Gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen etätapaamiset Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)

Gerontologisen sosiaalityön ja -ohjauksen asiakkaille tarjotaan kotikäynnin vaihtoehtona mahdollisuutta etätapaamiseen kotihoidon kuvapuhelinpalvelun laitteistolla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen etätapaamiset Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Gerontologisen sosiaalityön ja -ohjauksen asiakkaille tarjotaan kotikäynnin vaihtoehtona mahdollisuutta etätapaamiseen kotihoidon kuvapuhelinpalvelun laitteistolla. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, gerontologinen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Salla Palonen

Luotu

27.09.2023

Viimeksi muokattu

19.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Gerontologisen sosiaalityön ja -ohjauksen asiakkaille tarjotaan kotikäynnin vaihtoehtona mahdollisuutta etätapaamiseen kotihoidon kuvapuhelinpalvelun laitteistolla. 

Jatkuvan toimintamallin prosessi kuvattiin uimaratamallilla, jossa huomioitiin myös laitteiden yhteiskäyttö eri ammattilaisten asiakastapaamisissa. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueeseen kuuluu kuusi kuntaa: Hamina, Kotka, 
Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Vuoden 2020 lopussa Kymenlaaksossa asui 162 812 
henkilöä ja ennusteen mukaan Kymenlaakson väestömäärän arvioidaan pienenevän 15 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Tämä heikentää alueen huoltosuhdetta entisestään. Lisäksi Kymenlaaksossa sosioekonomiset haasteet, kuten työttömyys ja pienituloisuus, ovat yleisiä. Väestön ikääntyminen ja sosioekonomiset haasteet kuormittavat Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. 

 Sairastavuus on maan keskiarvoa suurempaa, erityisesti mielenterveysongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä syöpäsairaudet ovat Kymenlaaksossa yleisiä.  Palvelutarve etenkin raskaissa palveluissa on suuri. Koronaviruspandemia on kasvattanut hoito- ja palveluvelkaa, eli hoidon ja palvelun vajetta, mikä luo painetta palvelujärjestelmälle. Hyvinvointialue strategian mukaisesti Kymenlaaksossa halutaan järjestää tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille.

Pilotti toteutettiin yhteistyössä ikääntyneiden kotiin vietävien palveluiden, Kymenlaakson tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille-hankkeen ja Kymenlaakson kestävän kasvun ohjelman kanssa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etätapaamisia kuvaspuhelinlaitteen kautta tarjotaan sellaisille asiakkaille, joilla on joko kotihoidon kuvapuhelinpalvelu käytössä tai he ovat kotihoidon säännöllisiä asiakkaita, jolloin kotihoito voisi viedä kuvapuhelinlaitteen käynnin yhteydessä sovitusti tapaamista varten​

Gerontologisen sosiaalityön etätapaaminen ei välttämättä vaadi kotihoidon työntekijän/palveluohjaajan läsnäoloa käynnin aikana, tapaamisen luonteesta tai tarpeesta riippuen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Katso kuva. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakaskokemuskyselyn toteutus ja tulokset: 

 • Palautetta kerättiin asiakkailta suullisesti etätapaamisen päätteeksi. ​Ammattilainen tallensi vastaukset Webropol-lomakkeelle.​ Kysely noudatti THL asiakaskokemuksen mittaamisen suositusta (väittämät ja NPS, avoimet vastausvaihtoehdot)

 • Katso väittämien vastaukset kuvasta. 

 • NPS arvoa ei näin pienellä otannalla saatu, mutta palautteiden perusteella yksi vastaaja on suosittelija (9), kaksi vastaajista passiivisia (8) ja yksi vastaajista arvostelija (5). Vastausten keskiarvo oli 7,5. Asiakkaiden vapaissa kommenteissa todettiin että asian hoito sujuu näinkin ja tapaamisen aikana tuli tunne että voisi melkein koskettaa työntekijää mutta asiakas pitää enemmän henkilökohtaisista läsnä tapaamisista. Yhdellä asiakkaalla oli ollut etätapaamisen aikana vaikeuksia, mutta hän arvioi että ilman niitä etätapaamiset voisivat toimia. Yhden asiakkaan kommentti oli että onnistui ihan hyvin näinkin mutta hän toivoo että eivät korvaa kaikkia tapaamisia, olisi kiva nähdä ihmisiä oikeasti.

 • Iäkkäiden vastauksista voidaan todeta että suurin osa toivoo, että kaikkia tapaamisia ei korvattaisi etätapaamisilla. 

 • Asiakaskokemus oli kokonaisuudessaan varsin hyvä, huomioiden kuitenkin että otanta on pieni. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä helppokäyttöisyyteen ja läsnäolon tunteeseen. Osa asiakkaista on kokenut joitain teknisiä haasteita tapaamisen aikana mutta arvioineet kuitenkin laitteen olleen helppo käyttää, tästä pohdittiin että työntekijä on kenties onnistunut luomaan tunnelman että ongelmista selvitään ja laitteen kanssa ei ole ongelmia. 

Henkilöstön kokemukset

 • Tekniikan toimivuus

  • Linkki ei toiminut, vaihdettu palveluohjaajan kanssa teams-kokoukseen (yhteiskäynti palveluohjaajan kanssa)

  • Kahden palautteen perusteella tekniikka toimi ongelmitta​

 • Taustajärjestelmän käyttö

  • Yhden palautteen perusteella laitetta ei saatu "nousemaan" listalle kuin vasta seuraavana päivänä. 

  • Käyttö sujui hyvin, kun tiesi mitä tekee --> useampi kokeilu takana ja saatiin varmuus käyttöön

 • Arvio asian hoitumisesta

  • Etätapaamisissa saatiin asiakkaan asia hoidettua työntekijöiden arvioin mukaan hyvin. 

 • Aiheuttiko lisätyötä

  • Yhden vastauksen perusteella etätapaamisen järjesteleminen palveluohjaajan kanssa aiheutti lisätyötä​

  • Yhden vastauksen perusteella ei aiheuttanut mitään lisätyötä​

 • Vapauttiko työaikaa muuhun

  • Vastausten perusteella säästi työntekijöiltä ajomatkat asiakkaan luokse, kilometrikorvaukset ja niiden hakemiseen käytettävän ajan. ​

   

Pilotin myötä saatiin virkistettyä aiemmin käytössä ollut mutta vähäiselle käytölle jäänyt toimintamalli. Toimintamallia uudistettiin ja laajennettiin usean eri ammattiryhmän käyttöön. Toimintamalliin varattujen laitteiden käyttömäärää on saatu lisättyä. Toimintamallin myötä palveluiden välinen yhteistyö on tiivistynyt, esimerkiksi kotihoidon palveluohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön sekä iäkkäiden asiakasohjauksen välillä. Toimintamalli jää käyttöön ja seurantaa sekä jalkauttamista jatketaan. Asiakaskokemuksen ja työntekijäpalautteen keräämistä tehostetaan. Yhteistyö iäkkäiden sosiaalipalveluiden välillä tiivistynyt ja havaittu useita eri tilanteita, joissa verkostotapaamisia etäyhteydellä voidaan hyödyntää. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jatkokehitysideat käyttöönoton jälkeen: 

 • Palvelutarpeen arviointi etänä, ajanvaraus asiakasneuvonnasta

  • Joillain hyvinvointialueilla laaja palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä videoyhteydellä esimerkiksi tukipalveluihin liittyvissä tilanteissa, yksilöllisen harkinnan ja arvioinnin mukaan ​

 • Ikääntyneiden asiakasohjauksessa voidaan hyödyntää välitapaamisissa ja muissa tilanteissa kun asiakasta on esimerkiksi puolen vuoden sisään tavattu aiemmin

 • Kotihoidon arviointijakson päätöspalaverit

 • Systeemisen tiimityön mallin tapaamiset

 • Kuvapuhelinlaitteen hyödyntäminen asiakkaille, jotka asuvat kaukana - syrjäseuduilla ja tarvitsevat tiivistetysti esimerkiksi gerontologisen sosiaalityön tukea, kuvapuhelinlaitteiden pidempiaikainen lainaaminen esim. 2-3kk ajaksi kun työskentely on käynnissä. 

Kansikuva
Kuvituskuva Kymenlaakson hyvinvointialue, joki ja silta.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä