OT-verkoston asiantuntijuus osaksi lastensuojelun moniammatillisia asiantuntijaryhmiä

Erityisen asiantuntijuuden liittäminen tarvittaessa osaksi lastensuojelun moniammatillisia asiantuntijaryhmiä erityisen haastavissa tai harvinaisissa tilanteissa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
OT-verkoston asiantuntijuus osaksi lastensuojelun moniammatillisia asiantuntijaryhmiä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Erityisen asiantuntijuuden liittäminen tarvittaessa osaksi lastensuojelun moniammatillisia asiantuntijaryhmiä erityisen haastavissa tai harvinaisissa tilanteissa. 

Toteutuspaikka
Keski-SuomenEtelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

21.11.2023

Viimeksi muokattu

05.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

​OT-hankkeen aikana on koottu OT-palvelukartastoon YTA-alueen hyvinvointialueiden lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien perustiedot tiedon jakamiseksi ryhmien toiminnasta tarvittaessa ammattilaisille. 

OT-hankkeessa kartoitettiin erityistä asiantuntijuutta erityisen vaativiin, kompleksisiin ja harvinaisiin tilanteisiin omaavia ammattilaisia ja heidän kanssaan solmittiin mahdollisuuksien mukaan yhteistyösopimus.  OT-hankkeessa pyrittiin tekemään kaikkien YTA-alueen hyvinvointialueiden kanssa yhteistyösopimus näiden OT-asiantuntijaverkoston asiantuntijoiden liittämisestä lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien käyttöön tarvittaessa. ​Yhteistyösopimus saatiin tehtyä Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden kanssa. Alueittain työstettiin tarvittavat muutokset ryhmän toimintakäytänteisiin OT-asiantuntijaverkoston asiantuntijoiden käytön mahdollistamiseksi. Käytettävissä olevat asiantuntijat ovat seuraavilta tahoilta:

 • ​Elmeri-koulu; Sateenkaaren erityiskoulu 
 • ​Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri  
 • ​Sairaalaopetus  
 • ​Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus 
 • ​KYS Vaativa lastenpsykiatria 
 • ​KYS Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö 
 • ​KYS Harvinaissairauksien yksikkö 
 • ​KYS Toiminnallisten häiriöiden yksikkö 
 • ​Tukikeskus Varjo  
 • ​Barnahus 
 • ​Valtion koulukotien osalta käynnistetty selvitystyö konsultaatioiden mahdollistamiseksi 
Toimintaympäristö **

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan tehtävänä on kehittää yhteistyöalueellemme monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia monimutkaisissa asiakastilanteissa. 

Lastensuojelun moniammatilliset asiantuntijaryhmät ovat lakisääteistä toimintaa hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueen tulee asettaa lastensuojelun asiantuntijaryhmä, johon kuuluu edustajia sosiaali- ja terveydenhuollosta, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista. Asiantuntijaryhmä on tarkoitettu lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle avuksi vaikeiden työtilanteiden pohtimiseen. 

Maailman tilanne muuttuu nopeasti ja lastensuojelussa on yhä haastavampia tilanteita, jotka vaativat hyvin erityistä osaamista. OT-hankkeessa on haluttu vastata tähän tarpeeseen aiempaakin ​monialaisempien erityisasiantuntijaverkostojen koordinoinnilla sekä ​monialaisten konsultaatioverkostojen kehittämisellä ja ylläpitämisellä vaativa ja harvinainen osaaminen huomioiden niin että vaativa erityisosaaminen varmistettaisiin tasavertaisesti ja monialaisesti .

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys: Ensisijaisen kohderyhmän muodostavat lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Välillinen kohderyhmä ovat ko. ammattilaisten asiakkaat. Asiantuntijaryhmässä muodostetaan eri alojen asiantuntijoiden kesken yhteinen näkemys asiakkaan tilanteesta ammattilaisen esittämien kysymysten pohjalta. Yhteisissä keskusteluissa muodostetaan ymmärrystä tilanteesta ja kuinka siinä voitaisiin edetä lapsen edun mukaisesti. 

Asiakasosallisuus: Lähtökohtaisesti asiakas on tietoinen asiansa käsittelystä asiantuntijaryhmässä sekä siitä, ketä ammattilaisia asian käsittelyyn osallistuu. Osassa ryhmistä asiakkaan on mahdollisuus osallistua halutessaan asian käsittelyyn. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen aikana on selvitetty ja kontaktoitu hyvinvointialueiden lastensuojelun moniammatillisista asiantuntijaryhmistä vastaavat henkilöt. Heidän kanssaan on käyty läpi ryhmän toiminta OT -palvelukartaston päivittämiseksi. Hankkeen aikana on löydetty asiantuntijat OT-verkostoon ja kerrottu hyvinvointialueille mahdollisuudesta liittää heidät osaksi lastensuojelun moniammatillisia aisantuntijaryhmiä tarvittaessa. Tämän jälkeen on sovittu hyvinvointialueiden lastensuojelun moniammatillisten asintuntijaryhmien toiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa yhteistyön käynnistämisestä ja tarvittavista muutoksista ryhmien toimintatapoihin lisäasiantuntijuuden liittämisen mahdollistamiseksi. Uusista käytettävissä olevista asiantuntijoista ja näistä toimintatapojen muutoksista heidän käyttönsä mahdollistamiseksi on infottu hyvinvointialueiden lastensuojelun väkeä.  Osa OT-verkoston asiantuntijoista on ryhmien käytettävissä maksutta, osana omaa työtehtäväänsä. Osa asiantuntijoista on maksullisia.

Näkyväksi tuli, että tarvittaessa erityisen asiantuntijuuden liittäminen osaksi alueellisia lastensuojelun moniammatillisia asiantuntijaryhmiä edellyttää vahvaa koordinointia sekä sitä, että jollain on tieto, mitä OT-verkoston asiantuntijuutta on tarjolla ja joku pysähtyy alueen koordinaattorin kanssa pohtimaan, mitä asiantuntemusta ko. tilanteessa tarvitaan/on saatavilla. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on käytettävissään työnsä tueksi aiempaa laajempi valikko asiantuntijoita erityisen haastavissa, komleksisissa tai harvinaisissa asiakastilanteissa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on helppo ottaa käyttöön eri toimintaympäristöissä ja eri kohderyhmille, kunhan tarvittavat asiantuntijat pystytään tunnistamaan ja saamaan mukaan yhteistyöhön.

Toimintamalli edellyttää vahvaa koordinointia niin OT-verkoston asiantuntijaverkoston osalta kuin lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän osalta. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä