Ikä ja yhteys – iäkkäät ja vauvaperheet yhteisen taidekokemuksen äärellä

Toimintamallin tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja eri ikäpolvien kohtaaminen tanssin ja musiikin keinoin. Toimintamalli vastaa inhimilliseen tarpeeseen kohdata eri ikäisenä, edesauttaa eri sukupolvien luontevaa kohtaamista ja tuo sille rakenteen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikä ja yhteys – iäkkäät ja vauvaperheet yhteisen taidekokemuksen äärellä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja eri ikäpolvien kohtaaminen tanssin ja musiikin keinoin. Toimintamalli vastaa inhimilliseen tarpeeseen kohdata eri ikäisenä, edesauttaa eri sukupolvien luontevaa kohtaamista ja tuo sille rakenteen.

Toteutuspaikka
Palvelukodeissa, kulttuuritaloissa ja hoivalaitoksissa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Tekijä

Annukka Ketola

Luotu

04.11.2021

Viimeksi muokattu

20.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Ikä ja yhteys -toimintamalli edistää iäkkäiden henkistä hyvinvointia sekä fyysistä aktiivisuutta taiteen menetelmin, tanssin ja musiikin keinoin. Toimintamalli parantaa taiteen saavutettavuutta ja saatavuutta puutteellisen toimintakyvyn omaaville. Toimintamallin tavoitteena on luoda yhteyksiä eri ikäpolvien välille. Vauvaperheille toimintamalli antaa kokemuksen ensimmäisestä taide-elämyksestä yhdessä toisten kanssa. Eri ikäpolvien kohtaaminen vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta sukupolvien välisessä ketjussa ja näin vahvistaa ikäystävällisen yhteiskunnan rakentumista.

Ikä ja yhteys -toimintamalli on kehitetty osana Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimaa Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanketta vuosina 2021-22. Ikä ja yhteys -hankkeen toteutuksesta on vastannut OSIRIS teatterin Loiske Ensemble.

Toimintaympäristö **

Ikä ja yhteys - toimintamallin lähtökohtana on ollut OSIRIS teatterin Loiske Ensemblen pitkäaikainen työ vauvoille  ja iäkkäille suunnatussa esitystoiminnassa. Toimintamalli koostuu taiteellisesta sisällöstä, joka voi olla esitys tai työpaja tai muu taiteellinen tuotos.

Ikä ja yhteys -esityksillä ja taidetyöpajoilla edistetään ikäihmisten, heidän perheidensä sekä hoitohenkilökunnan henkistä hyvinvointia sekä fyysistä aktiivisuutta taiteen menetelmin ja  luodaan yhteyksiä eri ikäpolvien välille. Tarkoitus on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta sekä edesauttaa yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä pysymistä taide-elämysten kautta. 

Vauvaperheille vanhempineen esitykset antavat vahvan kokemuksen ensimmäisestä taide-elämyksestä yhdessä toisten kanssa. Yhteinen esityskokemus laajentaa tietoisuutta omasta asuinympäristöstä ja siellä asuvista ikäihmisistä. Eri ikäpolvien kohtaaminen vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta sukupolvien välisessä ketjussa ja näin vahvistaa ikäystävällisen yhteiskunnan rakentumista. 

Kulttuuri- ja taidekokemukset parantavat merkittävästi ikäihmisten hyvinvointia mm. lisäämällä virkeyttä, henkistä terveyttä, elämän hallintaa sekä osallisuuden ja yhteisyyden kokemusta. Hanke parantaa taiteen saavutettavuutta ja saatavuutta puutteellisen toimintakyvyn omaaville, kotona sekä myös laitoksissa asuville ikäihmisille. Hanke aktivoi iäkkäitä taidetoimintaan. Vauvaperheille hanke tuo uusia taide-elämyksiä arkeen ja mahdollisuuden tavata ja luoda yhteyksiä oman kotialueen iäkkäisiin ihmisiin ja muihin perheisiin.

Taidekokemukset mahdollistavat eri ikäpolvien kohtaamisen – vauvaperheet ja iäkkäät ovat arkisessa elämässä ovat usein kaukana toisistaan. Teatterin toiminta edesauttaa eri sukupolvien luontevaa kohtaamista ja tuo sille rakenteen. Ikäpolvien väliset kohtaamiset taiteen keinoin rikastuttavat elämää, tuovat uusia nautittavia elämyksiä ja antavat ymmärrystä ihmisenä olemiseen. Myös eri ikäryhmien välinen arvostus lisääntyy kohtaamisten myötä.

Ikä ja yhteys -toimintamalli vastaa väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamalli on suunnattu vauvaperheille ja iäkkäille. Iäkkäillä tarkoitetaan sekä itsenäisesti asuvia iäkkäitä että hoivayhteisön asiakkaita. Toimintamallista hyötyvät myös hoivayhteisöjen työntekijät. Vauvaperheillä tarkoitetaan 0–2-vuotiaita ja heidän aikuisiaan. Toimintamallia voidaan soveltaa eri ikäisille ryhmille yhdessä.

Kohderyhmissä on eriteltävissä selkeästi seuraavat ryhmät:

  • Aktiiviset seniorit
  • Asumispalveluyksikön asiakkaat
  • Hoitolaitoksen asiakkaat

Vauvaperheillä tarkoitetaan 0–2-vuotiaita ja heidän aikuisiaan. Vauvaperheitä kutsutaan mukaan kunkin hoivayhteisössä tapahtuvan esityksen/työpajan lähialueilta.

Toimintamalli on sovellettavissa esim. ikäryhmille 6-12–vuotiaat + iäkkäät tai teini-ikäiset + iäkkäät. Taide-esityksen sisällössä tulee huomioida eri ikäryhmien tarpeet ja eri ikäisten kiinnostuksen kohteet.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli tähtää matalan kynnyksen toimintaan, jossa Ikä ja yhteys -toimintamallin esitys toimii innoittajana ja toiminnan aloittajana. Sotepuolen toimija voi ottaa toimintamallin käyttöön tilaamalla Ikä ja yhteys -esityksiä ja kutsumalla esitystä katsomaan myös lähialueen vauvaperheet. Ikä ja yhteys -esityksiä on teatterillamme jo kolme ja lisää toteutamme jatkuvasti.

Juurruttamisvaiheessa taiteellisen sisällön tuottamiseen ja uusimiseen pitää olla resursseja. Samoin juurruttaminen vaatii tilaajilta resursseja, jotta toimintaa voidaan tilata useampaan kertaan esim. asumispalveluyksikköön. 

Juurruttaminen tukee tuttuutta, asiakkaat tottuvat vieraileviin esiintyjiin, syntyy tuttuuden kokemus. “ Ai, te tulitte taas”. Taidetoiminnan näkökulmasta tässä vaiheessa päästään luomaan merkityksellisiä kohtaamisen kokemuksia. Juurruttamisen näkökulmasta on tärkeä myös lisätä taiteilijoiden luoman sisällön viemistä haastaviin kohteisiin, sillä kaikki taidekokemukset lisäävät kohtaamisen merkitystä. Asiakkaat tottuvat rytmiin, jossa taidetta tuodaan koettavaksi. Kokeminen aiheuttaa halun nähdä enemmän, kokea muutakin. 

Juurruttamisessa on tärkeää, että hoitohenkilöstö osallistuu tapahtumaan. Jakaa asiakkaan kanssa tunnekokemuksen, taiteen kokemisen ja on läsnä asiakkaan kanssa, pystyy keskustelemaan kokemuksesta myös jälkikäteen. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikä ja yhteys -hankkeen Vahva ja hellä -esityskokonaisuus kiersi hoivalaitoksissa 2021-22 ja palautekyselyn perusteella saatiin seuraavaa palautetta henkilökunnalta.

  • Tanssi- ja musiikkipitoisen esityksen ja työpajan koettiin tuovan hoivakodin arkeen piristystä, vaihtelua ja keskustelun aiheen.
  • Osallistujien reaktioissa toistui seuraavia: Havahtumista, mielenkiinnon heräämistä, aktiivista osallistumista esitykseen esim. laulamalla ja tanssimalla, hämmästystä, liikettä. Ne asukkaat, jotka tavallisesti hyvin vähän kommunikoivat, innostuivat, taputtivat, seurasivat katseella, lauloivat tai hyräilivät mukana. Myös tunnereaktioita, kuten kyyneleet, iloinen mieli, tyytyväisyys, hymyily ja vahva eläytyminen mainittiin.
  • Taidetyöpajoista saatiin myös virikkeitä omaan hoitotyöhön.
  • Toteutuksessa korostui elävän ihmisen kautta kohtaamisen ja läsnäolon voima. Henkilökohtainen taidekokemus sai aikaan ilon, innostuksen ja osallisuuden tunteen.
  • Ammattitaiteilijoiden vierailut yksiköissä nähtiin tarpeelliseksi ja toivottiin niitä myös jatkossa. Esimerkkinä toivottiin 3-4 samojen taiteilijoiden kohtaamista vuodessa.

Vahva ja hellä -esityskokonaisuus koostui tanssi- ja musiikkiesityksestä, osallistavasta taidetyöpajasta sekä digitaalisesta esitystallenteesta. Saadun palautteen myötä toimintamallista tiputettiin pois digitaalinen esitystallenne ja keskityttiin merkityksellisenä pidettyihin livekohtaamisiin (esitykset ja työpajat).

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ikä ja yhteys -toimintamallia voidaan soveltaa erilaisiin toimintaympäristöihin kuten ikäihmisten palvelut, varhaiskasvatus, neuvolapalvelut, vammaispalvelut ja kulttuuripalvelut ja muut sektorirajat ylittävät palvelut. 

Toimintamallista saadaan parhaat hyödyt kun sitä kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä tilaajatahon kanssa. Samalla taidesisältöä voidaan edelleen syventää ja kehittää vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

 

 

Kansikuva
Kuvassa tanssija pyörii punaisessa mekossa ja taustalla näkyy harmonikan soittaja

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä