Digimentoritoiminta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4, I4)

Tarkoituksena on edesauttaa sote-ammattilaisten digiosaamista. Digimentorit ovat organisaation omia työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisuudesta sote-sektorilla. Digimentoreille on myönnetty työaikaa kaksi (2) tuntia viikossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digimentoritoiminta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4, I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on edesauttaa sote-ammattilaisten digiosaamista. Digimentorit ovat organisaation omia työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisuudesta sote-sektorilla. Digimentoreille on myönnetty työaikaa kaksi (2) tuntia viikossa.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Armi Niemelä

Luotu

15.04.2024

Viimeksi muokattu

19.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digimentorit ovat matalan kynnyksen tuki henkilöstölle digitaitojen kehittämisessä. Digimentorit opastavat organisaatiossa käytössä olevien digitaalisten palveluiden sekä järjestelmien käytössä, omien taitojen mukaan myös tietoteknisten laitteiden käytön kanssa. Digimentoritoiminnalla vapautetaan aikaa omaan työhön digiosaamisen taidon noustessa yksikössä. 

Digimentoreilla on käytössään oma Teams kanava. Kanavan kautta digimentoreiden on mahdollista keskustella toistensa kanssa sekä jakaa ideoita. Digimentoreilla on kerran kuukaudessa kokous Teamsin välityksellä. Kokouksessa käydään läpi edellistä kuukautta sekä ajankohtaisia asioita.

Digimentori toimii digipalvelutiimin yhteistyökumppanina, ollen yksiköiden äänenä ja päästen kehittämään digitaalisia palveluita entisestään. Digimentori saa digipalvelutiimiltä uusimmat uutiset digikehittämisen saralta. Näin digimentori saa jalkautettua muutoksia entistä paremmin käytäntöön.

Toimintaympäristö **

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelee n. 4000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattilaista. Digitaaliset palvelut sekä järjestelmät lisääntyvät sote-sektorilla ammattilaisten ja asukkaiden keskuudessa. Kehityksen myötä myös ammattilaisten työnkuva on muuttumassa. Jotta työ on mielekästä sekä tehokasta, tulee digiosaamisen taidon olla hyvä.

Digitaalisten ratkaisujen kannattavuuden kannalta vaaditaan ammattilaisilta osaamista hyödyntää palveluita monipuolisesti. Mentoroinnin avulla pyritään pienentämään ammattilaisten osaamistasojen kuilua. Digimentoritoiminnan kehittämistyötä tehdään osana Keski-Pohjanmaan Kestävän kasvun ohjelmaa. Kehittämistyö kiinnittyy hyvinvointialueen strategiseen painopisteeseen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten työntekijät. 

Soitessa on luotu kehittämissuunnitelma. Tämän tueksi suoritettiin syksyllä 2022 henkilöstökysely. Kyselyssä selvitettiin henkilöstön digiosaamisen tasoa. Kyselyn tuloksia käytiin läpi kahdessa haastattelussa sekä kahdessa työpajassa samaisena syksynä. Näiden tulosten perusteella luotiin digiosaamisen kehittämissuunnitelma.

Digiosaaminen jaettiin viiteen eri osa-alueeseen, ICT (tietotekninen) osaaminen, digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja arviointi, digitaalisten ratkaisujen eettinen osaaminen, ihmislähtöinen etäohjausosaaminen sekä digi osana työtä. Digiosaamiseen vaikuttavina tekijöinä nostettiin kolme tekijää, johtajien tuki, organisaation ja yksikön käytänteet digiosaamisen kehityksen tukena ja työkavereiden omaksuminen ja vaikutus. Suunnitelmasta nousi seitsemän eri kehittämisteemaa, joista teema nro 4 on digimentoritoiminnan rakentaminen ja kehittäminen. 

Digimentoritoiminta alkoi pilotoinnilla tammikuussa 2024. Digimentoreita aloitti 37 henkilöä eri puolelta Soiten organisaatiota. Digimentoreista osa aloitti helmikuussa 2024 Sote kehittäjä erikoisammattitutkinnon, joka on räätälöity yhteistyössä Rastor Instituutin sekä Kpedun oppisopimustoimiston kanssa soitelaisille sopivaksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin toimivuus ja jatkuvuus vaatii seuraavia toimenpiteitä: 

 • Johdon hyväksyntä ja tuki toimintamallille
 • Esihenkilön osallistamista ja työajan mahdollistamista
 • Tavoitetaan henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan digimentoreina
 • Tiedotetaan toiminnasta organisaatiossa
 • Digimentorivalmennuksen rakentaminen
 • Digimentoriverkoston luominen (esim. Teams)
 • Säännölliset tapaamiset ja kuulumisten vaihtamiset
 • Säännöllistä tiedottamista ajankohtaisista asioista
 • Digikehittämisessä otetaan huomioon digimentoreiden tarpeet kentältä
 • Digimentoreiden työajanseurantaa
 • Säännöllistä palautteen keräämistä toiminnasta sekä toiminnan kehittämistä
Kansikuva
Soite - kaikki hyvin

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä