Omavoima - Tukea, tietoa ja toimintaa neuropsykiatrisia piirteitä omaaville aikuisille

Omavoima tarjoaa tukea, tietoa ja toimintaa aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä. Diagnoosia tai lähetettä ei vaadita. Tunnetuimpia neuropsykiatrisia diagnooseja ovat ADHD, ADD, asperger ja autismikirjon häiriö.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 17.8.2018, viimeiseksi muokattu 19.1.2018).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omavoima - Tukea, tietoa ja toimintaa neuropsykiatrisia piirteitä omaaville aikuisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omavoima tarjoaa tukea, tietoa ja toimintaa aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä. Diagnoosia tai lähetettä ei vaadita. Tunnetuimpia neuropsykiatrisia diagnooseja ovat ADHD, ADD, asperger ja autismikirjon häiriö.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 17.8.2018, viimeiseksi muokattu 19.1.2018).

Toteutuspaikka
Setlementti Tampere
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

28.01.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Omavoima tarjoaa eämänhallintaa ja osallisuutta vahvistavaa monimuotoista tukea, jonka lähtökohtana on ihmisen oma kokemus avun tarpeesta. Keskeistä asiakaslähtöisyys, kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osaamisen arvostaminen, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Työmuotoina yksilötuki, ryhmävalmennus, avoin toiminta, vertaistyö sekä neuropsykiatrisen osaamisen jakaminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Aikuiset, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä (esim. ADHD, ADD, asperger ja autismikirjon häiriö)

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yksilötyö: Keskustelua ja toiminnallisia harjoitteita sisältävä yksilöllinen tukimuoto, jonka tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan vahvistuminen. Yksilötuen sisältöjä ovat mm. psykoedukaatio, omien ajatusten, tunteiden ja toiminnan tarkastelu, itsetuntemuksen kehittäminen ja omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen. Toteutus: työntekijät

Ryhmävalmennus: Ryhmämuotoinen tuki, jonka tavoitteena on keskustelun, toiminnallisten harjoitteiden ja vertaistuen kautta vahvistaa osallistujien itsetuntemusta ja itsetuntoa sekä sosiaalisia valmiuksia. Esimerkkejä ryhmävalmennusten teemoista: sosiaalisten taitojen ryhmä, mielentaitojen ryhmä. Toteutus: työntekijät.

Vertaistuki: Vertaistuki tarjoaa mahdollisuuden vastavuoroiseen tukeen ja ajatustenvaihtoon samankaltaisia asioita kokeneiden henkilöiden kesken. Vertaisryhmät kokoontuvat sovitusti ja itsenäisesti yksikön tiloissa. Ryhmänohjaajina toimivat tehtävään perehdytetyt vertaisosaajat. Esimerkkejä vertaisryhmistä: Aspergerpiirteitä omaavien henkilöiden vertaisryhmä, ADD-vertaisryhmä, Työkaluja arkeen -vertaisryhmä neurokirjon piirteitä omaaville henkilöille, Autismikirjon korkeakouluopiskelijoiden vertaisryhmä, AD(H)D- ja/tai aspergerpiirteitä omaavien henkilöiden oireettomien kumppaneiden vertaisryhmä. Toteutus: Vertaisohjaajat (ryhmien suunnittelu ja ryhmänohjaus), työntekijät (vertaisryhmätyön koordinointi, taustatuki, vertaisvapaaehtoisten koulutus ja työnohjaus)

Avoin toiminta: Matalan kynnyksen toimintaa, jossa mahdollistuu rento yhdessäolo, aktiivinen osallistuminen, tietojen ja taitojen jakaminen ja uuden oppiminen. Avoimen toiminnan sisältöjä kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Avoimeen toimintaan sisältyy erilaisia matalan kynnyksen ryhmiä sekä erilaisia luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä tapahtumia. Esimerkkejä avoimen toiminnan sisällöistä: As-studio – toiminnallinen ryhmä aspergerpiirteitä omaaville henkilöille, Edistämö – työpaja, jossa on mahdollista edistää keskeneräisiä asioita (esim. koulutehtävät, arjen asioidenhoito, työnhaku), Teemaillat – vierailevien luennoitsijoiden ja asiantuntijoiden johdattelemia luento- ja keskustelutilaisuuksia toivotuista aiheista, TietoTaitoVaihto-illat – tilaisuuksia, joissa kokemusosaajat esittelevät erityisosaamistaan ja kiinnostuksenkohteitaan. Toteutus: Työntekijät, ulkopuoliset asiantuntijat, kokemusosaajat.

Neurppsykiatrisen osaamisen jakaminen: Neuvontaa, ohjausta, koulutusta ja konsultointia kohderyhmän asioissa yhteistyötahoille, läheisille sekä kohderyhmään kuuluville henkilöille. Lisäksi yksikön toiminnan esittelyä. Toteutus: puhelin- ja sähköpostikonsultaatiot, tapaamiset, koulutustilaisuudet, avoimet tutustumistunnit (noin kuukausittain), yksikön avoimet ovet (puolivuosittain). Toteutus: työntekijät ja kokemusosaajat työntekijän työparina.