Ikäihmisten psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen etähoivapalveluna

Etähoivapalvelu Ylöjärven kaupungin ikäihmisten psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tueksi, joka sisältää sekä yksilö-, että ryhmäkäyntejä palvelusuunnitelman mukaisesti.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikäihmisten psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen etähoivapalveluna
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etähoivapalvelu Ylöjärven kaupungin ikäihmisten psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tueksi, joka sisältää sekä yksilö-, että ryhmäkäyntejä palvelusuunnitelman mukaisesti.

Toteutuspaikka
Ylöjärven kaupunki osana kehittämishankkeita.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Ylöjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Suvi Saarinen

Luotu

27.12.2021

Viimeksi muokattu

02.07.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa etäpalvelujen käyttöä ikäihmisten laaja-alaisen toimintakyvyn tukemisessa. Kokeilujaksoissa pääpaino on ollut psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamisessa. 

Etäkäynnit tehdään aina sovittuna aikana ja käyntejä tekevät tutut Ylöjärven kaupungin työntekijät. Ryhmäkäynnit toteutetaan erillisen ohjelman mukaisesti.  Palvelu on aina osa hoito- ja palvelusuunnitelmaa. 

Lisäksi toimintamalliin liittyy vahvasti Hyvinvointilähete, joka toimii ammattilaisille puheeksioton ja ohjauksen tukena. 

Toimintaympäristö **

Vanhuspalvelulaki (980/2012) sekä Sosiaali -ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29) korostavat kotiin vietäviä palveluja, joilla voidaan tukea iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Tulevian vuosina ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan. (Tilastokeskus). Palvelujen tarve kasvaa 80 ikävuoden jälkeen ja tämä merkitsee selkeitä haasteita erilaisten palvelujen järjestämiselle (Ylöjärven kaupunki 2019). Kotihoidon käyntimäärät Ylöjärvellä ovat lisääntyneet merkittävästi. Palvelun käyttäjillä on aiempaa enemmän hoidon ja avun tarvetta, joka on osaltaan lisännyt käyntien määrää.  Viimeisten kahden vuoden aikana uusien työntekijöiden hakijamäärät kotihoitoon, kuten muihinkin vanhusten palveluihin, ovat pienentyneet merkittävästi. 

Kotona tapahtuvan kuntoutuksen kehittäminen on nostettu käynnissä olevan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (PirSOTE) -hankkeen yhdeksi painopisteeksi. Ylöjärvellä on kehitetty monipuolisesti ikääntyneiden kuntouttavia palveluja.   Etähoivan sekä -kuntoutuksen kenojakin on jo kehitetty. Ylöjärven kotihoidossa etähoivaa on toteutettu jo helmikuusta 2020 alkaen.  Toiminta ei kuitenkaan ole vielä systemaattinen osa kotoa asumista tukevia palveluja. Kuntoutusmuodot keskittyvät usein fyysisen toimintakyvyn tukemiseen ja painopistettä tulisikin kääntää laaja-alaiseen toimintakyvyn tukemiseen. 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen lisää elämänlaatua, vähentää kaatumisriskiä ja vahvistaa kykyä selviytyä päivittäisistä askareista. Tärkeää on tukea ihmisen omia voimavaroja ja toimintakykyä perustarpeista huolehtimisen rinnalla. (ETENE 2008).  Riippumatta iästä ja toimintakyvystä ihmisellä täytyy olla mahdollisuus elää hyvää ja omanlaistaan elämää omassa ympäristössään.  Hyvinvointi jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi taas luetaan sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. Tärkein hyvinvoinnin mittari on henkilökohtainen kokemus omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Hyvinvointiteknologia on ollut jo pitkään osa kotiin vietäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. - Erilaisia hankkeita on ollut valtakunnan tasolla jo 1990-luvun puolivälistä alkaen. Ajankohtaisesti on käynnissä  Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma, joka edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelma täydentää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.  Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä terveyden edistäminen.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Ylöjärven kaupungin ikääntyneet asukkaat ja heidän läheiset
 • Ikäihmisten palvelujen työntekijät ja sidosryhmät

Asiakasymmärrystä on kerätty aiemman tiedon kautta, haastattelemalla sekä kokemustiedon kautta. Kehittämistyön pohjalla on kotihoidon osastonhoitaja Eija Myllymäen VideoVisit-etähoito kehittämistehtävä (2020).  Käynnissä on YAMK-opinnäytetyö Ikäihmisten ja heidän läheisten kokemuksia kotikuntoutuksen vaikutuksista arkeen ja hyvinvointiin (TAMK).

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Etäpalvelujen käyttöönottoprosessi kuvattiin kokeilujaksoista saatujen huomioiden perusteella. Prosessi sisältää toimintaohjeet käyttöönotosta aina palvelun käytön lopettamiseen asti (Liite).
 • Tärkeää on, että etäpalvelu on osa hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa. Myös koordinaatiovastuun määrittely on oleellista toiminnan juurruttamiseksi. 
 • Ylöjärven kaupunki toteuttaa etäkäynnit VideoVisit® HOME virtuaalihoitopalvelulla. Yhteistyö palvelun tarjoajan kanssa on edellytys toimivalle kokonaisuudelle.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Etäpalvelu on hyvä ja toimiva vaihtoehto, joka parhaimmillaan säästä resursseja 
 • Etäpalvelu on myös ympäristöystävällinen toimintamuoto
 • Etäpalvelulla voidaan tarjota myös ennaltaehkäisevää tukea
 • Parhaimmillaan vahvistaa kuulluksi tulemisen kokemusta, sillä etäkäynnin aikana huomio on täysin asiakkaassa eikä kiire tai muut häiritsevät tekijät vaikuta kohtaamiseen negatiivisesti.
 • Etäkäynnillä on läsnä paljon toimintakykyä ja voimavaroja.
 • Vuorovaikutus hoitajan kanssa on koettiin hyväksi ja kokeiluun osallistuneet olivat aktiivisia toimijoita.
 • Yhteydenotot koettiin merkityksellisinä ja piristävinä.
 • Kokeijaksossa mukana olleiden ikääntyneiden mielestä etäpalvelu on ollut helppoa, mielekästä ja luontevaa.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hyvinvointia tukevien etätoimintojen tuottaminen vaati siihen suunnattua työpanosta. Käyttöönoton koordinointi on ensiarvoisen tärkeää toiminnan vakiinnuttamiseksi. Koordinoinnissa voidaan hyödyntää olemassa olevia rakenteita, kuten asiakasohjausta, mutta kokemus on osoittanut, että etäpalveluihin on hyvä olla suunnattu työpanosta

Etäpalvelun käyttöönotto edellyttää työntekijöiden perehdyttämistä ja kouluttamista. Työntekijän tulee hallita käytössä oleva teknologia ja olla avoin sille ja sen tuomille mahdollisuuksille.

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa tulee huomioida psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemisen merkitys. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa tulee olla mukana kaikki asiakkaan arjessa mukana olevat toimijat sekä omaisverkosto.

Toimintamallia voidaan soveltaa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintakyvyn tukemisessa. Lisäksi toimintaa voidaan laajentaa esimerkiksi vammaispalveluihin tarjoamalla ryhmätoimintaa eri yhteyksissä.

Kansikuva
Kahdet kädet

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä