Päivittäisjohtamisen kehittäminen, sähköiset valkotaulut

Kymenlaaksossa on vahvistettu päivittäisjohtamista Tulkoti -hankkeen tuella ja yhteistyössä palveluiden kanssa yksiköissä, joiden henkilöstö toimii eri toimipisteissä. Kehittäminen on kohdentunut kotikuntoutukseen sekä kotihoitoon.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päivittäisjohtamisen kehittäminen, sähköiset valkotaulut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaaksossa on vahvistettu päivittäisjohtamista Tulkoti -hankkeen tuella ja yhteistyössä palveluiden kanssa yksiköissä, joiden henkilöstö toimii eri toimipisteissä. Kehittäminen on kohdentunut kotikuntoutukseen sekä kotihoitoon.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, kotikuntoutus, kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sini Heinonen

Luotu

24.05.2023

Viimeksi muokattu

02.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kotikuntoutuksessa tavoitteena oli, että sähköisten valkotaulumallien avulla saadaan parannettua tiedonkulkua ja saadaan toiminnanlukuja avoimemmin näkyviin. Viikoittaisella kontaktilla esihenkilöön, vahvistetaan päivittäisjohtamista tilanteessa, jossa esihenkilö on usein fyysisesti muualla kuin henkilöstön toimistoilla. 

Kotihoidossa sähköistä valkotaulumallia hyödynnettiin lähinnä tiedonkulun tukena.  

Toimintaympäristö **

Kymenlaaksossa kotiin tuotettavien palveluiden tarve tulee kasvamaan merkittävästi yli 75-vuotiaiden määrän kasvaessa edelleen lähivuosina. Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluiden kehittämistyötä on tehty maakunnallisella tasolla aktiivisesti vuodesta 2019 alkaen valtakunnalliset suositukset ja lakimuutokset huomioiden.  

Kotikuntoutuksessa toimii useampi eri tiimi: kotiutusyksiköiden, asumispalveluiden sekä kotiin vietävien palveluiden tiimit. Saman esihenkilön alaisuudessa työskentelee useita kymmeniä kuntoutuksen ammattilaisia, useissa eri toimipisteissä. 

Kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskus vastaa puheluiden ja etäkäyntien toteutuksesta. Työntekijöitä on puhelinpalveluissa 25 henkilöä, kahdessa eri toimipisteessä. Lisäksi saman esihenkilön alla työskentelee työnjakajia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kymenlaakson alueen ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Yli 85-vuotiaiden määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2020 9,5%:lla 75 vuotta täyttäneistä oli kotihoidon asiakkuus ja vuonna 2030 vastaavan luvun on arvioitu olevan 12,1 %.

TulKoti-hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat sekä ennaltaehkäisevää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kaikkia toimia, joiden avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä on myös Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstö, joka tuottaa palveluja ikääntyneille asiakkaille.

Kotiin vietävien palveluiden tarve tulee kasvamaan tulevina vuosina. Tulostavoitteet koskettavat myös kotikuntoutusta ja yhteisten toimintamallien ja johtamisen merkitys tulee korostumaan entisestään.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallit on aloitettu tiimeittäin. Kehittämiselle on annettu aikaa ja henkilöstölle mahdollisuus tutustua mallien luonnoksiin sekä vaikuttaa lopullisiin malleihin ennen käyttöönottoa. Viikoittaiset pystypalaveriajat on sovittu yhdessä henkilöstön kanssa heidän työhön sopiviksi ja aikaa on vaihdettu tarvittaessa. Pystypalaverit on toteutettu Teamsillä kestokutsuna ja ne kestävät vain 15min per viikko, joten ajallisesti malli ei vie kohtuuttomasti työaikaa.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sähköisen valkotaulumallin avulla toiminta tulee yleisesti näkyvämmäksi ja saadaan näkyviin myös niitä toimimattomia kohtia sekä eroavaisuuksia esimerkiksi alueiden väleillä. Kynnys tiedonjakamiselle madaltuu ja normalisoituu. Toisaalta osa henkilöstöstä koki muiden tuottaman tiedon myös turhaksi, mutta kokonaisuuden kannalta riittävän oleellinen tieto on kannattavaa jättää mukaan malliin.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa monenlaisiin tiimeihin tai yhteisöihin. Kymenlaakson hyvinvointialueella vastaavia malleja on aloitettu esim. sairaalakuntoutukseen ja HR-palveluihin. Kokemusten mukaan mallia voidaan soveltaa monentyyppisille työyhteisöille ja tiimeille. 

Henkilöstön osallistaminen on suotavaa ja välttämätöntäkin aina kehitettäessä perustyötä tai siihen liittyviä aiheita. Muutosvastaisuuden helpottamiseksi henkilöstön kanssa käyty keskustelu ja asioiden perustelu on tarpeellista. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä