Sairaalaklovnit Suomessa – pieni ILO on ISO asia!

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Työmuoto vaikuttaa sairaalassa potilaana olemiseen luoden myönteistä kokemusta, edistäen viihtyvyyttä ja antaen psykososiaalista tukea.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sairaalaklovnit Suomessa – pieni ILO on ISO asia!
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Työmuoto vaikuttaa sairaalassa potilaana olemiseen luoden myönteistä kokemusta, edistäen viihtyvyyttä ja antaen psykososiaalista tukea.

Toteutuspaikka
Sairaalaklovnitoiminta on valtakunnallista – toimintaa toteutetaan kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa (Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku) ja useissa keskussairaaloissa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Muu EU-rahoitus
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Säätiöt ja rahastot
Yritysrahoittaja
Liitteet ja linkit
Kuva
Sairaalaklonit Suomessa -kirjan kansikuva
Kuvateksti
Sairaalaklovnit Suomessa (2019) on ensimmäinen suomalaisissa sairaaloissa tapahtuvaa klovnitoimintaa ja sen kehitystä käsittelevä artikkelikokoelma. Eri alojen edustajat tarkastelevat sairaalaklovnien työtä kukin omasta näkökulmastaan. Kirjaan artikkeleita ovat kirjoittaneet niin lääkärit, hoitajat, sairaalaklovnit kuin teatterintutkijatkin Sairaalaklovnit Suomessa -kirja on Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu. Kirjan on toimittanut Hanna Suutela.
Video HUS:issa toteutetusta kehityshankkeesta (v. 2017-2019) liittyen sairaalaklovnityöhön.

Tekijä

Isto Turpeinen

Luotu

21.10.2021

Viimeksi muokattu

24.04.2023
Ratkaisun perusidea **

Tarjoamme korkealaatuista ja kansainvälisesti arvostettua sairaalaklovneriaa lapsille ja nuorille Suomen sairaaloissa valtakunnallisen saavutettavuuden huomioiden. Työskentelemme läheisessä ja alati kehittyvässä yhteistyössä hoitohenkilöstön kanssa tarjoten klovnin osaksi hoitotiimiä lapsen tueksi toimenpiteitä tehtäessä. Toimimme tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä erikoistuen sairaalaklovnerian mahdollisuuksiin toimenpiteitä tehtäessä sekä psykiatrisen hoidon parissa. Lääke- ja hoitotieteellinen tutkimusyhteistyö klovnitoiminnan merkityksestä ja hyödyistä tarjoaa kiinnostavia uusia näkökulmia toimintaamme. Vaikutamme kulttuurihyvinvointipalveluiden vakiintuneena taidetoimijana ja kekseliäänä asiantuntijana osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Toimintaympäristö **

Sairaalaklovnit toimivat säännöllisesti kaikissa yliopistollisissa keskussairaaloissa (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu), ja lisäksi vierailemme useissa keskussairaaloissa ja teemme kotikäyntejä. Vuoden 2022 aikana laajennamme toimintaamme ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköihin. 

Sairaalaklovnityö on vakiintunutta ja pitkäjänteistä toimintaa, joka tapahtuu taide- ja sote-alojen risteyspinnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva uudistus ja sitä myötä tapahtuva palveluiden uudelleen organisoimisen tapa vaikuttaa myös siihen, miten sairaalaklovnitoiminta ja sen rahoitus tulevaisuudessa järjestetään. Tavoitteena on jatkossa olla entistä kiinteämpi osa sairaaloiden toimintaa.

Erilaiset julkishallinnolliset päätökset linjaavat sitä, miten turvata taiteen yhdenvertainen saavutettavuus ja taidelähtöisten menetelmien käyttö sotepalveluissa. Yhtenä esimerkkinä on Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 periaatepäätös. Yhteiskunnassa toteutettavat poliittiset päätökset taiteen hyvinvointitoiminnan rahoituksesta vaikuttavat suoraan myös sairaalaklovnitoiminnan jatkuvuuteen.

Yhteiskunnan on laissa kirjatun pykälän mukaisesti huolehdittava kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua kulttuuriin ja taiteeseen. Sairaalaklovnityö takaa taidelähtöiset kokemukset myös sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille, ja on siten edistämässä yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Tutkitun tiedon ja yleisen ymmärryksen lisääntyminen taidelähtöisten menetelmien vaikutuksista hyvinvointiin lisäävät myös sairaalaklovnityön arvostusta ja kysyntää. Lisääntynyt tutkimusyhteistyö ja sitä myötä tieteellinen näyttö sairaalaklovnityön vaikuttavuudesta edesauttaa sairaalaklovnityön uskottavuutta sekä työn kehittämistä ja työmenetelmien laajentamista uusille kohderyhmille.

Sairaalaklovnitoiminnalle on varsin pieni yhteiskunnallinen rahoitus tällä hetkellä (Stea-avuustus) ja suurin osa työstä siihen liittyvine kuluineen rahoitetaan yhdistyksen omalla varainhankinnalla (avustukset, yksityiset lahjoitukset, yrityssponsorit) sekä sairaaloiden omarahoitusosuuksilla (lähinnä sairaaloiden saamilla Lastenklinikoiden Kummien potilasviihtyvyyteen osoitetuilla varoilla). Samaan aikaan sairaalaklovnityö on oma erityistä ammattitaitoa vaativa ammatti ja työsuhteet on järjestetty pääasiassa vakituisin työsuhtein (kokonaislaajuus noin 14 henkilötyövuotta) ja huomioiden klovneina toimivien henkilöiden jatkokoulutus- ja työhyvinvoinnin tarpeet sekä muut työnantajavelvoitteet. Samaan aikaan rahoitus on kuitenkin hyvin suhdanneriippuvaista ja vaikeasti ennakoitavaa. Sairaalaklovnitoiminnalle tulisi saada vakituinen rahoitusmalli, jolla yliopistosairaaloiden klovnityö voidaan turvata jatkossa.

Sairaalaklovnit ry on Efhco:n (The European Federation of Healthcare Clown Organizations) laatusertifioitu jäsen, Soste:n (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenjärjestö, VaLa:n (Vastuullinen Lahjoittaminen ry) jäsen sekä Kulttuurihyvinvointipoolin jäsen.

Sairaalaklovnit ry on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja toiminnastaan; mm. Lastenkulttuurin valtionpalkinnon v. 2015 sekä Yle:n Kulttuurigaalan Kulttuurin hyvinvointi -palkinnon v. 2021.

Sairaalaklovnit ry on virallisesti kaksikielinen yhdistys, ja klovnityötä tehdään säännöllisesti sekä suomeksi että ruotsiksi (ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä). 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sairaalaklovnitoiminnan pääkohderyhmää ovat sairaaloiden lastenosastoilla ja poliklinikoilla hoidossa tai vierailemassa olevat lapsipotilaat sekä heidän omaisensa. Kohtaamme vuosittain keskimäärin 57 000 ihmistä. Vuoden 2022 aikana laajennamme toimintaamme myös ikäihmisille.

Sairaalaklovnit ovat ammattitaiteilijoita, jotka yhdistys on kouluttanut toimimaan vaativassa sairaalaympäristössä.  Heitä koskevat samat hygienia-, turvallisuus-, ja vaitiolosäännöt kuin muutakin henkilökuntaa. Hoivatyön ammattilaiset ovat kouluttaneet artistejamme vuosien varrella esimerkiksi psykiatristen lasten kohtaamiseen, anestesiologiaan ja kivun lievitykseen. Vuonna 2020 toteuttamassamme laajassa hoitohenkilökuntakyselyssä (424 vastaajaa) 93 % koki sairaalaklovnien vaikuttavan positiivisesti lapsen potilaskokemukseen.

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Kolmivuotisen (2020–2023) Luova Eurooppa -ohjelman kansainvälisen hankkeen myötä olemme yhteistyössä hoitohenkilökunnan, eurooppalaisten sairaalaklovnijärjestöjen ja sote-alojen järjestöjen kanssa kehittämässä uudenlaisia työmuotoja autismikirjon lasten sekä dementiaa sairastavien ikäihmisten parissa työskentelyyn.

Sairaalaklovnit julkaisee v. 2022 helmikuussa kaikille avoimen ja maksuttoman mobiilisovelluksen, joka laajentaa klovnitoimintaa digitaaliseen ympäristöön. Sovellus tarjoaa leikin ja viihteen ohella sairaaloiden lapsille mahdollisuuden viestittelyyn klovnien kanssa (video- ja kuvaviestit), jolla voidaan laajentaa ja jatkaa klovnikohtaamisia potilashuonekohtaamisten lisäksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kiinnostus työmuotoamme kohtaan kasvaa jatkuvasti ja pyrimme vastaamaan tähän kysyntään laajentamalla hyvinvointia lisäävän taidetoiminnan käyttöä osana erilaisia hoito- ja kriisityön osa-alueita. Toimintamallimme tähtää siihen, että kokeilu ja pilotointi olisi mahdollista toteuttaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja tavoitteena on aina juurruttaa toiminta pysyväksi osaksi yksikön toimintakulttuuria. Tarpeiden ja niiden ymmärryksen tulee lähteä hoitolaitoksista sisäisesti, jotta yhteistyöstä tulee pitkäjänteistä, joten tärkeässä roolissa on rakentava yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa.

Ennen varsinaisia klovnivierailuja tutustumme organisaatioon, sen henkilökuntaan sekä kerromme työstämme ja sen tarkoituksesta. Yhdessä henkilökunnan kanssa räätälöimme käytännön toteutusta toiveiden ja tarpeiden mukaan. Voimme myös pitää työpajan, jossa henkilökunta pääsee tutustumaan klovnerian perusteisiin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuonna 2022 THL arvioi Sairaalaklovnit ry:n toimintaa osana HYTE-toimintamallien arviointiprosessia. Sairaalaklovnitoiminta sai arvioinnissa erinomaisen arvosanan (5/5). Sairaalaklovneria on arvion mukaan erinomaista lapsilähtöistä ja vaikuttavaa toimintaa, jolla tuetaan lapsia ja perheitä kuormittavissa tilanteissa. Valtakunnallista klovnityötä toteutetaan läheisessä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Sairaalaklovnit ovat arvioinnin mukaan osa lapsen hyvää ja laadukasta sairaalahoitoa. Linkki arviointiraporttiin: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023022728801

Sairaalaklovnityö on vuosien varrella laajentunut uusille osastoille ja työmenetelmiä on kehitetty eri kohderyhmille. Yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa on muuttunut vuorovaikutteisempaan ja tiiviimpään suuntaan. Työskentelemme nykyään paikoissa, joissa emme aiemmin työskennelleet, kuten leikkaussaleissa ja toimenpidehuoneissa. Osana muutosta olemme nykyään yhä enenevissä määrin osa sairaalan henkilökuntaa.

Hoitohenkilökunnalta saatua palautetta:

”Kanyylin laitto pienelle potilaalle meni niin sujuvasti, ettei hän edes huomannut sitä sairaalaklovnin viihdyttäessä, ja äidin (joka pelkäsi varmaan lasta enemmän) nauraessa vedet silmissä. Aivan täydellistä yhteistyötä!”

”Sain loistavaa apua sairaalaklovnilta pienen lapsen tutkimuksessa. Ei olisi sydänfilmi ja verenpaineiden mittaus onnistunut, ellei sairaalaklovni olisi vienyt lapsen huomiota muualle lapselle pelottavassa tutkimustilanteessa.”

Perheiltä saatua palautetta:

“Sairaalaklovni oli mukava yllätys ja oli ihmeellistä, helpottavaa ja vapauttavaa nauraa tällaisessa tilanteessa.”

”Meillä tyttö onnistui ylittämään itsensä klovnin ansiosta. Klovnin läsnäolo ja viihdyttäminen olivat ihan parasta koko sairaala päivän ajasta.”

Aalto-yliopiston tutkimuksessa selvitettiin klovnin läsnäolon vaikutusta tilanteessa, jossa lapsipotilaalle asetetaan laskimokanyyli. Tutkimustulokset osoittavat, että sairaalaklovnin läsnäolo toimenpiteessä vaikuttaa potilaan mielialaan positiivisesti, ja lievittää sekä potilaan että omaisen jännitystä (ks. Karisalmi, N., Mäenpää, K., Kaipio, J. et al. Measuring patient experiences in a Children’s hospital with a medical clowning intervention: a case-control study. BMC Health Serv Res 20, 360 (2020).

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sairaalaklovneriaa voidaan soveltaa eri ikäisille kohderyhmille ja erilaisiin toimintaympäristöihin. Sairaalaklovneilla on kokemusta työskentelystä erilaisten erityisryhmien kanssa, kuten muistisairaiden ikäihmisten, psykiatrisilla osastoilla olevien lasten ja nuorten, autismikirjon lasten sekä aikuisten mielenterveyskuntoutujien kanssa.

Toimintapaikan henkilökunnan on sitouduttava toimintaan ja työskentelemään yhteistyössä klovnien kanssa. Toiminnan pitkäjänteisyys on osoittautunut tärkeäksi, koska tällöin klovnit tulevat niin asiakkaille/potilaille kuin henkilökunnalle tutuiksi ja yhteistyötä voidaan edelleen syventää ja kehittää vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Kansikuva
Kuvassa neljä klovnia. Punaiset nenät. Yhdellä käsissään tuoli. Yhdellä stetoskooppi. Yksi istuu lattialla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis