Kotihoidon hoitaja ohjaa asiakasta arjen toiminnoissa ja lääkkeiden ottamisessa tablettitietokoneen kuva- ja ääniyhteyden välityksellä. Hoitaja voi seurata asiakkaan vointia etäyhteydellä.  

 

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan hyvinvointialueella osana kotihoitoa käytetään kuvapuhelinta mahdollistamaan asiakkaan etähoivaa. 

Kotihoidon toteuttamiseen liittyy seuraava lainsäädäntö:

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 4, 8, 11–12, 14, 19 - 20, 30–31, 38, 45 §)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010 25 §)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 7, 13–14, 18 §)
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon asiakkaan etähoiva ja toimintakyvyn tukeminen kuvapuhelimen avulla edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia, palveluohjausta ja siihen liittyvää keskustelua asiakkaan kanssa. Asiakas on osallisena suunnittelemassa kotihoidon palvelujaan, etähoiva on yksi kotihoidon toteuttamisen tapa. Lisäksi tarvittaessa kuullaan asiakkaan mahdollista läheistä tai asioiden hoitajaa.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan asiakkaan kyvykkyyttä ja toimintakykyä, onko jokin kotihoidon käynti mahdollista toteuttaa teknologia avusteisesti esimerkiksi kuvapuhelimen avulla. Palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa ja sitä toteutetaan moniammattillisesti asiakasohjauksen, kotihoidon ja tarvittaessa kotikuntoutuksen yhteistyönä. 

Kuvapuhelimen avulla etähoivaa toteutettaessa pyritään keskittymään asiakkaan kohtaamiseen. Mikäli asiakas antaa palautetta etähoivan toteutuksesta tai sisällöstä, on kotihoidon hoitajan tehtävä viedä palaute eteenpäin palvelun kehittämistä varten.

Ratkaisun perusidea **

Kotihoidon asiakkaan etähoiva kuvapuhelimen avulla

Kotihoidon käyntejä voidaan toteuttaa kuvapuhelimen avulla etähoivana. Suunnitellut etähoivan käynnit ovat kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Etähoivan aloitusta on edeltänyt kotihoidon palvelutarpeen arviointi. Etähoivasta kuvapuhelimen avulla sovittu yhteisesti asiakkaan kanssa, kuten hänen muusta kotihoidostaan. Kuvapuhelussa kotihoidon hoitaja ohjaa asiakasta tablettitietokoneen kuva- ja ääniyhteyden avulla toimimaan kotonaan tilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen, lääkkeiden ottamiseen, ruokailun toteuttamiseen, verensokerin mittaamiseen ja insuliinin pistämiseen. Lisäksi kotihoito voi tarvittaessa seurata kuvapuhelimen avulla asiakkaan vointia. Kotihoidon asiakkaan etähoivan maksu määräytyy samojen maksuperusteiden mukaisesti kuin asiakkaan muukin kotihoito: palvelu- ja hoitosuunnitelmaan suunnitellun kotihoidon kokonaistuntimäärän ja asiakkaan bruttotulojen mukaan. 

Etäkotihoidon lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus hyödyntää kuvapuhelinta hyvinvointinsa tukemiseen.  Kuvapuhelimen avulla asiakas voi osallistua virtuaalisesti ääni- ja kuvayhteyden välityksellä kuvapuhelimen ohjelmiin ja ryhmätoimintaan.  Kuvapuhelimen avulla asiakas voi myös pitää yhteyttä läheisiinsä. Läheinen voi olla yhteydessä asiakkaan kuvapuhelimeen omalla tietokoneellaan tai älypuhelimellaan. 

