeista

* Case-study -dokumentoinnit sosiaalityöntekijöiden tutkivan ammattikäytännön mallintamisesta palveluyksiköistään jalkautettavaksi benchmarkkaukseen ja hyviksi käytännöiksi alueellisessa toimintaympäristössä 

* Kehittämissuositukset sosiaalityön käytäntötutkimuksen mallintamisesta alueen TKIO-rakenteissa