Teemapäivät – romanien ja romaniyhdistysten kohtaamispaikka

Teemapäivillä alueen romanit ja paikallisten romaniyhdistyksen edustajat käsittelevät yhdessä hyvinvointiin, osallisuuteen ja koulutukseen liittyviä tarpeellisiksi koettuja asioita.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Teemapäivät – romanien ja romaniyhdistysten kohtaamispaikka
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teemapäivillä alueen romanit ja paikallisten romaniyhdistyksen edustajat käsittelevät yhdessä hyvinvointiin, osallisuuteen ja koulutukseen liittyviä tarpeellisiksi koettuja asioita.

Toteutuspaikka
Nevo tiija – uusi aika -hanke (ESR 2016–2018) . Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

28.04.2023

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on voimaannuttaa yksilöitä sekä vahvistaa paikallisen romaniväestön yhteistoimintaa. Teemapäivät rakentavat vähemmistöryhmän sisäistä toimintakulttuuria sekä siltaa romani- ja pääkulttuurin välillä.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Ks. Kohderyhmä ja asiakasymmärrys

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Teemapäivät on paikallisille romaneille tarkoitettu tapahtumapäivä. Mukaan on kannustettu erityisesti eri ikäisiä sekä naisia että miehiä ja myös vertaisia kavereita tukena.

Teemapäivä 1 kiinnittyy paikalliseen yhteisöön ja yhdistysten toimintaan.

Teemapäivä 2 kiinnittyy osallistuvien tahojen kautta myös palvelujärjestelmään sekä tukee paikallista yhteistyötä eri tahojen esimerkiksi seurakuntien, järjestöjen ja sosiaali- ja nuorisotyön kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Teemapäivien (Teemapäivä 1: paikallinen teemapäivä romaneille; Teemapäivä 2: yhteinen teemapäivä viranomaisten kanssa) tavoitteena on rakentaa vähemmistöryhmän sisäistä toimintakulttuuria ja rakentaa siltaa romani- ja pääkulttuurin välillä.

  • Teemapäivällä alueen romanit ja paikallisten romaniyhdistyksen edustajat käsittelevät yhdessä hyvinvointiin, osallisuuteen ja koulutukseen liittyviä asioita.
  • Tavoitteena on voimaannuttaa yksilöitä sekä vahvistaa paikallisen romaniväestön toimijuutta.
  • Malli on samanlainen eri puolilla maata: on puheenvuoroja ja keskusteluja, mutta teemat voivat vaihdella paikkakunnittain.

Teemapäiville nähtiin tarve tutkimusten, raporttien ja aiemman kokemuksen pohjalta.

Teemapäivät 2 syntyi tarpeesta kehittää vuorovaikutusta palveluja tarjoavien kanssa ja siten jatkaa keskustelua myös romaniväestön ulkopuolisten kanssa.

TEEMAPÄIVIEN SUUNNITTELU

Tapahtumaa edeltää info-tilaisuus, jossa keskustellaan paikkakunnalla asuvien romanien ja romaniyhdistysten kanssa ja pohjustetaan tapahtumaa, millä luodaan luottamusta tapahtumaan kohtaan. Viestinnässä ja markkinoinnissa huomioidaan, ettei kaikkia välttämättä tavoiteta sosiaalisen median ja paikallislehden kautta. Tiedottamalla voidaan myös luoda kiinnostusta teemapäivien sisältöjä kohtaan.

Teemapäivien sisältö suunnitellaan paikallisten romanien ja yhdistysten kanssa ja teemat nousevat heidän ehdotuksistaan. Oman yhteisön asiantuntijoiden käyttö on tärkeää, sillä tämä vahvistaa luottamusta ja omaa kulttuurista pääomaa.

TEEMAPÄIVIEN AIHEET

Teemapäivillä käsitellään muun muassa ihmisenä kasvamista, itsetuntoa, kunnioittavaa vuorovaikutusta oman kulttuurin ja pääväestön kanssa, vanhemmuutta, lastenkasvatusta, koulusta selviämistä, koulutukseen tukemista, päihteistä tai muista ongelmista selviämistä, kuntoutumista, työllistymisen tukemista sekä koulutuksen ja työn merkitystä yksilön hyvinvoinnille. Monia aiheita ei ole voitu aiemmin käsitellä avoimesti ja yhteisesti.

Monien teemojen tiedetään herättävän tunteita, jolloin on tarpeen sopia etukäteen, miten arvoja ja asenteita sekä arkisia asioita, kuten kasvatusperiaatteita, vanhemmuutta tai perhe- ja avioliittoteemoja, käsitellään. Luentojen ja alustusten lisäksi keskustelut omakohtaisista kokemuksista ryhmissä ovat tärkeitä. Sisältöjä käydään läpi turvallisessa keskusteluympäristössä.

KESKUSTELU JA SEN FASILITOINTI

Teemapäivillä keskusteluun osallistuu jännitteisissä suhteissa olevia tahoja. Keskustelua tukevat ryhmän sisältä tulevat riittävää luottamusta nauttivat asiantuntijat. Päivillä on nostettu esille vaikeitakin asioita. Tällä tavalla on rakennettu yhteisöllisyyttä ryhmän sisällä ja herätetty pohtimaan omaa vastuullisuutta yhteisössä. Asioiden käsitteleminen on luonut uudenlaista keskustelukulttuuria ryhmän sisälle. Kun yhteisö vahvistuu sisäisesti, on helpompi keskustella myös muun yhteiskunnan kanssa.

TILAISUUDEN JÄLKEEN: PALAUTE JA YHTEYDENOTOT

Teemapäivien jälkeen palaute käsitellään, otetaan yhteyttä osallistujiin ja paikallisiin yhteyshenkilöihin sekä järjestetään henkilökohtaisia ohjaustuokioita etenkin nuoriin ja perheiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä koulutus- ja työllisyysasioissa.

TEEMAPÄIVÄ 2: PAIKALLISET VIRANOMAISET MUKAAN

Romaniyhteisön sisäisen paikallisen teemapäivän jälkeen on mahdollista järjestää laajemmat teemapäivät (Teemapäivä 2). Niihin kutsutaan mukaan romaniväestön lisäksi teemojen parissa työskentelevät paikalliset viranomaiset kuten sosiaali- ja terveystoimi, nuoriso-, sivistys- ja työllisyyspalvelut sekä poliisi. Näissä tilaisuuksissa keskustellaan romanien sisäisissä teemapäivissä esiin nostetuista teemoista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: TEEMAPÄIVÄT VAHVISTAVAT OSALLISUUTTA

1) Osallisuus omassa elämässä

2) Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa

3) Osallisuus yhteisestä hyvästä

Teemapäivät lisäävät osallisuutta omassa elämässä auttamalla sanoittamaan asioita ja tekemään esimerkiksi tarpeita näkyväksi, avaamalla mahdollisuuksia erilaisiin rooleihin ja mahdollisuuksiin. Osallistujille etsitään näiden tarvitsemaa tukea. (1)

Teemapäivien järjestäminen itse (paikalliset romanit ja alueen romaniyhdistykset) vahvistaa osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa. Teemapäivillä haastetaan pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksia (2) ja ne tarjoavat merkityksellisiä asioita osana paikallista yhteisöä antamalla työkaluja panostaa yhteiseen hyvään (3). Toiminta on lisännyt aktiivisuutta oman elämän lisäksi yhdistyksissä ja paikallisessa yhteisössä. (2) Romanien välinen vuorovaikutus lisääntyi paikallisesti, näkyvyys lisääntyi paikallisesti ja toinen teemapäivä lisäsi romaniväestön ja viranomaisten vuoropuhelua. (3)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Sokran arvio toimintamallista Teemapäivät – romanien ja romaniyhdistysten kohtaamispaikka 14.12.2018 (pdf 214 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Nevo tiija - uusi aika-hankkeessa (ESR 2016–2018) tehtyyn kehittämistyöhön.

Nevo tiija -hankkeesta Diakonia-ammattikorkeakoulun sivulla (Peda.net)

Romanien osallisuus (Peda.net)

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä