Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät OYS -yhteistyöalueella -osaamisen tuki

Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien osaajien tukeen kuuluu eri tavoin toteutettava ja interventiokohtaisesti suunniteltu tuki OYS -yhteistyöalueella menetelmiä käyttäville ammattilaisille sekä menetelmäohjaajille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät OYS -yhteistyöalueella -osaamisen tuki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien osaajien tukeen kuuluu eri tavoin toteutettava ja interventiokohtaisesti suunniteltu tuki OYS -yhteistyöalueella menetelmiä käyttäville ammattilaisille sekä menetelmäohjaajille. 

Toteutuspaikka
OYS -yhteistyöalue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Janika Harju

Luotu

19.07.2023

Viimeksi muokattu

16.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS yhteistyöalueelle -hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia, ns. keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti.

Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käytön ja sen jatkuvuuden tueksi on OYS yhteistyöalueella kehitetty erilaisia toimintamalleja. 

Nuorten IPC

Nuorten ikäryhmän osalta IPC- Miniboosteri on kahden tunnin kertaus- ja lisäkoulutus IPC -menetelmästä yhteistyöalueella työskenteleville ammattilaisille, jotka ovat pätevöityneet IPC -ohjaajiksi ja käyttävät menetelmää aktiivisesti työssään. Miniboosterikoulutuksia pidetään kaksi kertaa vuodessa. Miniboosterit pyritään ajoittamaan koulujen syys- ja kevätlukukauden alkuun, jotta ne tukisivat IPC -ohjaajia lomakauden jälkeen menetelmän aktiiviseen käyttöön. Miniboosteripäivät toteutetaan joukkokutsutapahtumana kaikille OYS -yhteistyöalueelle koulutetuille IPC -ohjaajille. 

Osaamisen tuki pitää sisällään myös OYS -yhteistyöalueen interventioiden menetelmäohjaajien tuen (IPC, IPT-N). Tukitapaamisia on 3-4 kertaa vuodessa sekä vuorovaikutus menetelmäohjaajien sekä OYS Koordinaatiohankkeen työntekijöiden välillä on aktiivista. Tapaamiset toteutuvat Teamsin välityksellä. 

Cool Kids

Cool Kids -menetelmän käytön ja jatkuvuuden tueksi on kehitetty lasten ja nuorten osalta ikäryhmittäin toimintamalleja. Cool Kids- osaajille on järjestetty säännöllisiä menetelmäosaajatapaamisia, joita esimerkiksi nuorilla kutsutaan CK-kahveiksi.  Menetelmäosaajatapaamisten avulla voidaan tukea menetelmäosaajia Cool Kids-menetelmän käytössä,  jakaa tietoa Cool Kidsiin liittyen (esimerkiksi Webropol-kyselyn kautta kertyvä seurantatieto) sekä tarjota mahdollisuus osaajien verkostoitumiselle.

 

Lasten ja nuorten muut interventiot

Ahdistuksen lyhytintervention (ALI) osaajille tarjotaan menetelmäosaajatapaamisia (vertaiskahvit ja mentorointi) menetelmän käytön ja jatkuvuuden tukena. 

Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käytön ja osaamisen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa menetelmäkohtaista kehittämistyötä yhteistyössä menetelmäosaajien kanssa.  

 

Lasten ja nuorten menetelmien osaajapäivät

Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien osaajapäivät ovat yksi hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä kehitetty osaamisen tuen muoto.  Toteutus tapahtuu hyvinvointialueen interventiokoordinaattorin, sote- johdon sekä Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle- hankkeen yhteistyönä. Osaajapäiviin kutsutaan koolle lasten ja nuorten interventio-osaajia (IPT-N, IPC & Cool Kids). Päivän aikana keskitytään interventio-osaajien kokemuksiin intervention käytöstä omassa työarjessaan, syvennytään lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien implementointiin sote-johdon kertomana sekä perehdytään seuranta- ja vaikuttavuustietoon ja tiedon tuottamiseen työntekijöiden näkökulmasta. Osaajapäivät tarjoavat mahdollisuuden keskustella ja verkostoitua muiden psykososiaalisten menetelmien osaajien kanssa. 

 

Opetushenkilöstölle suunnatut webinaarit

Osaamisen tukemiseksi on lisäksi toteutettu OYS -yhteistyöalueen perusopetuksen henkilökunnalle suunnatut webinaarit nuorten lievien- ja keskivaikeiden masennusoireiden sekä ahdistusoireiden tunnistamiseksi kouluympäristössä. Webinaarien sisältöön  on kuulunut myös tietoa nuorten psykososiaalisista menetelmistä, niiden koulutuksista perustason koulu- ja opiskeluterveydenhoitoon sekä oppilashuollon työntekijöille osana psykososiaalisten menetelmien implementaatiota OYS -yhteistyöalueella. Webinaarit on suunniteltu ja toteutettu OYS -yhteistyöalueen nuorten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan konsultatiivisen sairaalaopetuksen hankkeen yhteistyönä.

Toimintaympäristö **

Vuosina 2021–2023 mielenterveysstrategian toimeenpanon painopiste on psykososiaalisten menetelmien ottaminen käyttöön perusterveydenhuollossa ja sitä tukevan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yliopistosairaalan yhteistyörakenteen luominen. Tätä toteutetaan Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman avulla kaikilla alueilla ja kaikille ikäryhmille.  

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS yhteistyöalueelle -hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia, ns. keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti.  Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS yhteistyöalueella- hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta.  

Keskittämisasetuksen mukaisesti hankkeen tavoitteena on erityisesti: 1) Parantaa perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsyä kaikilla ikäluokilla. 2) Tukea perustasolle soveltuvien, näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaisen hoitoon. 3) Vakiinnuttaa perusterveydenhuollon ja lasten- ja nuorten peruspalvelut kattava yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja hoitoa sekä menetelmien ylläpitämistä 

Yhteistyö vuoden 2023 alussa käynnistyneiden hyvinvointialueiden kanssa on tiivistä nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa sekä implementointityössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset, jotka ovat käyneet nuorten psykososiaalisen menetelmä -koulutuksen/koulutuksia ja käyttävät menetelmää/menetelmiä työssään.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuvattu toiminta tapahtuu Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi- OYS yhteistyöalueella hankkeen toteuttamana yhteistyössä hyvinvointialueiden sekä sidosryhmien kanssa. Osaamisen tuen jatkuminen edellyttää hankkeen toimintojen jatkumista yliopistosairaalassa vuoden 2023 jälkeen.  

Osaamisen tukea varten on luotu rakenteita (hyvinvointialueiden interventiokoordinaattorit sekä lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien juurrutustiimit), joiden jatkuminen on toiminnan kannalta merkityksellistä. Hyvinvointialueiden interventiokoordinaattoreiden työn jatkuminen vuoden 2023 jälkeen vahvistaa osaamisen tukea hv-alueilla. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

IPC-ohjaajat ovat osallistuneet IPC-miniboostereihin kaikilta hyvinvointialueilta.  Palaute osallistujilta on ollut positiivista. 08/2022 järjestetyissä IPC-miniboostereissa osallistujia oli 60. 01/2023 järjestetyissä miniboostereissa osallistujia oli 40. 08/23 järjestetyissä miniboostereissa osallistujia oli 57.

CK- kahvit on järjestetty hyvinvointialueittain. Osallistujia kevään 2023 CK-kahveilla oli 4-6 osallistujaa/ hyvinvointialue. Palaute on ollut hyvää ja CK-työntekijät ovat toivoneet jatkoa CK-kahveille. 

Menetelmäohjaajien tuki on jatkunut säännöllisesti.

Nuorten palautekyselyssä (Ks. toimintamalli, Nuorten psykososiaaliset menetelmät OYS -yhteistyöalueella -käytön ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisen tuki, Cool Kids- nuorten palautekyselyn tulokset) on noussut esiin nuorten toive Cool Kidsin mainostamisesta enemmän kouluympäristössä, jotta nuoret tulisivat tietoisiksi menetelmästä. Nuorten tietoisuuden lisäämiseksi olisi tärkeää, että koulun henkilöstö olisi tietoinen nuorten psykososiaalisista menetelmistä. Opetushenkilöstölle suunnatut webinaarit on koettu tarpeellisiksi ja tiedottamista sekä viestintää nuorten psykososiaalisista menetelmistä tulisi jatkaa kohdennettuna muun muassa koulun henkilöstölle, nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Lasten Cool Kids -osaajien tapaaminen ja tuki on järjestetty asteittain kouluttautumisen edetessä. Myös Lastenklinikoiden kummien Cool Kids -hanke tarjoaa tukea osaajille. Erikoissairaanhoidossa tavataan kuukausittain suunnittelun, jatkokehittämisen ja yhteisen oppimisen merkeissä. Myös hyvinvointialueiden osaajia on tavattu ja jatkossa tarjotaan säännöllisiä menetelmäosaajien tapaamisia alueille (alueiden toiveiden mukaisesti).

ALI-koulutuksen menetelmäohjausten yhteydessä osallistujat toivoivat jatkoa yhteisile tapaamisille. Syksylle aikataulutetuissa tapaamisissa mm. tuetaan juurruttamista ja ajetaan kokemuksia ja ideoita. 

Kansikuva
Osaamisen tuki

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä