Toimintakykyä läpi elämän -Eväitä ikääntyneille suunnatun toiminnan järjestämiseen

Kooste ikääntyneille suunnatun toiminnan järjestämiseen liittyvistä tekijöistä pohjautuen Toimintakykyisenä ikääntyminen –projektin (2022-2023) aikana kerättyihin tietoihin ja tehtyihin havaintoihin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Toimintakykyä läpi elämän -Eväitä ikääntyneille suunnatun toiminnan järjestämiseen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kooste ikääntyneille suunnatun toiminnan järjestämiseen liittyvistä tekijöistä pohjautuen Toimintakykyisenä ikääntyminen –projektin (2022-2023) aikana kerättyihin tietoihin ja tehtyihin havaintoihin. 

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Mari Luonsinen

Luotu

08.05.2023

Viimeksi muokattu

22.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Osallistetaan ikääntyneitä sekä ammattilaisia ikääntyneille suunnatun toiminnan suunnittelussa. Liitteenä olevan koosteen tiedot pohjautuvat Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Toimintakykyisenä ikääntyminen –projektin (2022-2023) aikana mm. ikääntyneiltä ja ammattilaisilta kerättyihin tietoihin ja projektin aikana tehtyihin huomioihin ja havaintoihin. 

Väestön ikääntyessä on tärkeää muistaa, että vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve ikääntyessä lisääntyy, suurin osa iäkkäiden ihmisten käyttämistä palveluista on muita kuin sosiaali- ja terveyspalveluja. Painopistettä tulisikin siirtää korjaavista palveluista ennakoiviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Koosteessa esille tuodut  varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy -toimintamalli, sekä liikennevalomalli on kuvattuna Innokylässä täällä:

Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - liikennevalot toimintakyvyn tason tunnistamisen tukena | Innokylä (innokyla.fi)

 https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/liikennevalomalli-toimintakyvyn-tason-tunnistamisen-tukena 

 

Toimintaympäristö **

Hyvinvointia ja toimintakykyä edistävät ja tukevat toiminnat ovat usein kuntien, järjestöjen ja sote-palveluiden yhdyspinnassa. On tärkeää, että toimintoja ja ikääntyneiden ohjautumista hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin toimintoihin kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Ikääntyneet ovat edelleen kasvava joukko erilaisine tarpeineen ja haasteineen. 
Tuomme tässä koosteessa esille muun muassa ikääntyneiden esiintuomia haasteita toimintaan osallistumisessa, keinoja ikääntyneiden tavoittamiseen, riskitekijöitä toimintakyvyn heikentymiselle ja varhaisen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn toimintamallin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koosteen tietojen keräämiseksi on haastateltu Varsinais-Suomen kuntien liikuntapalveluiden toimijoita ja tietoa on saatu myös ikääntyneiltä erilaisissa tilaisuuksissa ja työpajoissa. Lisäksi tuomme esille projektissa työharjoittelussa olleen kahden terveystieteiden maisteriopiskelijan tekemänkirjallisuuskatsauksen keskeisimmät tiedot, sekä tuloksia YAMK-opiskelijan projektille tekemästä opinnäytetyöstä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ikääntyneiden toimintakykyä ja hyvinvointia edistävä toiminta on monen eri tahon tehtävä. Sen vuoksi on tärkeää, että eri toimijat tekevät yhteistyötä ja pyrkivät löytämään keinoja tavoittaa myös niitä ikääntyneitä, joilla on haasteita lähteä liikkeelle ja osallistua esim. järjestöjen, kuntien tai seurakuntien toimintoihin. Toimijoita on paljon, jonka vuoksi korostuu mm. tiedottamisen tärkeys: selkeät ja löydettävissä olevat palvelun kuvaukset ovat olennainen osa sujuvaa palvelupolkua. 

Kansikuva
Ikääntynyt nainen kuntosalilla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä