Alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellinen suunnitelma, Etelä-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellinen suunnitelma ja valmiuksien huomiointi sen toteuttamiseen pohjautuu Etelä-Pohjanmaan huumestrategiaan. Tavoitteena on vastata moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä tarpeisiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellinen suunnitelma, Etelä-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellinen suunnitelma ja valmiuksien huomiointi sen toteuttamiseen pohjautuu Etelä-Pohjanmaan huumestrategiaan. Tavoitteena on vastata moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä tarpeisiin.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Toni Ranta

Luotu

22.04.2024

Viimeksi muokattu

25.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena alaikäisen huumeiden käyttäjän alueellisella suunnitelmalla ja valmiuksien huomioinnilla sen toteuttamiseksi on saada vähennettyä huumausaineiden käytön aiheuttamia haittoja yksilöille ja perheille. Toimintamalli pyritään tekemään alueen tarpeita vastaavaksi käytössä olevat resurssit huomioiden. Alueellisella suunnitelmalla voidaan saada tasalaatuisempia, laadukkaampia, oikea-aikaisia ja matalalla kynnyksellä palveluita siellä, missä lapset, nuoret ja perheet aikaansa viettävät. Avainasemassa on moniammatillinen yhteistyö, tiedonkulku ja yhteiset toimintatavat asioiden eteenpäin saattamiseksi. Suunnitelman käytäntöön viemisestä, juurruttamisesta ja säännöllisestä seurannasta sekä kehittämisestä tule yhteisesti sopia käytänteet, miten toimitaan. 

Toimintaympäristö **

Viime vuosina lasten, nuorten ja perheiden elämään ovat tuoneet paljon lisäkuormitusta vuoden 2020 alkupuolella alkanut koronapandemia ja vuoden 2022 keväällä alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Eristäytyminen ja suojautuminen ovat tulleet yhä voimakkaammin osaksi arkea ja lapset, nuoret ja perheet ovat joutuneet sopeutumaan uudenlaiseen arkeen. Globaalisten asioiden ohella mm. suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia ja vuonna 2023 alusta aloittivat hyvinvointialueet. Maan talous on tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa ja uuden hallituksen matkaan lähtö on ollut kuoppainen ja poliittiset lakot ovat yleistyneet. Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet ja palveluista on valtakunnallisesti pulaa. Lisäksi sotealan henkilöstöpula ja asutusten sekä palvelujen keskittyminen suurempiin keskittymiin tuovat lisähaasteita. Mahdollisuuksiakin on kehittää palveluja mm. digitaalisten palvelujen kautta, mitkä ovat menneet kovaa vauhtia eteenpäin. Tulevaisuuden innovaatioon tuleekin investoida, jotta hyvinvointiyhteiskunta olisi elinvoimainen myös jatkossa. Erilaiset lainsäädännölliset asiat, millä voidaan viedä eteenpäin lasten, nuorten ja perheiden asioita yhteisesti eteenpäin monialaisen kehittämisen sekä yhteistyön kautta on huomioitava palveluita järjestettäessä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Alaikäisten päihdetilanteen kehittymistä voidaan seurata mm. säännöllisten kouluterveyskyselyjen kautta. Tämän lisäksi eri ammattilaisten, järjestöjen, lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta voidaan kerryttää asiakasymmärrystä. Kokemusasiantuntijan mukanaolo työryhmätyöskentelyssä tuo asiakasnäkökulmaa ja tietoa siitä, miten asioita tulisi lähestyä ja mitä kaikkea olisi hyvä huomioida. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen (HYVAEP) järjestämässä Digiraadissa helmikuussa 2023 keskusteltiin nuorten kokemuksista mielenterveys- ja päihdepalveluista Etelä-Pohjanmaalla. Raadin tavoitteena oli kartoittaa nuorten mielipiteitä mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuudesta ja niihin hakeutumisesta sekä digipalveluiden mahdollisuuksista. Digiraati suunnattiin 13-18- vuotiaille eteläpohjalaisille nuorille. Nuoret toivat esille: Palveluiden saatavuuteen ja matalan kynnyksen palvelujen lisäämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä kaikki nuoret eivät saa apua silloin, kun sille olisi tarvetta. Päihdeongelmiin avun hakemisen pelätään tuovan lisää ongelmia ja sen vuoksi sitä ei välttämättä haeta. Avun hakeminen koetaan liian monimutkaiseksi ja byrokraattiseksi prosessiksi. Nuoret toivovat, että ongelmiin puututtaisiin matalalla kynnyksellä ennaltaehkäisevä näkökulma huomioiden. He kokevat saavansa hyvin tietoa mielenterveyspalveluista, mutta päihdeasioista nuoret kaipaavat enemmän keskustelua. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Suunnitelmasta on tarkoitus tehdä arviointitutkimus, jolla voidaan tarkastella sen toimivuutta käytännössä sekä hakea kehitystarpeita. 

Kansikuva
Alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellinen suunnitelma

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt