Konsultaatiomallin toiminta kiinnittyy lastensuojelulaitoksissa tehtävään päihdetyöhön. Tavoitteena on tukea laitoksissa tehtävää työtä nuorten auttamiseksi monitoimijaista verkostoa hyödyntäen ja vähentää nuorten lähettämistä muihin palveluihin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Konsultaatiomalli lastensuojelulaitoksille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiomallin toiminta kiinnittyy lastensuojelulaitoksissa tehtävään päihdetyöhön. Tavoitteena on tukea laitoksissa tehtävää työtä nuorten auttamiseksi monitoimijaista verkostoa hyödyntäen ja vähentää nuorten lähettämistä muihin palveluihin. 

Toteutuspaikka
Kymsoten lastensuojelulaitokset Nuorten vastaanottokoti Kotomäki ja Kuusankosken perhetukikeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

13.09.2022

Viimeksi muokattu

03.05.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli tukee lastensuojelulaitoksissa tehtävää työtä tarjoamalla päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden osaamista konsultatiivisesti, ennaltasovitusti, strukturoidusti, systeemisesti ja suhdeperustaisesti.

Toimintaympäristö **

Valtakunnallisesti on tunnistettu tarve lastensuojelun asiakkuudessa olevien päihdepalvelujen kehittämiselle. Lastensuojelulaitoksissa tehdään vaativaa lastensuojelutyötä ja työntekijät tarvitsevat tuekseen kumppanuutta päihde- ja mielenterveyspalveluista onnistuakseen tehtävässään. Lastensuojelulasten lähettämistä laitoksista toisiin palveluihin halutaan vähentää ja tuoda auttamisen keinoja lähelle lapsen omaa toimintaympäristöä. 

Toimintaympäristössä vaikuttavina tekijöinä tunnistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille, lastensuojelulain uudistaminen sekä suhdeperustaisen ja systeemisen lähestymistavan vahvistuminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin ensisijainen kohderyhmä on lastensuojelulaitoksissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Tavoitteena on laitosten työntekijöiden osaamisen lisääminen päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisia konsultoimalla systeemistä- ja suhdeperustaista lähestymistapaa hyödyntämällä. Lastensuojelulaitosten asiakkaat ja heidän perheensä hyötyvät konsultaatiotiimin osaamisesta, kun laitosten työntekijät saavat tukea ja vahvistusta työhönsä. 

Konsultaatiomallin pilotoinnissa tunnistettiin systemaattisen ja monitoimijaisen rakenteen merkityksellisyys lapsen asioiden käsittelyssä. 

Konsultaatiomallissa asiakasosallisuus on huomioitu niin, että lapselta ja perheeltä kysytään heidän näkemyksensä/kysymyksensä konsultaatitiimille ja käsittelyn jälkeen asiakkaille kerrotaan tiimin vastaus/palaute. Laitoksen henkilökunnalla on mahdollisuus kirjata konsultaatiotiimissä laadittu suunnitelma lapsen omiin sosiaalihuollon tietoihin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Konsultaatiotiimin jatkuvuus voidaan varmistaa, kun sille annetaan riittävä moniammatillinen henkilöresurssi, varmistetaan mallin koordinaatio ja kokousrakenne, sekä pidetään huoli systeemisen ja suhdeperustaisen osaamisen vahvistumisesta.  

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Konsultaatiotiimin jäsenten havaintoja:

  • Monialaisen työskentelyn hyödyt tunnistettiin sekä asiakkaan että työntekijöiden näkökulmista.
  • Systeemisen tarkastelun koettiin laajentavan ymmärrystä asiakkaan tilanteesta ja se antoi vahvistusta asiakastyön suunnalle.
  • Pysähtyminen ja luottamuksellinen ilmapiiri avasivat mahdollisuuden asiakastilanteiden syvempään tarkasteluun.
  • Työntekijöiden tieto, osaaminen ja asiantuntijuus lisääntyi. Yhteistyön tekeminen helpottui ja kynnys ottaa yhteyttä madaltui palveluiden välillä.
  • Laitokset saivat käyttöönsä hypoteeseja asiakkaan oireilun taustalla mahdollisesti vaikuttavista tekijöitä, sekä käytännön vinkkejä ja menetelmätietoa asiakkaan tilanteessa auttamiseen.
  • Lapsen auttamista hänen omassa ympäristössään sen sijaan, että nuorta lähetetään muihin palveluihin pidettiin kannatettavana.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Kokemuksemme mukaan toimintamalli on sovellettavissa laajasti eri kohderyhmille.
  • Konsultaatiotiimin kokousten struturoitu rakenne (asiakikastilanteen esittely, juurisyiden pohtiminen, suunnitelman laatiminen) on todettu hyväksi raamittamaan kokousta, mutta tunnin käsittelyaika yhteen asiakastapaukseen on koettu lyhyenä. 
  • Varmistetaan, että ryhmässä on henkilö, joka kykenee tukemaan systeemistä työotetta.
  • Konsultaatiotiimin toteuttaminen lähitapaamisina on koettu toimivaksi.
Kansikuva
logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä