POSOTE20: Asiakaskoordinaattori sosiaali- ja terveyspalveluissa

Asiakaskoordinaattori työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa osana monialaista tiimiä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Asiakaskoordinaattori sosiaali- ja terveyspalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaskoordinaattori työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa osana monialaista tiimiä. 

Toteutuspaikka
Varkaus-Joroinen-Leppävirta, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Joroinen
Vieremä
Sonkajärvi
Varkaus
Leppävirta
Kiuruvesi
Iisalmi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

03.05.2022

Viimeksi muokattu

19.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Asiakaskoordinaattori tukee monialaisen tiimin toimintaa. Asiakaskoordinaattorille voidaan ohjata asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluista, kolmannelta sektorilta ja muista verkostoista esim. TE-palvelut, Kela, kun asiakkaan tilanne vaatii monialaista palvelutarpeen arviointia. Asiakaskoordinaattori selvittää yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja kokoaa ja kutsuu monialaisesta tiimistä tarvittavat asiantuntijat asiakkaan palvelupolun selkeyttämiseksi MOTI-tiimin kokoontumiseen. Asiakaskoordinaattorin tuki voi itsessään myös olla asiakkaalle riittävä. Asiakaskoordinaattori ohjaa, opastaa ja tukee MOTI-tiimin toimijoita tiimin toiminnan juurruttamisessa ja kehittämisessä.

Toimintaympäristö **

Asiakaskoordinaatiotyö vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiseen tavoitteeseen, jossa  etsitään vaikuttavampia toimintatapoja, jotta paremmin voiva Pohjois-Savo tulisi todeksi. Työn tavoitteena on kehittää työkaluja ja toimintamalleja, jotka edesauttavat alueen asukkaiden yhdenmukaista hoitoon pääsyä, tuen saavutettavuutta ja palveluiden yhteensovittamista.

Asiakaskoordinaatiotyö luo sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä yhdistys- ja järjestötoimijoiden välille vaikuttavampaa yhteistyötä. Asiakaskoordinaattorin toiminta on asiakaslähtöistä sekä laaja-alaista, kokonaisvaltaista ja vastuullista. Itsenäisessä asiantuntijatyössä korostuu monipuolinen palvelujärjestelmän tuntemus. Asiantuntemuksellaan asiakaskoordinaattori vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaisuuden osaamista asiakastyössä.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakas on keskiössä oman elämänsä asiantuntijana- asiakaskoordinaatiotyö rakentuu asiakkaan tarpeista. Asiakas osallistuu oman palvelukokonaisuutensa suunnitteluun. Asiakaskohtaamisessa korostuvat kiireettömyys, sekä aito läsnäolo ja pysähtyminen juuri kyseisen asiakkaan äärelle. Asiakaskoordinaattori vahvistaa osaltaan monialaista työtä, jolla varmistetaan asiakasymmärrystä ja yhteistyön jatkuvuutta.

Kohderyhmänä on monialaisia palveluita tarvitsevat asiakkaat, joilla on useiden eri palvelujen tarvetta. Asiakaskoordinaattori selvittää yhdessä asiakkaan kanssa kokonaistilannetta sote-palveluiden käyttöön, asumiseen, työllisyyteen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen ja ihmissuhteisiin liittyen.

Monialaisten palveluiden koordinaatiotyö luo pohjaa hyvinvoinnin edistämiselle ja terveyserojen kaventamiselle. Lisäksi strukturoitu toimintamalli paljon palveluita käyttävien asiakkaiden kanssa tulee vaikuttamaan oleellisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kulujen hillitsemiseen hyvinvointialueella. Asiakaskoordinaatiotyö tukee resurssien riittävyyttä monialaisen yhteistyön toteuttamisessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakaskoordinaattori toimii MOTI-tiimin käytännöntason asiantuntijana. Asiakaskoordinaattori ohjaa ja tukee tiimin toimijoita palveluprosessin eri vaiheissa käytännön tasolla. Asiakaskoordinaattori perehdyttää tiimin toimijat monialaisen tiimityön mallin käyttöön, sekä vastaa yhteiskehittämisen koordinoinnista. MOTI-tiimi toimii ilman erillisiä resursseja ja toimintamalli on sovellettavissa eri toimintaympäristöihin ja verkostoihin. Asiakaskoordinaattori vahvistaa toimintamallin juurtumista osaksi perustehtävää ja vahvistaa tiimin toimijoiden osaamista tunnistaa monialainen palvelutarve.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakaskoordinaatiotyöllä on voitu vähentää painetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Paljon palveluja käyttävän asiakkaan palvelupolkua on koordinoitu, jolloin asiakkaan omat yhteydenotot sosiaali- ja terveydenhuoltoon on pystytty suuntaamaan oikeisiin palveluihin ja palvelupolku on hallitumpi. Tällä toimintatavalla resurssit jakautuvat tasaisemmin asiakas- ja hoitotyössä.

Asiakaskoordinaatiotyön tukema MOTI-tiimin toiminta on vakiintunutta ja strukturoitua. Asiakaskoordinaatiotyö on vahvistanut tiimin toimintaa, monialaista palvelutarpeen tunnistamista ja lisännyt tiimin käyttöastetta merkittävästi. MOTI-tiimin asiantuntijat ja verkostot ovat saaneet varmuutta toimintamallin käytön osaamiseen ja prosessi on selkiintynyt. Asiakaspalaute asiakaskoordinaatiotyöstä ja MOTI-tiimin toiminnasta on ollut hyvää ja vahvistanut kehittämisen suuntaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Asiakaskoordinaatiotyön soveltamisessa huomioitavaa:

  • esihenkilön tuella mahdollistetaan riittävä aika asiakkaan tapaamiseen ja ohjaukseen 
  • mahdollisuus jalkautua 
  • tiiviiden verkostojen ja työparityöskentelyn merkitys
  • monialainen työskentelyote
  • matala kynnys, asiakaskoordinaattori on helposti tavoitettavissa

Asiakaskoordinaattorin tukeman tiimin toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöihin. Ei ole paikkaan sidottua toimintaa. Alussa vaatii resurssia tiimin toimijoiden kartoittamiseksi ja kokoamiseksi, toimintaohjeiden luomiseen, kehittämiseen ko. ympäristöön sopivaksi ja toimivaksi, sekä toimijoiden perehdyttämiseksi. Toimintamalli on selkeä ja johdonmukainen käyttää. Tiimin asiakasohjausta varten tarvitaan osaamista monialaisen palvelutarpeen tunnistamiseen.

Kansikuva
Posote-20

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt