Lasten ryhmäkuntoutuksen kehittäminen ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten ryhmäkuntoutus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten ryhmäkuntoutuksen kehittäminen ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen lasten kuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juuli Kokkonen

Luotu

27.10.2022

Viimeksi muokattu

30.05.2023
Ratkaisun perusidea **

Lasten ryhmäkuntoutuksen kehittämisellä pyritään tukemaan oikea-aikaisemman ja varhaisemman kuntoutuksen toteutumista niiden lasten kohdalla, joille ryhmäkuntoutus soveltuu. Ryhmäkuntoutuksella pystytään vastaamaan useamman lapsen kuntoutustarpeeseen yhtäaikaisesti ja kohdentamaan olemassa olevia resursseja tehokkaammin. Yhtenäistämällä ryhmäkuntoutusta Kymenlaakson alueella mahdollistetaan se, että palvelutarjonta olisi mahdollisimman samanlainen riippumatta lapsen ja perheen asuinpaikasta.

Ryhmäkuntoutuksen kehittäminen aloitettiin nykytilan kartoituksella, jolla selvitettiin jo olemassa olevien ryhmin määrä ja niiden toimivuus. Fysio- ja toimintaterapeuteille toteutettiin myös kysely, jonka avulla tunnistettiin ryhmäkuntoutuksen kehitystarpeita. Alkuselvityksen pohjalta valittiin säilytettävät ryhmät sekä tunnistettiin tarpeet uusille ryhmille.

Ryhmien kehityksessä painoittui yhdenmukaistaminen, digitaalisuus ja kotiharjoittelun merkitys. Toimintaterapiaan pilotoitiin vanhempi-lapsiryhmä, jonka tarkoituksena oli edistää kotona toteutuvaa harjoittelua ja näin pyrkiä tukemaan kuntoutusta lapsen arkeen. Ryhmäkuntoutuksessa nähtiin myös tärkeänä digitaalisuuden mahdollisuudet. Vanhemmille suunnattua ohjauksellista etäryhmää päivitettiin sekä laajennettiin koko Kymenlaakson alueelle. Mahdollistamalla vanhempainryhmään osallistuminen etänä helpottaa perheiden osallistumista pidempienkin etäisyyksien päästä. Näin pystytään paremmin turvaamaan yhdenvertaisempi palvelutarjonta Kymenlaakson asukkaille. Ryhmätoimintoja yhtenäistettiin ja ryhmien toteutussuunnitelmat koostettu kirjallisesti kaikkien terapeuttien saataville, jotta ryhmien toteuttaminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta.

Toimintaympäristö **

Lasten kuntoutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa kuuluu osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen työpakettia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.

Lasten kuntoutuksen kasvava tarve on nähtävissä valtakunnallisesti. Jotta pystyttäisiin mahdollistamaan kuntoutuksen oikea-aikainen ja riittävän varhainen toteutuminen, on tarve kehittää kuntoutuksen toteuttamisen tapoja.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Kymenlaakson lasten kuntoutuksen fysio- ja toimintaterapia sekä heidän asiakkaansa. Jo käytössä olevista ryhmistä aloitetaan keräämään asiakastyytyväisyys-kyselyä, joka toteutetaan Webropol-ohjelmalla. Kyselyn linkki lähetetään asiakkaille ryhmäkuntoutuksen päätyttyä. Saadun palautteen pohjalta on tarkoitus kehittää ryhmiä aktiivisesti, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmäkuntoutuksen kehittäminen vaatii niin lasten kuntoutuksen terapeuttien kuin heidän esihenkilöstönsä sitoutumista kehittämistyöhön. Kehittämistyöhön on varattava riittävästi työaikaa ja arvioitava sitä, kuinka paljon työntekijöiden resurssia ryhmäkuntoutuksen toteuttaminen vaatii.

Olemassa olevien ryhmien ja uuden pilottiryhmän jalkauttaminen muille alueille vaatii terapeuteilta valmiutta ja intoa ottaa uutta toimintamallia omaan käyttöönsä. Tätä on tuettu siten, että uutta pilottiryhmää on ollut ryhmän ohjaajien lisäksi ideoimassa myös muut terapeutit ja näin myös heidät on saatu sitoutettua toimintaan. Pilottiryhmästä sekä olemassa olevista ryhmistä on koostettu tarkat sisältösuunnitelmat, joiden avulla ryhmien toteuttaminen on mahdollisimman sujuvaa uudellekin ryhmänohjaajalle. Ryhmien toteutumiselle suunniteltiin vuosikello, jonka avulla ryhmien toteuttaminen on säännöllistä ja tämän avulla mahdollistetaan kehitettyjen ryhmätoimintojen juurtumista ja pysyvyyttä jatkossakin.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed