Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatiossa ja vahvisti alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liityttäessä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kansa-koulu II -hanke 2018-2019
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatiossa ja vahvisti alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liityttäessä.

Toteutuspaikka
valtakunnallisesti
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja
Liitteet ja linkit

Tekijä

Socom Oy

Luotu

09.10.2020

Viimeksi muokattu

14.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.

 

Hankkeen taustaa

31.12.2019 päättynyt Kansa-koulu-II-hanke jatkoi Kansa-koulu-I-hankkeessa aloitettua sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa. Hanke keskittyi määrämuotoisen kirjaamiseen käyttöönoton tukemiseen sote-organisaatioissa ja tuki Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) tavoitetta mahdollistaa asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi.

Sosiaalialan tiedonhallinnan kansallinen kehittämistyö tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Kanta-palvelut otetaan käyttöön myös sosiaalihuollossa alkaen vuonna 2018. Tällöin asiakastiedot ovat ammattihenkilöiden käytössä riippumatta siitä, missä ammattihenkilö työskentelee. Kansalaisten käyttämä Omakanta-palvelu laajenee sosiaalihuollon tiedoilla vuonna 2020. Tällöin sosiaalihuollon asiakastiedot ovat myös asiakkaan käytössä.

Kansa-koulu-I-hankkeessa järjestetyn kirjaamisvalmennuksen kohderyhmänä oli sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, joka käsittelee työssään sosiaalihuollon asiakastietoja. Kansa-koulu-II-hanke jatkoi kirjaamisvalmentajien valmennusten toteuttamista koko Suomen alueella ja kohderyhmä laajeni. Hanke järjesti kirjaamisvalmennusta myös sote-esimiehille, koulutusorganisaatioiden edustajille, sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaaville toimijoille sekä vahvemmin yksityisille palveluntuottajille.

Hankkeen tavoitteena oli, että:

  1. Sote-organisaatioissa koko maassa on määrämuotoiseen kirjaamiseen ja asiakasasiakirjalain toimeenpanoon perehdytettyjä sosiaalialalla toimivia ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneita valmentamaan oman organisaationsa tai alueensa sosiaalialan ammattilaisille määrämuotoista kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.
  2. Sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä kunnan asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien osaaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrä-muotoisesta kirjaamisesta on lisääntynyt siinä määrin, että heillä on edellytykset ymmärtää ja toimeenpanna lakimuutosten vaatimat ja Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvät tarvittavat muutokset omissa organisaatioissaan sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa
  3. Kirjaamisvalmentajien alueellisten verkostojen toiminta vakiintuu osaksi uusia sote-alueita ja toiminta on tavoitteellista siten, että on mahdollista kehittää määrämuotoista kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla ja vahvistaa kirjaamisvalmentajien kautta sosiaalihuollon tiedonhallinnan osaamista sote-organisaatioissa.
  4. Sote-palveluja järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa on kartoitettu asiakirjahallinnon nykytilaa ajantasaisella nykytilan kartoituksen työkalulla.

Hankkeen toimenpiteet oli jaettu neljään työpakettiin, joita ovat:

  • Työpaketti 1: Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukeminen
  • Työpaketti 2: Määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen laajentaminen uusiin kohderyhmiin
  • Työpaketti 3: Määrämuotoisen kirjaamisen jatkokehittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla
  • Työpaketti 4: Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöönoton edistäminen

 

Toimintaympäristö **

Sosiaalinen toimintaympäristö

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

sosiaalialalla toimivia ammattilaisia

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Katso loppuraportti kohdasta Arvioinnin tulokset.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kansa-koulu II-hanke – Kirjaamisvalmennus koulutusorganisaatiot

Oppilaitosyhteistyössä tuotettu materiaali

Harjoituspankki

Hankkeen yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ovat toteuttaneet kuvitteellisia sosiaalihuollon asiakastilanteita, joita voidaan käyttää asiakastiedon kirjaamisen harjoitteluun. Voit käyttää näitä harjoituksia osana kirjaamisvalmennusta, ammatillista tai korkeamman asteen koulutusta.

Harjoitusmateriaaliin kuuluu video- ja tekstimuotoisia sosiaalihuollon asiakastilanteita, esimerkkiasiakirjoja sekä valmiita tehtävänantoja.

Työikäisten palvelut

Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu

Päihdehuolto

Iäkkäiden palvelut

Kansikuva
Kansa-koulu2

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä