Kuvapuhelinpalvelut ja lääkeautomaatit kotihoidossa

Tässä toimintamallissa kuvataan, miten teknologioita hyödynnetään Keiturin Sote Oy:n ikäihmisten kotihoitopalveluissa. Kuvatut teknologiat ovat VideoVisit-etähoivapalvelu sekä Evondos- ja Axitare-lääkeautomaatit.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuvapuhelinpalvelut ja lääkeautomaatit kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä toimintamallissa kuvataan, miten teknologioita hyödynnetään Keiturin Sote Oy:n ikäihmisten kotihoitopalveluissa. Kuvatut teknologiat ovat VideoVisit-etähoivapalvelu sekä Evondos- ja Axitare-lääkeautomaatit.

Toteutuspaikka
Keiturin Sote Oy
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
VideoVisit etähoiva Keiturin Sote Oy:ssa
Kuvateksti
VideoVisit etähoivan hyödyntäminen Keiturin Sote Oy:n ikäihmisten palveluissa.
Kuva
Lääkeautomaatit Keiturin Sote Oy:ssa
Kuvateksti
Lääkeautomaattien hyödyntäminen Keiturin Sote Oy:n ikäihmisten palveluissa.

Luotu

14.07.2022

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Teknologiapalvelujen tunnettavuus osana kotihoitoa lisääntyy ja niiden käyttöönottoa sekä käyttöönoton arviointia tehdään systemaattisesti. Kotihoidon palveluita ikääntyneille tarjotaan etäteknologian avulla, eli etäkäynteinä kuvapuhelimen ja lääkeautomaatin kautta. Kotihoidon palvelutarjonta laajenee ja palveluja voidaan tuottaa hybridimallin mukaisesti osittain etänä ja osittain fyysisinä käynteinä. Teknologiapalveluiden avulla tuetaan itsenäistä toimintakykyä ja pyritään lisäämään asiakastyytyväisyyttä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaat: Keiturin Sote Oy:n kotihoidon asiakkaat Ruovedellä. Asiakkaat ovat ikääntyneitä, säännöllisiä kotihoidon asiakkaita, joiden fyysiset tarkistuskotikäynnit korvataan VideoVisit-palvelulla ja Evondos-lääkeautomaatilla.

Henkilökunta: Keiturin Sote Oy:n kotihoidon työntekijät Ruovedellä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koko henkilökunta perehdytetään käyttämään teknologialaitteita, koulutus on jatkuvaa. Teknologiapalveluiden käyttö heti koulutuksen jälkeen on tärkeää, että taito kehittyy. Lisäksi tuodaan mahdollisuuksia esille sidosryhmille kuten asiakasohjaukseen, jolloin teknologiapalvelut osana kotihoitoa voidaan ottaa jo ensikontaktista lähtien puheeksi. Asiakkaan palveluntarpeita arvioidaan suhteessa etäteknologian hyödyntämiseen osana palveluita niin asiakasohjauksessa kuin arviointijakson aikana kotihoidossa. Asiakkaan ja läheisten opastaminen on tärkeää, jotta ennakkoluulot hälvenevät ja teknologialaitteet tulevat tutuiksi. Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan suhteessa aloitettuihin etäkäynteihin ja niiden riittävyyteen. Asiakaskokemuksesta kerätään tietoa systemaattisesti. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakas: Vastausprosenttimme oli 34,8%.  Asiakkaat kertoivat saaneensa ohjausta teknologiapalveluihin hoitajilta ja laitteen välityksellä. Asiakkaat kertoivat teknologiapalveluiden tukevan kotona pärjäämistä ja itsenäisyyden tunnetta. Teknologiapalveluiden koettiin lisäävän hoitajan ja asiakkaan välistä yhteistyötä.  Asiakkaat kokivat oman aikansa vapautuvan, kun hoitajaa ei tarvitse odotella. Asiakkaat kokivat teknologiapalvelujen käyttämisen positiivisiksi ja niitä halutaan käyttää tulevaisuudessakin (9,6, asteikko 1 erittäin epätodennäköisesti - 10 erittäin todennäköisesti). Lääkeautomaatilla oli positiivisia vaikutuksia lääkehoidon toteutumiseen: lääkehoidon turvaaminen vahvistui, lääkkeen ottaminen helpottui ja lääkkeenottoajat vakiintuivat paremmin. Teknologiapalvelun keskeyttämisprosentti vastanneista oli 6,5% (laitteen toimimattomuus tai kokemus laitteen sitomisesta kotiin). Kyselyiden tuloksissa korostui positiivisuus ja tyytyväisyys hybridimuotoisesti toteutettuihin palveluihin. Tuotiin esiin, että teknologiapalveluita osana kotihoitoa halutaan jatkossakin käyttää mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstö: Vastaamisprosenttimme oli 20,7%. Laitteisiin kouluttautuminen tapahtui kouluttajan toimesta, laitteiden kautta ja työkavereiden opastuksella. Kaikki raportoivat ongelmatilanteita (Evondoksen osalta sisäinen virhe, konevika, lääkerullan jumittuminen ja VideoVisitin osalta yhteyden toimimattomuus). Tuen saannin helppous mainittiin erityisesti Evondoksen osalta. Asiakasta kerrottiin koulutettavan laitteeseen tutustuen ohjaamalla sekä osin laitteen välityksellä. Jatkuvaa kertausta ja koulutusta toivottiin.

Toimintamallin seurauksena laitekanta on kasvanut Keiturin Sote Oy:n kotihoidossa sekä Ruovedellä että Virroilla Evondoksen osalta ja jo olemassaolevia VideoVisit laitteita on saatu käyttöön molemmissa yksiköissä. Uusia käyttäjiä on koulutettu ja kotihoitoon on perustettu digihoitajan toimi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Henkilökunnan sitouttaminen toimintamalliin ja kouluttaminen teknologialaitteiden käyttäjiksi on todella tärkeää, jotta he voivat ohjata asiakasta ja hänen läheistään kattavasti, ja että laitteet on oikein ohjelmoitu. Lisäksi he tietävät kuinka toimia ongelmatilanteissa, jos niitä tulee. Asiakkaan ja läheisen informoiminen teknologiapalveluista tärkeää, herättää usein edelleenkin ennakkoluuloja. Yhtä tärkeää on asiakkaan jatkuva etäpalveluiden käytön arvioiminen suhteessa palvelutarpeeseen.

Asiakkaan pitää olla motivoitunut teknologiapalvelun käytössä, hänen tulee osallistua opastukseen aktiivisesti ja hänen tulee osata toimia ohjeiden mukaisesti teknologialaitteita käyttäessään.

Yhteistyön pitää sujua eri sidosryhmien välillä esimerkiksi yhteistyö apteekin kanssa annosjakelusta Evondokseen.

Kansikuva
Teknologiat Keiturin Sote Oy:ssa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis