Kotihoidon asiakkaan etähoiva ja toimintakyvyn tukeminen kuvapuhelimen avulla

Tampereen kaupungin kotihoito toteuttaa etähoivaa kotihoidon asiakkaille kuvapuhelimen avulla.

Lisäksi kotihoidon asiakas voi osallistua virtuaalisesti kuvapuhelimen ohjelmiin, päivätoimintaan ja pitää yhteyttä läheisiinsä.

Toimintaympäristö **

Tampereen kaupungin kotihoidossa käytetään kuvapuhelupalvelua mahdollistamassa asiakkaan etähoivaa kotona.

Kuvapuhelin etähoivan merkityksessä on kotihoidon toteuttamisen tapa virtuaalisesti.

Tampereen kaupungin kotihoidossa käytetään kuvapuhelupalvelua osana asiakkaan hoitoa.

Kotihoidon toteuttamiseen liittyy seuraava lainsäädäntö:

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 4, 8, 11–12, 14, 19 - 20, 30–31, 38, 45 §)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010 25 §)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 7, 13–14, 18 §)
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon asiakkaan etähoiva ja toimintakyvyn tukeminen kuvapuhelimen avulla edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia, palveluohjausta ja siihen liittyvää keskustelua asiakkaan kanssa. Asiakas on osallisena suunnittelemassa kotihoidon palvelujaan, etähoiva on yksi kotihoidon toteuttamisen tapa. Lisäksi tarvittaessa kuullaan asiakkaan mahdollista läheistä tai asioiden hoitajaa.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan asiakkaan kyvykkyyttä ja toimintakykyä, onko jokin kotihoidon käynti mahdollista toteuttaa teknologia avusteisesti esimerkiksi kuvapuhelimen avulla. Palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa ja sitä toteutetaan moniammattillisesti asiakasohjauksen, kotihoidon ja tarvittaessa kotikuntoutuksen yhteistyönä. 

Kuvapuhelimen avulla etähoivaa toteutettaessa pyritään keskittymään asiakkaan kohtaamiseen. Mikäli asiakas antaa palautetta etähoivan toteutuksesta tai sisällöstä, on kotihoidon hoitajan tehtävä viedä palaute eteenpäin palvelun kehittämistä varten.

Ratkaisun perusidea **

Kotihoidon asiakkaan etähoiva kuvapuhelimen avulla

Kotihoidon käyntejä voidaan toteuttaa kuvapuhelimen avulla etähoivana. Suunnitellut etähoivan käynnit ovat kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Etähoivan aloitusta on edeltänyt kotihoidon palvelutarpeen arviointi. Etähoivasta kuvapuhelimen avulla sovittu yhteisesti asiakkaan kanssa, kuten hänen muusta kotihoidostaan. Kuvapuhelussa kotihoidon hoitaja ohjaa asiakasta tablettitietokoneen kuva- ja ääniyhteyden avulla toimimaan kotonaan tilanteissa, jota liittyvät esimerkiksi lääkkeiden ottamiseen, ruokailun toteuttamiseen, verensokerin mittaamiseen ja insuliinin pistämiseen. Lisäksi kotihoito voi tarvittaessa seurata kuvapuhelimen avulla asiakkaan vointia. Kotihoidon asiakkaan etähoivan maksu määräytyy samojen maksuperusteiden mukaisesti kuin asiakkaan muukin kotihoito: palvelu- ja hoitosuunnitelmaan suunnitellun kotihoidon kokonaistuntimäärän ja asiakkaan bruttotulojen mukaan. 

Kuvapuhelin tukemassa asiakkaan toimintakykyä

Kuvapuhelin toimii myös viriketeknologiana kotihoidon asiakkalle eli toisin sanoen on hyvinvointiteknologiaa, jonka tavoitteena on tarjota aistikokemuksia, elämyksiä ja ajanvietettä sekä mielen ja kehon virkistystä (Lähde: Tepa termipankki, sanastokeskus, viriketeknologia määritelmä).

Kotihoidon etähoivan lisäksi kotihoidon asiakkaalla on mahdollisuus samalla kotihoidonmaksulla käyttää kuvapuhelinta viriketeknologian tarkoituksessa. Kuvapuhelimen avulla ikääntynyt henkilö voi osallistua virtuaalisesti ääni- ja kuvayhteyden välityksellä kuvapuhelimen ohjelmiin, päivätoimintaan ja pitää yhteyttä läheisiinsä.  

Kuvapuhelin viriketeknologian tarkoituksessa sisältää kuvapuhelimen, ohjelmiin osallistumisen sekä mahdollisuuden omaisyhteyteen.  Kuvapuhelimen ohjelmat ovat videoita ja suoria lähetyksiä. Ohjelmia ovat mm. aamun avaukset, muistijumpat, erilaiset musiikki- ja runolähetykset sekä liikuntatuokiot. Kuvapuhelimen välityksellä voidaan myös vierailla eri kohteissa Tampereella. Kuvapuhelimen avulla asiakas voi ottaa kuvallisia yhteydenottoja omaisiin. Lisäksi omainen tai läheinen voi olla yhteydessä asiakkaaseen omalla tietokoneellaan tai älypuhelimellaan. Omaistunnuksia voi olla viisi (5) kappaletta. Omaistunnuksien luomiseksi edellytetään asiakkaan kirjallista lupaa.

Mikäli asiakkaalla ei ole kotihoidon etähoivan käyntejä, on hänen mahdollista saada kuvapuhelin viriketeknologian tarkoituksessa kotihoidon tukipalveluna, jonka nimi on kuvapuhelinpalvelu. Tämä myönnetään asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin perusteella, jonka toteuttaa kotihoidon asiakasohjaaja. Kuvapuhelinpalvelusta tukipalveluna peritään erillinen asiakasmaksu.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuvapuhelinpalvelun hahmottaminen etähoivan ja/tai viriketeknologian merkityksessä sekä asiakkaan sitouttaminen kuvapuhelimen käyttöön osana hänen kotihoitoaan vaatii uudenlaisia tapoja tiedon antamiseen palveluohjauksen yhteydessä: esimerkkejä positiivisista asiakaskokemuksista ja tiedon antamista kirjallisen sekä suullisen muodon lisäksi esimerkiksi videon muodossa palveluohjauksen yhteydessä (asiakas näkee kuvapuhelimen ja sen käytön mahdollisuuksia).

Kuvapuhelintiimit ovat keskeisiä toimijoita laitteiden toimituksen ja mahdollisessa käytössä liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Kuvapuhelintiimeihin on keskitetty osaaminen etähoivan toteutukseen liittyen eli kuvapuhelimen soitot asiakkaalle. Kuvapuhelintiimit ovat keskeisinä toimijoina myös välittämässä tietoa kuvapuhelimesta kotihoidolle kotihoidon palvelualueilla. Kotihoidon Hyvinvointiteknologian yksikkö koordinoi kuvapuhelintiimien toimintaa. 

 1. Kotihoidon palvelutarve on arvioitu ja asiakkaan on nähty hyötyvän etähoivasta kuvapuhelimen avulla. Keskustelu asiasta on käyty asiakkaan kanssa ja hän on ollut suostuvainen palvelun aloitukseen.
 2. Asiakasohjaaja laatii asiakassuunnitelman, johon kirjataan suunnitellut kotihoidon etähoivan käynnit aikoineen, asiakkaan kanssa yhteisesti sovitut tavoitteet kotihoidolle sekä asiakkaan mahdollisen kiinnostus kuvapuhelimen käyttöön viriketeknologian tarkoituksessa. 
 3. Asiakasohjaaja ilmoittaa asiakassuunnitelman sisällön ja etäpalvelun toivotun aloituksen ajankohdan kotihoidolle, joka ilmoittaa asian edelleen kotihoidon kuvapuhelin tiimille.
 4. Kuvapuhelintiimi toimittaa asiakkaalle kotiin kuvapuhelinlaitteen ja varmistavat laitteen toimivuuden.
 5. Kuvapuhelin tiimi ja kotihoito ohjaavat kuvapuhelimen käytössä.
 6. Kotihoidon etähoiva ja asiakkaan halutessa kuvapuhelinpalvelu viriketeknologian tarkoituksessa aloitetaan.
 7. Asiakkaan palvelutarvetta jatkuvasti: Asiakkaan toimintakykyä ja kotihoidon palvelujen riittävyyttä sekä kotihoidon myöntämisen perusteita. Mahdollisista muutoksista keskustellaan asiakkaan kanssa.
 8. Mikäli kuvapuhelin ei sovellu asiakkaalle, keskustellaan asiakkaan lisäksi moniammatillisessa työryhmässä. Mietitään ratkaisukeinoja yhdessä asiakkaan tilanteeseen.
 9. Kun laitteen käyttötarve loppuu, käy kotihoito hakemassa laitteen pois ja toimittaa kuvapuhelintiimille. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuvapuheluiden avulla voidaan tukea kotihoidon asiakasta myös yksilö tai ryhmäkuntoutuksessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on kehitetty Tampereen kaupungin kotihoidon, kotihoidon Hyvinvointiteknologian yksikön ja kotihoidon asiakasohjauksen yhteistyönä. Toimintamalli kehittyy edelleen Tampereen kaupungin kotikuntoutuksen kanssa. 

Kotihoidon asiakkaat ovat käyttäneet kuvapuhelinpalvelun ohjelmatarjontaa ja omaisyhteyksiä jo vuodesta 2018 alkaen kotihoidon etähoivan rinnalla. Sekä kuvapuhelimen ohjelmia että etähoivan sisältöä on kehitetty asiakaspalautteen perusteella ja kotihoidon henkilöstön havaintojen perusteella.

Kuvapuhelinpalvelun juurtumisessa on ollut keskeistä kuvapuhelintiimien perustaminen ja osaamisen keskittäminen, tuki ja selkeät ohjeet asiakkaalle laitteen käyttöön. Keskeistä on ollut myös tunnistaa asiakkaat, jotka hyötyvät kuvapuhelimesta etähoivan ja/tai viriketeknologian tarkoituksessa hyötyvät kotihoidon asiakkaat. Apuna tässä kotihoidon, asiakasohjauksen ja kotikuntoutuksen moniammatillisen yhteistyön lisäksi on  kotihoidon RAI-toimintakyvyn arvioinnin ohjelmasta löytyvä erillinen asiakassegmentointi osio, jolla voi etsiä kuvapuhelimesta hyöytyviä asiakkaita.  Lisäksi keskeistä on myös kotihoidon asiakasohjaajan palveluohjausosaaminen: tunnistaa palvelutarpeen yhteydessä kuvapuhelinpalvelusta hyötyvät asiakkaat.

Teknologian hyödyntämisen arviointi on osana asiakkaan kotihoitoa linkittyy kotihoidon kuntouttavaan palvelutarpeen arviointijaksoon ( kesto noin 6 vkoa), jonka aikana kotihoidon asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan moniammatillisen yhteistyön keinoin ja kotihoido laatii asiakkaasta ensimmäisen RAI-toimintakyvyarvioin.

Ikääntyneet asiakkaat ovat ottaneet kuvapuhelinpalvelun hyvin vastaan. Palvelun käyttö on lisääntynyt etenkin koronapandemia aikaan, kun sosiaalisia kontakteja on pitänyt rajoittaa. 

Kuvapuhelimen ohjelmiin on ollut runsaasti osallistujia. Jotkut asiakkaista ovat valinneet kuvapuhelimen käytön jatkon vaikka heillä olisi ollut mahdollisuus fyysiseen päiväkeskuspalveluun sieltä paikan vapautuessa.