Lasten fysio- ja toimintaterapian arviointi- ja kuntoutusprosessien muotoilu ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten kuntoutuksen prosessien kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten fysio- ja toimintaterapian arviointi- ja kuntoutusprosessien muotoilu ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen lasten kuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juuli Kokkonen

Luotu

07.11.2022

Viimeksi muokattu

30.05.2023
Ratkaisun perusidea **

Lasten fysio- ja toimintaterapian prosessien kuvaamisen ja kehittämisen on tarkoitus tukea prosessien sujuvaa toteutumista niin työntekijöiden kuin asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteena on luoda yhtenäiset raamit arviointi- ja kuntoutusprosesseille, joiden avulla pyritään mahdollistamaan palveluiden saatavuuden ja oikea-aikaisuuden parantaminen sekä painopisteen siirtäminen varhaisempaan tukeen.

Prosessit alkavat ehkäisevistä palveluista ja ennaltaehkäisevästä tuesta. Näiden mukaan ottaminen lasten kuntoutuksen prosessien kuvaukseen on tärkeää, sillä niiden avulla voidaan tarjota varhaista tukea, joka voi osalle perheistä olla jo riittävää. Ennaltaehkäiseviä toimia lasten kuntoutuksen näkökulmasta edistettiin luomalla lasten fysio- ja toimintaterapian sisällöt Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilla toimivaan Chat-robottiin. Chat-robotin avulla perheet voivat löytää kootusti tietoa luotettavista lähteistä, matalan kynnyksen maksuttomasta palvelutarjonnasta ja saada suoraan arkeen käyttöön otettavia ohjeita. Varhaisena tukena tuotettiin Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuille myös videomuotoisia fysioterapian kotiharjoitteluohjelmia nuorille. Näitä videoituja harjoitusohjelmia on tarkoitus toteuttaa ennaltaehkäisevänä toimena jo ennen kuin nuorella on tarve päästä kuntoutusarvioon.

Palveluun tullessa täyttävät perheet erilaisia lomakkeita. Osana prosessikehittämistä edistettiin yhtenäisen sähköisen esitietolomakkeen luomista. Osana arviointiprosessin muotoilua kiinnitettiin huomiota myös terapeuttien arviointimenetelmäosaamiseen ja sen päivittämiseen.

Perustason ja erityistason kuntoutuksen yhteistyötä edistettiin hankkeen aikana toteuttamalla perustason ja erityistason lasten kuntoutuksen yhteinen kehittämispäivien sarja. Kehittäminen alkoi työntekijöille suunnatulla kyselyllä, jolla kartoitettiin millaisia tarpeita he kokevat yhteistyön tiivistämiseksi ja toiminnan selkiyttämiseksi. Kyselyn pohjalta teemoitettiin kehittämispäivien sisältöä. Yhteisiä prosesseja pilkottiin hoitopolkujen avulla pienempiin osakokonaisuuksiin. Eri asiakasryhmien hoitopolkujen kehittäminen, huomioiden siirtymävaiheet perustason ja erityistason välillä, tukee asiakkaan kulkua palveluissa sekä mahdollistaa painopisteen siirtämisen varhaisempaan tukeen.

Toimintaympäristö **

Lasten kuntoutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa kuuluu osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen työpakettia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.

Kymenlaaksossa perusterveydenhuollon lasten kuntoutus toteutuu laajalla alueella neljässä eri toimipisteessä: Kotka, Hamina, Kouvolan keskusta, Keltakankaan perhekeskus. Tämän myötä on tullut tarve lasten kuntoutuksen prosessien yhtenäistämiselle alueellisten erojen välttämiseksi, jotta Kymenlaakson asukkaat voisivat saada mahdollisimman samanlaista palvelua asuinkunnastaan riippumatta.

Valtakunnallisestikin näkyvä lasten kuntoutuksen tarpeen suuri määrä vaatii sujuvia prosesseja, jotta pystyttäisiin mahdollistamaan oikea-aikaisen kuntoutuksen toteutuminen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on lasten fysio- ja toimintaterapia. Yhteiskehittämisen mahdollistamiseksi on toteutettu fasilitoituja kehittämispäiviä sekä työskentelyä Teams-sovelluksen välityksellä. Kehittämisen edetessä on mukaan otettu myös erikoissairaanhoidon (lastenneurologia, lastentaudit, lastenpsykiatria) lasten fysio- ja toimintaterapia, kuntoutusohjaus ja ylilääkärit. Kohdennettujen kehittämistarpeiden tunnistamiseksi toteutettiin kysely perus- ja erityistason työntekijöille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Prosessien kehittäminen vaatii niin lasten kuntoutuksen terapeuttien kuin heidän esihenkilöstönsä sitoutumista kehittämistyöhön. Kehittämistyöhön on varattava riittävästi työaikaa. Prosessien käyttöönotto ja juurruttaminen käytäntöön vaatii suunnittelua ja arviointia kehittämisen eri vaiheissa. Prosessit ovat jatkuvasti kehittyviä, joten jatkosuunnitelma prosessien ylläpitämiseen ja säännölliseen tarkistukseen ja jatkokehittämiseen on syytä tehdä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Prosessien kehittämisessä on tärkeää huomioida prosessi alusta loppuun saakka. Lasten kuntoutuksen osalta tämä tarkoittaa myös muun muassa neuvolaa ja kouluterveydenhuoltoa sekä erikoissairaanhoitoa. Onkin tärkeää ottaa kaikki tarvittavat toimijat mukaan prosessikehittämiseen, jotta pystytään saavuttamaan tavoitellut hyödyt sekä tukemaan päivitettyjen prosessien käyttöönottoa ja juurtumista.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä