Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa. MORE on suunniteltu työparin, tiimin tai verkoston käyttöön erityisen vaativassa asiakastilanteessa.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MORE - Monialaisen reflektion tukiväline
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa. MORE on suunniteltu työparin, tiimin tai verkoston käyttöön erityisen vaativassa asiakastilanteessa.  

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialue (Etelä-Suomen OT-keskushanke 2022-2023)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Ohjeita MORE - Monialaisen reflektion tukivälineen käyttöön.
Kuva
MORE - Monialaisen reflektion tukiväline.
Kuva
Etelä-Suomen OT-keskushankkeen 2022-2023 raportti.

Luotu

19.12.2023

Viimeksi muokattu

29.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa. 

MORE on suunniteltu työn tukivälineeksi työparin, tiimin tai toimijaverkoston käyttöön erityisen vaativaa monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkasteluun. 

Tukiväline sisältää vaativuutta osoittavia ja indikoivia tekijöitä ja kysymyksiä, jotka auttavat jäsentämään keskustelua ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti lapsen tilanteen vaativuutta. 

Tukiväline voi myös tukea osaamisen jakamista ja vastavuoroista oppimista.

Reflektion tukiväline on suunniteltu ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. 

Toimintaympäristö **

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) on kehitetty osana Etelä-Suomen OT-keskushanketta (2022-2023)

Lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskukset, lyhyemmin OT-keskukset, ovat yhteistyöalueille (YTA) suunnitteilla oleva integratiivinen palvelurakenne (Halila ym. 2021, THL). OT-keskusten toiminnan on suunniteltu sisältävän integroituja palveluja koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä, tuen tarjoamista lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativissa tilanteissa sekä näyttöön tai tutkimukseen perustuvien hoito- tai työmenetelmien kehittämisen ja käyttöönoton tukea keskuksen toiminta-alueella (emt.). OT-keskusten on lisäksi katsottu voivan tuottaa vaativia palveluja ja hoitoa pienelle ryhmälle asiakkaita, joiden hoito ja tuki edellyttävät kaikkein vaativinta erityisosaamista (emt.).

Monialaisen reflektion tukivälineen kehittämisen tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia erityisen vaativissa, monimutkaisissa asiakastilanteissa.

Lähteet: 

Halila R., Hoikkala S., Malja M. ja Tapiola M. (2021) Lasten ja nuorten vaativimpien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevan työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:18

THL. Osaamis- ja tukikeskukset (luettu 31.1.2024).  

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen palveluissa toimivat ammattilaiset. Välillisenä kohderyhmänä ovat palveluja käyttävät lapset, nuoret ja lapsiperheet. 

MORE on kehitetty Etelä-Suomen OT-keskushankkeessa toteutetun OT-seulan pilotoinnin pohjalta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa. 

MORE:a ei ole sen kehittämisen aikana kokeiltu käytännössä. 

MORE:n käyttöönotto ei edellytä erillisiä resursseja tai osaamista. 

Suositus on, että ammattilaisilta varmistetaan etukäteen heidän halukkuutensa kokeilla uutta työn tukivälinettä ja sen kokeilulle/käyttöönotolle varataan riittävästi aikaa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

MORE:a ei ole sen kehittämisen aikana kokeiltu käytännössä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MORE - Monialaisen reflektion tukivälineen käyttöönotto on helppoa, eikä edellytä erityisosaamista.

Tukivälineeseen on liitetty lyhyt käyttöohje. 

Olennaista on ymmärtää, ettei kyseessä ole mittari vaan nimensä mukaisesti reflektion tukiväline. MORE:n tavoitteena on monialaisen yhteistyön tukeminen siten, että lapsen ammattilaisverkoston toimijat voivat reflektoida näkemyksiään lapsen tilanteesta ja tuoda käytössään olevaa tietoa ja osaamista yhteiseen keskusteluun. MORE:n tavoitteena on tukea ammattilaisia esimerkiksi perustelemaan ja avaamaan omaa toimintaansa, tietoperustaansa ja oman alansa arviointikriteerejä. Tavoitteena on lapsen tilanteen reflektoinnin lisäksi tukea toimijoiden toinen toiselta oppimista sekä ymmärryksen lisääntymistä eri toimijoiden työtä ohjaavista periaatteista ja toimintamalleista.

Dialogisuuden ja systeemisen työotteen tuntemus voi lisätä tukivälineestä saatavaa hyötyä. 

MORE on kehitetty lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativiin asiakastilanteisiin. Se on toimintamallina geneerinen, ja sen perusidea on todennäköisesti sovellettavissa arvioinnin tukivälineenä myös muissa toimintaympäristöissä.  

Etelä-Suomen OT-keskushankkeessa ei ehditty pilotoimaan MORE:n käyttöä. 

Kansikuva
MORE

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä