Verkkokohtaamisia hankkeessa poikkeusolojen myötä luotiin yhteisöllisen etätoiminnan malli kylätoimijoille. Etätoiminnan ja etäkahvien kautta mahdollistettiin sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen poikkeusolojen aikana. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etätoimintaa kylille etäkahvien kautta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkkokohtaamisia hankkeessa poikkeusolojen myötä luotiin yhteisöllisen etätoiminnan malli kylätoimijoille. Etätoiminnan ja etäkahvien kautta mahdollistettiin sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen poikkeusolojen aikana. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Savon Kylät ry, Verkkokohtaamisia kylille -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Merja Kaija

Luotu

14.01.2021

Viimeksi muokattu

29.01.2021
Ratkaisun perusidea **

Etätoimintaa kyläkahvien kautta -toimintamallissa luodaan etätoimintaa kylien asukkaille.  Etäkahvien kautta vahvistettiin ja pidettiin yllä osallistuvien kylien sosiaalista pääomaa sekä samalla pystyttiin vahvistamaan osallistujien myönteistä mielialaa verkkokohtaamisten kautta.

Toimintamallin tarkoituksena oli, että kyläläiset tulivat kohdatuksi myös poikkeusoloissa. Etäkahvien kautta oli mahdollista vahvistaa osallistujille tunnetta siitä, että kaikista välitetään ja asukkailla on mahdollisuus saada reaaliaikaista kontaktia
myös verkon välityksellä. Osallisuuden kokemusten myötä vaikutimme suoraan osallistujien positiiviseen mielenterveyteen,
elämänlaatuun sekä lievitimme yksinäisyyden tunteita. Hankkeen tavoitteena on siis ollut tukea asukkaiden
kiinnittymistä omaan lähiyhteisöön poikkeusolojen aikana sekä sen jälkeen.
Etänä tapahtuvan toiminnan avulla pystyimme myös hillitsemään asukkaiden ja kyläläisten tarvetta lähteä kohtaamaan muita
ihmisiä, ja näin ollen jokainen osallistuja pystyi omalla toiminnallaan hillitsemään viruksen leviämistä.

Mallissa luotiin kylille etäyhteydellä verkkotoimintaa, joissa käytiin keskusteluja, saatiin sosiaalisia kontakteja, jaettiin kokemuksia ja tietoa, saatiin kulttuuri- ja musiikkielämyksiä sekä tuettiin erilaisia harrastustoimia ja tutustuttiin omaan kylään ja kylän historiaan. Toiminta oli kaikille kyläläisille avointa, maksutonta ja vapaaehtoista. 
 

Toimintaympäristö **

Etätoimintaa kyläkahvien kautta -malli kehitettiiin kylätoimijoille poikkeusolojen (covid-19) aikana keväällä 2020. Toimintaa tehtiin maaseutukylillä Pohjois-Savossa ja erityisesti harvaan asutuill alueilla. Poikkeusolojen aikana ei ollut mahdollista tavata toisia, joten etätoiminta oli ainut mahdollisuus saada kontakteja oman kodin ulkopuolelle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mukaan lähtevät kylät haettiin hankkeessa alussa. Mukaan valittujen kylien kanssa käytiin aloituspalverit ja kyseltiin sisällöllisiä toiveita hankkeen etätoimintaan. Sisältöä rakennettiin yhdessä etäkahveilla mukana olevien toiveista ja tarpeista lähtien. Osallistujilta kerättiin palautetta toiminnasta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kyläläisten kanssa tulee etsiä ja kokeilla sopiva etäyhteys, joka kylän asukkaiden on helppo ottaa käyttöön. Jos joku alusta tai yhteys on ollut jo käytössä, kannattaa suosia sen käyttöä, eikä opettaa uusia. 

Kylän taholta tarvitaan mukaan yhteyshenkilö, joka viestii kylälle päin ja voi välittää tietoa yhdistyksen kanavissa. Jokaiselle etäkahville on syytä nimetä vetäjä, joka pitää langat käsissä etäkahvien ajan. Henkilö voi olla kylän oman toimija tai jonkun hankkeen työntekijä. 

Kustannuksia tuli ulkopuolisista esiintyjistä musiikki, vierailut yms. mutta hyödynsimme myös kylien omia osaajia ja osallistujien osaamista sisällön tuottamisessa. 

Mikäli etäyhteys on maksullinen versio, siitä voi syntyä kustannuksia. 

Aikaa on hyvä varata alkuun yhteisen alustan löytämiseen sekä kyläläisten tavoittamiseen sekä riittävän opastuksen antamiseen. 

Osaamista tulee olla etäyhteyksien käyttämisestä ja opastamisesta tulee ainakin toiminnan vetäjällä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hankkeen etätoiminnan myötä tarjosimme kyläläisille kohtaamisia, joita muuten ei olisi voitu toteuttaa poikkeusoloissa. Tuimme hankkeessa kylää valitsemaan sopivan etäyhteyden, ja osan kanssa kokeilimme useitakin. Hankkeen myötä saatiin mukaan useita ihmisiä käyttämään etäyhteyksiä ensimmäistä kertaa. Etätilaisuuksien aikana saatiin tuotua esille etäyhteyksien käytön mahdollisuuksia.

Saimme madallettua kynnystä etäosallistumiseen niin kyläaktiivien kuin osallistujien osalta. Saimme tuotettua hyviä kokemuksia etäosallistumiseen osallistumisesta. Yksi kylistä (Koillis-Tuusniemi) on ottanut etäkokoukset ja etäyhteydet käyttöön hankkeen jälkeen. Saimme ihmiset kohtaamaan ja pitämään yllä kylän yhteisöllisyyttä korona-aikanakin. Tarjosimme iloa, tietoa ja kannustusta selvitä haastavista ajoista yhdessä. Hanketyöntekijät olivat kuulevina korvina, ja johdattelimme osallistujia keskustelemaan niistä aiheista, jotka juuri sillä hetkellä nousivat esille. 

Omin sanoin vastaajat kertoivat saaneensa etätapahtumaan osallistumisesta muun muassa osaamisen iloa ja lisää varmuutta etäyhteyksillä osallistumiseen. Kynnys osallistua muihin vastaaviin yhteyksiin madaltui, ja yksi vastaaja koki saaneensa kokemusta järjestää näitä tapaamisia itsekin. Yksi osallistuja nosti palautteissa esille sen, että ymmärtää nyt etätoiminnan rajallisuudet. Palautteissa nousi esille, että saatiin uusia tuttavuuksia, ja kuulumisten vaihtoa myös eri kylien osallistujien kanssa arvostettiin. Osallistuminen piristi ja oli mukava rupatella toisten kanssa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Etäkahveille valitsimme linjan, että kaikki ulkopuoliset esiintyjät olivat kyläkahveilla livenä. On kuitenkin hyvä varata aikaa esiintyjien hankkimiseen ja opastamiseen. Yllättäen paljon aikaa vei siis live-esiintyjien etsiminen sekä heidän opastaminen etäyhteyteen mm. kuvan ja äänentestaaminen sekä liikkuminen kohteissa. 

Etäyhteyteen osallistuminen oli monelle uutta, mutta neuvoimme ja opastimme niin osallistujia kuin sisällön tuottajia etälinjoille. Osallistujille on hyvä varata aikaa etukäteen opastamiseen ja tarvittaessa jokaiselle osallistujalla vielä soitettiin tai laitettiin tekstiviesti, mikäli ilmoittautunut osallistuja ei tullut paikalle. Tällä varmistettiin, että esteenä eivät olleet ongelmat etäyhteyteen pääsyssä. 

Kansikuva
Verkkokohtaamisia kylille

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä