Etähoiva on kotihoidon asiakkaiden palvelu, jossa asiakkaalle lainataan tablet-tietokone internetyhteydellä ja videopuhelusovelluksella varustettuna. Kotihoidon ammattilainen tekee etähoivasoitot (videopuhelu) hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon etähoiva
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etähoiva on kotihoidon asiakkaiden palvelu, jossa asiakkaalle lainataan tablet-tietokone internetyhteydellä ja videopuhelusovelluksella varustettuna. Kotihoidon ammattilainen tekee etähoivasoitot (videopuhelu) hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 

Toteutuspaikka
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Savonlinna
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Leena Korhonen

Luotu

11.11.2022

Viimeksi muokattu

13.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Etähoivan soveltuvuus asiakkaalle arvioidaan kotikäynnillä. Asiakkaalle ehdotetaan etähoivaa ja häneltä pyydetään siihen kirjallinen suostumus. Kotikäynnin yhteydessä esitellään etähoivassa käytettävä tablet-tietokone ja tehdään harjoitussoitto (videopuhelu). Asiakkaalle lainataan tablet-tietokone, jossa on internetyhteys ja helppokäyttöinen videopuhelusovellus. Lisäksi lainataan teline tablet-tietokoneelle sekä tarvittaessa lisäkaiutin.

Etähoivasoitot perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyyn hoidon ja palvelun tarpeeseen. Soitot voivat sisältää esimerkiksi lääkkeen oton tarkistusta, verensokerin mittauksen ja insuliinin piston tarkistusta ja ruokailun seurantaa. Omainen, läheinen tai avustaja voi olla mukana videopuheluissa asiakkaan niin halutessa. Asiakkailla on mahdollisuus myös videopuheluihin omaisen kanssa.

Hoitaja soittaa videopuhelun omasta työyksiköstä käsin ja hänellä on siihen käytössä joko pöytäkone tai kannettava tietokone asianmukaisilla lisävarusteilla. Etähoiva säästää hoitajien aikaa, sillä matkustaminen kotikäynneille vähenee. Tämä mahdollistaa sen, että olemassa olevilla resursseilla pystytään palvelemaan nykyistä useampia asiakkaita ja pystytään vastaamaan asiakkaan voinnin seurannan tarpeeseen.

Toimintaympäristö **

Väestö ikääntyy, minkä seurauksena hoivapalvelujen tarve kasvaa. Kotiin vietävät hoivapalvelut ovat merkittävä osa ikääntyneiden kotona asumisen tukemista. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla, jossa välimatkat ovat pitkiä, tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja hoidon ja hoivan tarpeeseen vastaamiseksi. Etähoiva mahdollistaa asiakkaan voinnin seurannan ja ohjauksen tarpeen mukaan ja säästää ammattilaisten aikaa. Videopuheluiden avulla voidaan seurata asiakkaan vointia tiheästi esimerkiksi akuutin sairauden aikaan sekä tukea ja ylläpitää asiakkaan itsenäistä toimintakykyä. Etähoiva täydentää kotihoidon lähipalveluja ja sen käyttö perustuu aina yksilölliseen tarpeeseen ja soveltuvuusarvioon. Etähoivan avulla ei ole tarkoitus korvata kaikkia lähipalveluja.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä on kotona asuvat iäkkäät henkilöt, joilla on tarve voinnin seurannalle sekä ohjauksen tarvetta arjessa. Palvelun pilotoinnin yhteydessä on kerätty asiakaspalautetta kyselylomakkeella. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Koulutus: Etähoivaa tekevien hoitajien kouluttaminen laitteen ja sovelluksen käyttöön on keskeistä. Hoitajilla tulee olla valmiina ratkaisuvaihtoehtoja yleisimpien laitteen ja sovelluksen käyttöön liittyvien ongelmien varalle. Lisäksi tulee olla välittömästi saatavilla teknistä tukea videosovelluksen palveluntarjoajalta, jolla on mahdollisuus laitteiden etähallintaan. On tärkeää, että etäkuntoutuksessa voi keskittyä kuntoutukseen, eikä teknologiaan. Teknologiaan liittyvä koulutus ei ole aikaa vievää. Keskeistä on, että hoitajat saavat harjoitella teknologian käyttöä heti koulutuksen jälkeen ja että toimintaan ei tule pitkiä taukoja. On hyvä kouluttaa organisaation sisälle henkilöitä, joilla on hyvä valmius toimia lähitukena ongelmatilanteissa.

2. Riittävä ja toimiva laitekanta: Sopiva määrä tablet-tietokoneita ja ammattilaislisenssejä. Laitteita tulee olla riittävästi, mutta ei liikaa (turhat kustannukset). Sopivaa laitemäärää varten on etenkin toimintamallin käyttöönoton alussa hyvä pitää kirjaa laitteiden kierrosta ja mikäli laitteita seisoo käyttämättömänä, tulee siihen reagoida tehostamalla viestintää ja tiedottamista. 

3. Muut resurssit ja käytännön järjestelyt: Etähoivan toteutusta varten on oltava varattuna yksikön käyttöön sopivat tilat, jotka on varusteltu riittävän suurella tietokoneen näytöllä, laadukkaalla laajakulmaisella web-kameralla sekä kokouskaiuttimella ja kuulokkeilla. On tärkeää, että tila on kaikumaton, siellä on riittävästi tilaa näyttää harjoitteita, kameraan ei tule vastavaloa, ammattilaisen kuvan taustalle jäävä tila on selkeä, ja että tilassa ei liiku muita henkilöitä. Etähoiva voi olla keskitetty vain tietyille hoitajille (keskitetty malli) tai se voi olla niin sanottu hajautettu malli. On keskeistä suunnitella toimintamalli siten, että olemassa olevat tilat ja ammattilaislaitteet mahdollistavat etähoivan toteutuksen joustavasti. Lisäksi on tärkeää suunnitella asiakasohjaus ja huolehtia, että kaikilla prosessiin liittyvillä ammattilaisilla on ajantasainen tieto paitsi etähoivan käytännön toteutuksesta, myös valmiudesta ottaa uusia asiakkaita (tieto vapaista laitteista).

4. Viestintä: Toimintamallin onnistunut juurruttaminen vaatii säännöllistä sisäistä viestintää organisaatiossa. Tätä varten tulee tehdä viestintäsuunnitelma (vuosikello) ja sopia viestinnän vastuuhenkilöt kohderyhmittäin. Viestinnässä kerrotaan toimintamallista, sen avulla saaduista tuloksista ja kokemuksista, sekä esitellään käytettävää teknologiaa ja sovellusta. Sisäisen viestinnän lisäksi tulee tehdä ulkoista viestintää potentiaalisille asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä suurelle yleisölle. Viestintää varten voi laatia etähoivaesitteitä, joita voi jakaa asiakkaille ja henkilökunnalle. Ulkoisessa viestinnässä asiakaskokemusten jakaminen on keskiössä.

5. Soveltuvan asiakkaan tunnistaminen: On tärkeää, että etähoivaan ohjataan asiakkaita, joilla on riittävät edellytykset toimia etäyhteydellä tapahtuvan ohjauksen välityksellä joko itsenäisesti tai avustajan/puolison avustamana. Riittäviä edellytyksiä ovat ainakin kyky noudattaa ohjeita, riittävän hyvä kuulo ja näkö sekä se, että laitteelle löytyy kotoa harjoittelun näkökulmasta turvallinen sijoituspaikka. Mikäli asiakasohjaus etähoivaan ei onnistu, palvelu ei ole vaikuttavaa ja etähoivapalvelu keskeytetään. Soveltuvuusarvion tulee olla aina yksilöllinen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etähoiva on mahdollistanut kaukana asuvien asiakkaiden voinnin seurannan, minkä myötä kotona asumista pystytään tukemaan entistä paremmin. Kotikäynnin korvaavat etähoivasoitot säästävät ammattilaisten aikaa, minkä myötä pystytään hoitamaan aiempaa useampia asiakkaita ja tarjoamaan oikea-aikaista voinnin seurantaa. Asiakastyö on kustannustehokkaampaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Keskitetty etähoivayksikkö mahdollistaa etähoivasoittojen toteutuksen riittävän usein ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskitetyssä mallissa työntekijä tekee koko työvuoron ajan pelkästään etäsoittoja, mikä helpottaa työn organisointia. Etähoivaa tekevän hoitajan on tärkeää hallita tietotekniikan perusasiat ja pystyä ratkomaan yleisimpiä teknisiä tai käyttäjälähtöisiä ongelmia. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä