Vauva-ja väkivaltatyötä tulevaisuuden sotekeskuksiin

Hankkeessa järjestölähtöinen vauva- ja väkivaltaosaaminen ja eroauttaminen yhteensovitetaan ja integroidaan julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin saumattomien palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Pilottiasiakkaiden kokemuksia hyödyntäen erilaista osaamista yhdistetään niin, että opitaan ylittämään toimijoiden rajoja ja kehitetään uusia, yhteisiä toimintamalleja, jotka ovat levitettävissä. Mallit pyritään liittämään osaksi sote- ja perhekeskusten johtamisen ja yhteensovittamisen kokonaisuutta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Vauva-ja väkivaltatyötä tulevaisuuden sotekeskuksiin
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa järjestölähtöinen vauva- ja väkivaltaosaaminen ja eroauttaminen yhteensovitetaan ja integroidaan julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin saumattomien palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Pilottiasiakkaiden kokemuksia hyödyntäen erilaista osaamista yhdistetään niin, että opitaan ylittämään toimijoiden rajoja ja kehitetään uusia, yhteisiä toimintamalleja, jotka ovat levitettävissä. Mallit pyritään liittämään osaksi sote- ja perhekeskusten johtamisen ja yhteensovittamisen kokonaisuutta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) vauva- ja väkivaltatyön sekä eroauttamisen erityisosaamisen juurruttaminen osaksi sotekeskuksia ja niiden osana toimivia perhekeskuksia​

Yhteiskehittämisellä sovitetaan yhteen julkisen sektorin ja järjestöjen ammattilaisten osaaminen ja varmistaa, että ETKL:n jäsenyhdistyksissä oleva vauva- ja väkivaltatyön sekä eroauttamisen erityisosaaminen integroituu saumattomaksi osaksi hyvinvointialueiden  palveluketjuja.​

Pilottiyhdistysten (Lahti, Vantaa, Kokkola, Lappi, Viola) ja pilottialueiden (Päijät-Häme, Vantaa-Kerava, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Etelä-Savo) asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa kehitetään yhdessä hyvinvointialueille levitettäviä toimintamalleja.​

Tavoite 1: Vauva- ja väkivaltatyön osaaminen integroituu osaksi tulevaisuuden sote- ja perhekeskuksia rakentaen julkisten palvelujen sekä järjestöjen ammatillisen tuen ja vertaisosaamisen yhdistävän asiakaslähtöisen kokonaisuuden. Asiakkaalle muodostuu saumaton ja tarpeen mukainen palveluketju.

Tavoite 2:  ETKL:n jäsenyhdistysten yhteistyö on vahvistunut tulevaisuuden sote- ja perhekeskusten kanssa eri puolilla Suomea ja piloteissa saadut kokemukset ja toimintamallit ovat myös muiden järjestöjen ja hyvinvointialueiden hyödynnettävissä julkisten palvelujen ja järjestöjenosaamisen yhteensovittamisessa.​

Toimiaika

Toimiaika on 1.1.2022-31.12.2024. Kehittämistyö on käynnissä.

Toimijat

Kehittämistyötä tehdään yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntijoiden, jäsenyhdistysten työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden sekä kehittäjäasiakkaiden kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Tiina Palviainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tiina.palviainen@etkl.fi

Luotu

04.10.2022

Viimeksi muokattu

10.01.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Eri tahojen osaamista ja palveluja lapsiperheille kokoavat perhekeskukset toimivat osana sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa kehitettäviä tulevaisuuden sotekeskuksia. THL:n arvion mukaan perhekeskuksissa ja useilla alueilla perheväkivaltaan liittyvää osaamista ja apua on tarjolla riittämättömästi. Myös riskissä oleville vauvaperheilleriittävää tukea ei ole tai se on pistemäistä. Vauva- ja väkivaltakysymykset ovat Ensi- ja turvakotien liiton erityisosaamista, jota tarvitaan julkisen tueksi. Palvelurakenteen uudistaminen asiakaslähtöiseksi ja vaikuttavia tuloksia tuottavaksi edellyttää palvelukokonaisuuksien yhteiskehittämistä, jossa yhteensovitetaan julkisten palvelujen ammatillinen osaaminen sekä järjestöjen ammatillinen ja vertaisosaaminen saumattomiksi palveluketjuiksi. Yhteiskehittämisen konkretisoimiseksi tarvitaan vauva-ajan ja väkivaltatilanteiden vuoksi apua hakevia pilottiasiakkaita ja heidän kokemuksiaan. Kehitettävät toimintamallit ja palvelupolut ovat jatkossa hyödynnettävissä asiakasohjauksessa. Perhekeskus- ja sotekeskus kehittämistyö on hankkeen pilottialueilla siinä vaiheessa, että tällaiselle kehittämistyölle on iso tarve. Hanke vahvistaa ja vie eteenpäin mm. Perheet keskiöön- ja muissa kehittämishankkeissa luotuja rakenteita ja yhdessä tehtävän työn malleja. Julkisella puolella on halu ja tarve tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Tulosten aikaansaaminen vaatii yhteistä, koordinoitua ja valtakunnallista otetta.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoite 1. Vauva- ja väkivaltatyön osaaminen integroituu osaksi tulevaisuuden sote- ja perhekeskuksia rakentaen julkisten palvelujen sekä järjestöjen ammatillisen tuen ja vertaisosaamisen yhdistävän asiakaslähtöisen kokonaisuuden. Saumaton ja tarpeen mukainen palveluketju mahdollistuu asiakkaille.

Kohderyhmä: Sote- ja perhekeskuksissa toimivat julkisen puolen ammattilaiset, Sote- ja perhekeskusten muut toimijat, Palveluketjuja pilotoivat asiakasperheet

Toiminta ja tuotokset:

2022: Pilottialueilla tiivistetään yhteistyötä alueellisiin sote- ja perhekeskuskehittäjiin ja rakennetaan avainhenkilöverkosto hankkeen tueksi. Julkisen puolen työntekijän kanssa toimitaan työparina. Yhteisiä asiakkaita kutsutaan mallin pilotointiin. Tyypillisiä väkivalta- ja vauvatyön asiakaspolkuja käydään läpiyhteistyökumppanien kanssa ja kartoitetaan, miten kunkin toiminta parhaiten liittyy siihen. Väkivalta- ja vauvatyön kehittämistä osana sote- ja perhekeskuksia tehdään myös valtakunnallisissa verkostoissa.

2023: Kokeillaan erityyppisiä asiakaspolkuja. Eri alueiden työstä kootaan tarveohjautuvia toimintamalleja, jotka soveltuvat käytettäväksi eri konteksteissa. Kehittämistyö rakentuu asiakkaiden ja työntekijöiden kokemusten ja vaikutusten arvioinninpohjalle. Konkreettisena toimintana hanketyössä: kehitetään viranomaisten ja järjestöjen työparityöskentelyä, konsultoidaan ja koulutetaan julkisten palvelujen ammattilaisia vauva- ja väkivaltatyöstä, tuetaan puheeksi ottamista ja asiakasohjausta, kuvataan, selkiytetään ja kehitetään asiakkaan palveluprosessia sekä ketjuja. Valtakunnallisella tasolla käydään jatkuvaa vuoropuhelua sekä SOSTEn järjestöjen muutostuki-hankkeen että sote- ja perhekeskuskehittämisen.

2024: Toimintamallit kuvataan niin, että ne on helppo ottaa käyttöön. Kehittämistyöntulokset integroidaan ETKL:ssä osaksi sisältöalueiden perustyötä. Toimintamallien jatkuvuudelle luodaan edellytykset kumppanuussopimuksilla hyvinvointialueiden kanssa.

Tavoite 2:  ETKL:n jäsenyhdistysten yhteistyö on vahvistunut tulevaisuuden sote- ja perhekeskusten kanssa eri puolilla Suomea ja piloteissa saadut kokemukset ja toimintamallit ovat myös muiden järjestöjen hyödynnettävissä julkisten palvelujen ja järjestöjenosaamisen yhteensovittamisessa.

Kohderyhmä: ETKL:n jäsenyhdistykset, erityisesti ne, jotka eivät ole mukana piloteissa, yhdistysten alueelliset yhteistyöjärjestöt

Toiminta ja tuotokset:
2022: Kartoitetaan alkutilanne. ETKL:n kaikki jäsenyhdistykset rakentavat yhteistyönhyvinvointialueensa sotekeskusvalmistelijoihin ja SOSTEn järjestöjen muutostuki-hankkeen alueasiantuntijoihin sekä hyödyntävät alueensa Perheet keskiöön -hankkeen tuloksia. Käynnistetään yhteinen kehittämisrakenne, joka tukee kaikkien jäsenyhdistysten vertaisoppimista ja yhteistyön rakentamista alueellaan, kooten ja työstäen erialueiden kokemuksia. Rakenne tukee ja yhdenmukaistaa tavoitteessa 1. toimivien pilottien toimintaa ja mahdollistaa osaamisen levittämistä yhdistyksiin, jotka ovat alkutaipaleella yhteyksien rakentamisessa.  Osallistutaan valtakunnallisiin THL:n sotekeskus- ja perhekeskusverkostojentyöskentelyyn.

2023 ja 2024: Kehittämisrakenne jatkuu työkokouksilla sekä työkokousten välillä teams-tapaamisissa. Pilottiyhdistyksille nimetään omasparrausalue, jossa hanketyöntekijä erityisesti tukee jäsenyhdistysten ja yhteistyöjärjestöjen linkittymistä omiin hyvinvointialueisiinsa. Hankkeen toimijat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisen kuvanmuodostamiseen eri hyvinvointialueiden sotekeskusten kehittymisestä ja järjestöjen roolista niissä. Tietoa viedään SOSTE:n muutostukihankkeelle ja THL:n sotekeskus- ja perhekeskusverkostolle yhteiseen käyttöön

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tulevaisuuden sote-keskuksissa sekä niiden perhekeskuksissa on käytössä toimivaksi todettuja ja levitettäväksi soveltuvia yhteistyömalleja väkivalta- ja vauvatyön sekä eroauttamisen osaamisen integroimiseksi uudistuviin soterakenteisiin. Yhteensovitettu toiminta muodostaa lapsille ja perheille saumattoman palvelupolun, jossa luontevasti ja asiakkaan tarpeen mukaisesti yhdistyy julkistenpalvelujen ammatillinen sekä yhdistysten ammatillinen ja vertaisosaaminen. Eritoimijoiden apu ja palvelut täydentävät toisiaan.

ETKL:n jäsenyhdistykset ovat mukana alueensa sote- ja perhekeskusten toiminnassa. Yhdistysten vauva- ja väkivaltatyön sekä eroauttamisen erityisosaaminen on kehitetyn toimintamallin avulla luontevana osana asiakkaiden palvelupoluissa. Toimintamallia hyödynnetään vauva- ja väkivaltatyön lisäksi ETKL:n jäsenyhdistysten ja alueellisten yhteistyöjärjestöjen muilla sisältöalueilla.

Tuotokset ja tulokset

Tavoite 1: 

  • Yhteiskehittäminen on aktiivista ja tämä mahdollistaa yhdyspinnoilla tai yhdessä tehtävän työn kehittymisen ja toiminnan juurtumisen osaksi hyvinvointialueiden toimintaa. 

  • Eri alueiden välinen yhteiskehittäminen ja vertaisoppiminen mahdollistuu ja tuo uusia näkökulmia alueiden kehittymiseen. 

  • Yhteensovitettu toiminta muodostaa lapsille ja perheille saumattoman palvelupolun, jossa luontevasti ja asiakkaan tarpeen mukaisesti yhdistyy julkisten palvelujen ammatillinen sekä yhdistysten ammatillinen ja vertaisosaaminen. 

  • Tulevaisuuden sote-keskuksissa sekä niiden perhekeskuksissa on käytössä toimivaksi todettuja ja levitettäväksi soveltuvia yhteistyömalleja väkivalta- ja vauvatyön osaamisen integroimiseksi uudistuviin soterakenteisiin.  

Tavoite 2:

  • ETKL:n jäsenyhdistykset ovat mukana alueensa sote- ja perhekeskusten toiminnassa.  

  • Yhdistysten vauva- ja väkivaltatyön sekä eroauttamisen osaaminen on (yhteisen työskentelyn seurauksena/ kehitetyn toimintamallin avulla) luontevana osana asiakkaiden palvelupoluissa ja voimavarana hyvinvointialueiden sote- ja perhekeskuksia sekä Omaperhe.fi -palvelua. 

  • ETKL:n/ pilottiyhdistysten osaaminen ja palvelut sekä hankkeen tuotokset, toiminta ja tulokset on eri verkostojen tiedossa ja käytössä

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Tulevaisuuden sote-keskuksissa sekä niiden perhekeskuksissa on käytössä toimivaksi todettuja ja levitettäväksi soveltuvia yhteistyömalleja väkivalta- ja vauvatyön sekä eroauttamisen osaamisen integroimiseksi uudistuviin soterakenteisiin. Yhteensovitettu toiminta muodostaa lapsille ja perheille saumattoman palvelupolun, jossa luontevasti ja asiakkaan tarpeen mukaisesti yhdistyy julkistenpalvelujen ammatillinen sekä yhdistysten ammatillinen ja vertaisosaaminen. Eritoimijoiden apu ja palvelut täydentävät toisiaan.