Lastensuojelun ensiarvioinnin ja päivystyksen malli "Ahma"

Lastensuojelun päivystys ja ensiarviotyöskentely avohuollon lastensuojelussa. Tavoitteena nopea, vaikuttava ja asiakaan tarpeisiin vastaava toiminta. Työnimi ” Ahma”. Viikoittain vaihteleva tiimi vastaanottaa lastensuojeluilmoituksia ym vireilletuloja, tapaa lapsia ja heidän vanhempia 7 arkipäivän sisällä ja tarvittaessa jatkaa palvelutarpeen arviointeja.

 

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 5.1.2017, viimeksi muokattu 23.1.2017). 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lastensuojelun ensiarvioinnin ja päivystyksen malli "Ahma"
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun päivystys ja ensiarviotyöskentely avohuollon lastensuojelussa. Tavoitteena nopea, vaikuttava ja asiakaan tarpeisiin vastaava toiminta. Työnimi ” Ahma”. Viikoittain vaihteleva tiimi vastaanottaa lastensuojeluilmoituksia ym vireilletuloja, tapaa lapsia ja heidän vanhempia 7 arkipäivän sisällä ja tarvittaessa jatkaa palvelutarpeen arviointeja.

 

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 5.1.2017, viimeksi muokattu 23.1.2017). 

Toteutuspaikka
Espoon keskuksen lastensuojelu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

07.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Lastensuojeluilmoituksen vastaanottaminen
Viikoittain vaihtuva tiimi (3 sosiaalityöntekijä ja 1 sosiaaliohjaaja) vastaanottaa kaikki alueelle tulleet lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot. Ilmoitukset tulevat puhelimitse, postitse, faksilla tai suoraan tietojärjestelmään.

Ilmoituksen käsittely tiimissä
Tiimi käsittelee yhdessä kaikki saapuneet ilmoitukset ja tarkistaa lapsen taustatiedot. Mikäli lastensuojeluilmoitus on asiakkuudessa olevasta lapsesta, tiimi ilmoittaa asiasta lapsen omatyöntekijälle ja sopii tarvittavista toimenpiteistä. Ei-asiakkuudessa olevan lapsen kohdalla tiimi sopii ketkä työntekijät lähtevät selvittämään lapsen ja perheen tilannetta ja sopii ensiarviointi tapaamisen.

Ensiarviointitapaaminen
Ensiarviointitapaaminen pidetään jopa samana päivänä, kun lastensuojeluilmoitus tai muu yhteydenotto on tullut. Tapaaminen pidetään viimeistään 7 arkipäivän sisällä asian vireilletulosta. Ensiarviointitapaamiseen kutsutaan lapsi, hänen huoltajat, ilmoituksen tekijä ja mahdolliset yhteistyökumppanit. Tiimistä tapaamiseen osallistuvat kaksi työntekijää. Tapaamisessa käydään läpi lastensuojeluilmoituksen / yhteydenoton syyt sekä lapsen ja perheen tilannetta. Ensiarviointitapaamisessa tapahtuu myös mahdollinen palveluohjaus muihin palveluihin. Osassa tapauksissa ensiarviointitapaaminen itsestään on jo riittävä toimenpide asian selvittämiseksi.

Palvelutarpeenarviointi
Ensiarviointitapaamisen perusteella tehdään ratkaisu palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta. Ratkaisun tekemiseen osallistuu aina sosiaalityöntekijä. Kun päädytään aloittamaan laajempi palvelutarpeen arviointi, samat työntekijät jatkavat arviointityöskentelyä perheen kanssa. Ainakin toinen työntekijöistä jatkaa lapsen omatyöntekijänä, mikäli lapsen asiakkuus jatkuu.

Päivystys ja konsultointi
Tiimi vastaa lastensuojelun virka-ajan päivystyksestä ja kiireellisistä toimenpiteistä. Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus konsultoida tiimiä lastensuojelun ja sosiaalihuollon asioissa. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada neuvoa ja ohjausta tiimiltä puhelimitse tai paikan päällä.

Johtaminen ja seuranta
Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu ensiarviotiimin työn jakamiseen ja tarvittaessa konsultoi työntekijöitä. Tiimin työntekijät raportoivat tehdystä työstä viikkovuoron päättyessä. Työn vaikuttavuuden arvioimiseksi seurataan toteutuneiden tapaamisten määriä, lasten ja ilmoittajien osallistumista tapaamisiin, uusien palvelutarpeen arviointien määriä sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden palautetta.

Toimintaympäristö **

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolait edellyttävät, että lapsen tilanne selvitetään viipymättä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arviointi / lastensuojelutarpeen selvitys on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä. Arvioinnin on valmistuttava viimeistään 3 kuukauden kuluessa vireille tulosta (Lastensuojelulaki 26 §, Sosiaalihuoltolaki 36 §).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kunnassa asuvat lapset ja heidän vanhemmat

Asiakas tulee ensiarviotiimiin - omalla hakemuksella - lapsi tai vanhempi voi olla suoraan yhteydessä lastensuojelun päivystykseen ja pyytää apua tilanteeseen - sosiaalihuoltolainmukaisella yhteydenotolla - viranomainen tekee yhdessä lapsen / lapsen vanhempien kanssa - lastensuojeluilmoituksella.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ahma ensiarviotiimiin kuuluvat alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Tiimissä on 3 sosiaalityöntekijä ja 1 sosiaaliohjaaja. Tiimi työskentelee yhdessä koko viikon, tiimin kokonpano vaihtuu viikoittain vuorolistan mukaan. Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu työn jakamiseen ja tarvittaessa konsultoi työntekijöitä. Tiimin työntekijämitoitus perustuu alueen lastensuojelutilastoihin (lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen keskimmäinen määrä viikossa).

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Espoon kaupungin lastensuojelun johtoryhmä on päättänyt ottaa ensiarviointitiimimallin käyttöön koko Espoon lastensuojelussa. Ensiarviointitiimi on saanut runsaasti positiivista palautetta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. 

Ahma-ensiarviointimalli pystyy hyvin vastamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain vaatimuksiin. Asiakkaalle tarjotaan tapaaminen viikon sisällä ilmoituksen, yhteydenoton tai hakemuksen saapumisesta ja asiakas saa tukea ja neuvoa oikeanaikaisesti. Palvelutarpeenarvioinnit tehdään tarvittavassa laajuudessa - osa asiakkaista saa palvelua heti ensiarviotapaamisen jälkeen, osa ohjataan peruspalveluihin. Sama työntekijä lastensuojelussa hoitaa asiakkaan asiat ensitapaamisesta asiakkuuden päättymisen saakka. Asiakasjako toteutuu tasaisemmin ja aluejako poistuu kokonaan. Työntekijät Ahma-tiimissä saavat tukea tiimiltä ja johtavalta sosiaalityöntekijältä, vastuu asiakasasioista ei jaa yhdelle työntekijälle. Yhteistyökumppanit saavat paremmin neuvoa lastensuojelun ja sosiaalihuollon asioissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli auttaa jakamaan työt tasavertaisesti työntekijöiden keskeen ja antaa työrauha suunnitelmalliselle työskentelylle. 

Ahma ensiarviointimalli on kehitetty lastensuojelunpalveluissa. Sama ensiarvioitityöskentelymalli on mahdollista toteuttaa myös muissa palveluissa, esim. aikuissosiaalityössä tai vammaispalveluissa. Ensiarviointimalli on helposti toteuttavissa myös yhdistetyssä sosiaalitoimistoissa asiakkaiden tilanteen arvioimiseksi ja asiakasjakoon.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis