Haavanhoidon osaamisverkosto perusterveydenhuollossa

Haavanhoidon keskitetyllä mallilla pyritään kehittämään haavanhoitojen toteutusta perusterveydenhuollossa vastaamaan paremmin asiakkaiden, työntekijöiden, tuottajaorganisaation ja yhteiskunnan tarpeisiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Haavanhoidon osaamisverkosto perusterveydenhuollossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Haavanhoidon keskitetyllä mallilla pyritään kehittämään haavanhoitojen toteutusta perusterveydenhuollossa vastaamaan paremmin asiakkaiden, työntekijöiden, tuottajaorganisaation ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Tomi Ranta

Luotu

11.10.2023

Viimeksi muokattu

27.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kehitettävän haavanhoidon toimintamallin tarkoituksena on kehittää keinoja tehostaa ja parantaa haavaa sairastavien potilaiden hoidon järjestämistä, vähentää hoitoviiveitä hyödyntämällä haavanhoidon ammattilaisten osaamista verkostomaisesti. Mallin avulla pyritään tuottamaan potilaille yhdenmukaista, yhdenvertaista, laadukasta, nykyaikaista, yksilöllistä ja vaikuttavaa haavanhoitoa. Malli on tulevaisuudensuunnitelma, jossa varaudutaan palveluntuotannon muutostarpeisiin 2020-luvun lopulla avautuvissa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa, joihin kuhunkin yhdistyy useiden eri terveysasemien toimintoja. Mallin käyttöönottoa on mahdollista alkaa edistämään milloin tahansa.

Toimintaympäristö **

Haavojen hoidosta aiheutuu paljon terveyspalveluiden tarvetta ja kustannuksia yhteiskunnalle. Sairastavuuden odotetaan lisääntyvän väestön ikääntyessä ja liittännäissairauksien (diabetes, lihavuus) lisääntyessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohteena on Helsingin kaupungin perustason avoterveydenhuollossa toteutettavien haavanhoitojen järjestäminen. Toimintamallia suunnitellessa on selvitetty tämänhetkisten hoidon järjestämisen haasteita keräämällä tietoja työn toteutumisesta haavanhoitoja käytännössä tuottavalta henkilöstöltä sekä koko henkilöstölle suunnatulla avoimella kyselylomakkeella. Lisäksi on muodostettu suunnitteluryhmiä tunnistamaan haasteita laaja-alaisesti ja ehdottamaan ratkaisuja haavanhoidon toteuttamisen eri pääkohtia ja teemoja tarkastellen. Toisena painopisteenä on ollut selvittää rekisteritutkimuksen kautta konkreettisesti toteutunutta palveluntuotantoa, jonka pohjalta tulevaisuuden tuotantotapoja ja -tarpeita voidaan perustellusti suunnitella. Löydöksiä arvioidaan ja peilataan kansainväliseen haavanhoidon tutkimustietoon ja kansallisiin hoitosuosituksiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Johdon ja esihenkilöstön tuki, jotta toimintamallia ryhdytään edistämään. Uudenlaisen toiminnan tehokkaan käyttöönoton edellytyksenä on huomattavia sisäisiä rakennemuutoksia, jotka koskettavat hoitoyksikköjen organisointia, henkilöstöresursointia, työnkulkuja, tilapalveluita sekä hoidossa tarvittavien materiaalien käyttöä. Erityisenä tarpeena on koulutuksellinen aspekti. Toimintamallin systemaattisen käyttöönoton ja toimivuuden edellytyksenä on lisäpanostus henkilöstön kouluttamiseen ja osaamiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin kehityksessä on saatu luotua faktapohjaista tietoa nykyisestä palveluntuotannosta, jonka tuottaminen on ollut aiemman potilasjärjestelmämuutoksen jälkeen ongelmallista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltamisen ydinajatus (keskittämisen lisääminen) vaatii ison väestöpohjan ja laajan ammattilaisten osaamisverkoston. Toimintamalli on todennäköisesti soveltuva ainoastaan isoille hoitoyksiköille.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kohderyhmä