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 1. Kotihoidon palvelutarve on arvioitu ja asiakkaan on nähty hyötyvän etähoivasta kuvapuhelimen avulla. Keskustelu asiasta on käyty asiakkaan kanssa ja hän on ollut suostuvainen kotihoidon etähoivan aloitukseen.
 2. Asiakasohjaaja laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman, johon kirjataan:
  1. suunnitellut kotihoidon etähoivan käynnit aikoineen,
  2. asiakkaan kanssa yhteisesti sovitut tavoitteet kotihoidolle sekä asiakkaan näkemys ja motivaatio kuntoutumiseen
  3. alustava tieto asiakkaan halukkuudesta kuvapuhelimen omaisyhteyksien hyödyntämiseen 
 3. Asiakasohjaaja ilmoittaa asiakassuunnitelman sisällön ja etäpalvelun toivotun aloituksen ajankohdan kotihoidolle.
 4. Kotihoito tai alueellinen kuvapuhelintiimi toimittaa asiakkaalle kotiin kuvapuhelinlaitteen ja varmistaa laitteen toimivuuden.
 5. Kotihoidon kotihoito ohjaa asiakasta kuvapuhelimen käyttöönotossa.
 6. Kotihoito seuraa asiakkaan toimintakykyä ja kyvykkyyttä kuvapuhelimen käyttämiseen. Mahdollisista muutoksista keskustellaan asiakkaan kanssa.
 7. Mikäli kuvapuhelin ei sovellu asiakkaalle, keskustellaan asiakkaan lisäksi moniammatillisessa työryhmässä. Mietitään ratkaisukeinoja yhdessä asiakkaan tilanteeseen.
 8. Kun laitteen käyttötarve loppuu, käy kotihoito hakemassa laitteen pois. 
 • Keskeistä on ollut tunnistaa kotihoidon asiakkaat, joille kotihoito on ollut mahdollinen etähoivan muodossa sekä kotihoidon asiakkaan motivointi kuntoutumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kuvapuhelimen avulla sekä omaisyhteyksien hyödyntämiseen. 
 • Asiakkaan ja hänen läheisensä motivoiminen kuvapuhelimen käyttöön osaksi kotihoitoa vaatii erilaisia tapoja kotihoidon ja asiakasohjauksen henkilöstöltä tiedon antamiseen: esimerkkejä positiivisista asiakaskokemuksista ja tiedon antamista monikanavaisesti, jotta asiakas näkee kuvapuhelimen ja sen käytön mahdollisuuksia.
 • Kotihoidon, asiakasohjauksen ja kotikuntoutuksen moniammatillisen yhteistyön avulla on tunnistettu etäkotihoidosta hyötyvät kotihoidon asiakkaat. Osana kotihoidon asiakkaiden toimintakykyarviota hyödyntämällä kotihoito on tunnistanut kotihoidon asiakkaita, jotka hyötyvät etähoivasta. Kotihoito käyttää RAI-toimintakyvyn arvioinnin ohjelmasta löytyvää asiakassegmentointi osiota apuna tunnistamaan kuvapuhelimesta hyötyvät asiakkaat. 
 • Kotihoito tai alueelliset kuvapuhelintiimit ovat olleet keskeisiä toimijoita laitteiden toimituksessa asiakkaalle sekä ja kuvapuhelimen käytössä ilmeneviin haasteiden ratkaisemisessa. Kuvapuhelinpalvelun juurtumisessa osaksi kotihoidon palvelua on ollut keskeistä osaamisen jatkuva vahvistaminen, kotihoidon henkilöstön koulutus, käyttötuki ja selkeät ohjeet henkilöstölle ja asiakkaalle laitteen käyttöön.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuvapuheluiden avulla voidaan tukea kotihoidon asiakasta myös yksilö tai ryhmäkuntoutuksessa.

Täältä voit tutustua muihin PirKATI:n toimintamalleihin, jota liittyvät etäkotihoitoon kuvapuhelimen avulla

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etäkotihoitoa kuvapuhelimen avulla Pirkanmaalla on otettu käyttöön ja laitekantaa on kasvatettu PirKATI -hankkeen aikana vuosina 2021 - 2022. Pirkanmaan hyvinvointialueen eri alueet ovat ottaneet kuvapuhelimen avulla toteutettavan etäkotihoidon osaksi kotihoitoa eriaikaisest jo ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Esimerkiksi Tampereen kaupungin alueella kuvapuhelimen avulla kotihoitoa on toteutettu etäkäynnein jo vuodesta 2018 alkaen.

Tässä Tampereen -Orivesi alueen tilastot etäkotihoidosta kuvapuhelimen avulla vuonna 2021 - 2022, jolloin kasvu on ollut 37,9%. Yhden etäkäynnin pituus on keskimäärin 11,7 minuuttia.

 • Vuosi 2021 etäkäynnit 48 805 kpl
 • Vuosi 2022 etäkäynnit 67 303 kpl