Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa. MORE on suunniteltu työparin, tiimin tai verkoston käyttöön erityisen vaativassa asiakastilanteessa.  

Toimintaympäristö **

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) on kehitetty osana Etelä-Suomen OT-keskushanketta (2022-2023)

Lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskukset, lyhyemmin OT-keskukset, ovat yhteistyöalueille (YTA) suunnitteilla oleva integratiivinen palvelurakenne (Halila ym. 2021, THL). OT-keskusten toiminnan on suunniteltu sisältävän integroituja palveluja koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä, tuen tarjoamista lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativissa tilanteissa sekä näyttöön tai tutkimukseen perustuvien hoito- tai työmenetelmien kehittämisen ja käyttöönoton tukea keskuksen toiminta-alueella (emt.). OT-keskusten on lisäksi katsottu voivan tuottaa vaativia palveluja ja hoitoa pienelle ryhmälle asiakkaita, joiden hoito ja tuki edellyttävät kaikkein vaativinta erityisosaamista (emt.).

Monialaisen reflektion tukivälineen kehittämisen tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia erityisen vaativissa, monimutkaisissa asiakastilanteissa.

Lähteet: 

Halila R., Hoikkala S., Malja M. ja Tapiola M. (2021) Lasten ja nuorten vaativimpien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevan työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:18

THL. Osaamis- ja tukikeskukset (luettu 31.1.2024).  

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Monialaisen reflektion tukivälineen (MORE) kehittäminen tuli ajankohtaiseksi Etelä-Suomen OT-keskushankkeessa (2022-2023) Päijät-Hämeessä toteutetun, OT-seulaa koskevan, pilotoinnin yhteydessä. 

OT-seulaa pilotoitiin lastensuojelun ja perhesosiaalityön systeemisissä tiimeissä, joissa seulan ei nähty tuovan lisäarvoa asiakastilanteiden vaativuuden arviointiin. Ammattilaiset kokivat systeemisen työotteen vahvistaneen arviointityötä, eikä asiakastilanteen vaativuuden arviointia koettu haasteena. 

Lastensuojelun tutkimuksessa on nostettu esiin arviointivälineiden ja käytäntöjen kehittämisen tärkeys (esim. Jaakola ja Pösö 2022) ja OT-keskushankkeiden yhteiskehittämisessä monialaisen arvioinnin työvälineiden kehittäminen nähtiin tärkeänä. OT-keskushankkeiden kansallisessa OT-webinaarissa (2/2023) OT-seula sai myönteistä huomiota. Sen nähtiin tarjoavan tukea ammattilaisten reflektointiin.

Edellä mainittujen huomioiden myötä hanketiimissä syntyi ajatus OT-seulan jatkokehittämisestä välineeksi, joka voi tukea asiakastilanteen vaativuuden monialaista reflektointia ja soveltuu joustavasti erilaisiin tilanteisiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa.

Lähteet: 

Jaakola, A-M. ja Pösö, T. (2022) Lapsen tilanteen arvioiminen lastensuojelussa: analyysia asiakasturvallisuuden ja laadun näkökulmasta. Janus, 30 (4): 359–375.  

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten välistä yhteistyötä vaikeuttavia ja edistäviä tekijöitä on tutkittu paljon (Petrelius ym. tulossa). Monialaista yhteistyötä on myös kehitetty useissa hankkeissa (esim. Tulevaisuuden lastensuojeluhanke 2022-2023).

Yhteistyön tekeminen eri ammattilaisten välillä nähdään yksiselitteisesti tärkeänä, mutta usein haastavana. Monialaisessa yhteistyössä ammattilaisten toiminnan erilaiset lähtökohdat voivat luoda yhteistyölle erilaisia odotuksia, jotka voivat vaikeuttaa lapsen, nuoren tai lapsiperheen edun mukaisesti toimimista (Petrelius ym. tulossa). Lasten, nuorten ja perheiden erityisen vaativan tuen tilanteissa ammattilaisten väliselle sujuvalle dialogille ja verkostoyhteistyölle sekä laaja-alaisemmalle toimintatapojen yhtenäistämiselle on tarvetta. Yhteistyötä voidaan tukea yhteistyön toimintaympäristöön ja tilanteeseen soveltuvilla työn tukivälineillä. 

OT-keskustoiminnan kehittäminen kohdentuu monialaisen yhteistyön rakenteisiin ja toimintamalleihin erityisen vaativissa asiakastilanteissa. Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) on kehitetty tukemaan ammattilaisten välistä dialogia erityisen vaativissa asiakastilanteissa. Yhteinen arviointityön tukiväline voi selkeyttää ammattilaisten välistä yhteistyötä.   

Lähteet:

Petrelius, Essi, Koskinen, Tanja, Rantalaiho, Minna. Kirjallisuuskatsaus: Lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteistyö vaativissa asiakastilanteissa. Teoksessa, THL:n työpapereita 2024, tulossa. 

Tavoiteltu muutos

Kehittämisen toivotaan edistävän monialaisen yhteistyön sujumista lasten, nuorten ja lapsiperheiden vaativissa asiakastilanteissa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen palveluissa toimivat ammattilaiset. Välillisenä kohderyhmänä ovat palveluja käyttävät lapset, nuoret ja lapsiperheet. 

MORE on kehitetty Etelä-Suomen OT-keskushankkeessa toteutetun OT-seulan pilotoinnin pohjalta. 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) on kehitetty OT-seulan (Petrelius, Vartio, Yliruka, 2017, ref. Yliruka ym. 2018, 61-62) pohjalta. 

OT-seulan pohjalta on aiemmin kehitetty "Mittari lastensuojelun tarpeen arviointiin" ja "Mittari OT-keskusasiakkuuden tarpeen arviointiin" (Aarnio ja Miettunen, 2018) sekä "Yhdessä - arviointiväline" (Ruusunen ja Koskinen, 2020). 

Lähteet: 

Aarnio, Noora ja Miettunen, Nanna (2018). Kompleksisuus sosiaalihuollon vaativuuden määrittelijänä. Teoksessa Petrelius, Päivi ja Eriksson, Pia (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Työpaperi 32/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. 

Ruusunen, Anne ja Koskelainen, Tanja (2022) Yhdessä - reflektiivinen, systeeminen arviointityöväline lapsiperheiden kanssa työskentelyyn. Teoksessa Yliruka, Laura; Eriksson, Pia; Jokinen, Liisa; Pasanen, Kaisa (toim.) Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. Työpaperi 52/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. 150-160. 

Yliruka, Laura; Vartio, Riitta; Pasanen, Kaisa; Petrelius Päivi (2018) Monimutkaiset ja erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä : Valtakunnallisen kyselyn tuloksia. Työpaperi 16/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL.

Liitteet
Kuva
OT-seula.
Alkuperäinen OT-seula (Petrelius, Vartio, Yliruka, 2017).
Idean konkretisointi ja visualisointi

Ohjeita Monialaisen reflektion tukivälineen (MORE) käyttöön

Työpari, tiimi tai toimijaverkosto voi käyttää reflektion tukivälinettä vaativaa monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen
tarkasteluun. 

Tukiväline sisältää asiakastilanteen vaativuutta osoittavia tekijöitä ja kysymyksiä, jotka auttavat jäsentämään keskustelua ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti lapsen tilanteen vaativuutta. Suosittelemme, että jokainen vaativuutta osoittavat tekijä (nuolet) ja kysymys huomioidaan keskustelussa. 

MORE on suunniteltu ensisijaisesti ammattilaisten väliseen keskusteluun. Sen ensisijaisena tarkoituksena on tukea ammattilaisten välistä dialogia ja reflektointia. Yhteisen arvioinnin lisäksi MORE voi tukea myös osaamisen jakamista sekä vastavuoroista oppimista ammattilaisten ja ammattiryhmien välillä. 

Liitteet
Kuva
Ohje
Kuva
Tukiväline
Idean testaus asiakkaalla

MORE on OT-seulan (Petrelius, Yliruka, Vartio, 2017, ks. Yliruka ym. 2018, 61-62) pohjalta kehitetty "prototyyppi", jota ei ole testattu käytännössä.  

Ratkaisun perusidea **

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa. 

MORE on suunniteltu työn tukivälineeksi työparin, tiimin tai toimijaverkoston käyttöön erityisen vaativaa monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkasteluun. 

Tukiväline sisältää vaativuutta osoittavia ja indikoivia tekijöitä ja kysymyksiä, jotka auttavat jäsentämään keskustelua ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti lapsen tilanteen vaativuutta. 

Tukiväline voi myös tukea osaamisen jakamista ja vastavuoroista oppimista.

Reflektion tukiväline on suunniteltu ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa. 

MORE:a ei ole sen kehittämisen aikana kokeiltu käytännössä. 

MORE:n käyttöönotto ei edellytä erillisiä resursseja tai osaamista. 

Suositus on, että ammattilaisilta varmistetaan etukäteen heidän halukkuutensa kokeilla uutta työn tukivälinettä ja sen kokeilulle/käyttöönotolle varataan riittävästi aikaa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MORE - Monialaisen reflektion tukivälineen käyttöönotto on helppoa, eikä edellytä erityisosaamista.

Tukivälineeseen on liitetty lyhyt käyttöohje. 

Olennaista on ymmärtää, ettei kyseessä ole mittari vaan nimensä mukaisesti reflektion tukiväline. MORE:n tavoitteena on monialaisen yhteistyön tukeminen siten, että lapsen ammattilaisverkoston toimijat voivat reflektoida näkemyksiään lapsen tilanteesta ja tuoda käytössään olevaa tietoa ja osaamista yhteiseen keskusteluun. MORE:n tavoitteena on tukea ammattilaisia esimerkiksi perustelemaan ja avaamaan omaa toimintaansa, tietoperustaansa ja oman alansa arviointikriteerejä. Tavoitteena on lapsen tilanteen reflektoinnin lisäksi tukea toimijoiden toinen toiselta oppimista sekä ymmärryksen lisääntymistä eri toimijoiden työtä ohjaavista periaatteista ja toimintamalleista.

Dialogisuuden ja systeemisen työotteen tuntemus voi lisätä tukivälineestä saatavaa hyötyä. 

MORE on kehitetty lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativiin asiakastilanteisiin. Se on toimintamallina geneerinen, ja sen perusidea on todennäköisesti sovellettavissa arvioinnin tukivälineenä myös muissa toimintaympäristöissä.  

Etelä-Suomen OT-keskushankkeessa ei ehditty pilotoimaan MORE:n käyttöä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

MORE:a ei ole sen kehittämisen aikana kokeiltu käytännössä.