Turvallisuuden lisääminen ja konfliktitilanteiden vähentäminen vaativahoitoisten nuorten parissa, joilla on vakavaa väkivaltaisuutta, käytöshäiriö- ja päihdeoireilua sijaishuollossa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Turvallisuutta yhdessä toimien
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turvallisuuden lisääminen ja konfliktitilanteiden vähentäminen vaativahoitoisten nuorten parissa, joilla on vakavaa väkivaltaisuutta, käytöshäiriö- ja päihdeoireilua sijaishuollossa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Toteutuspaikka
Perhekuntoutuskeskus Lauste, Riihelä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

21.01.2020

Viimeksi muokattu

18.03.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lisätä turvallisuutta ja ehkäistä väkivaltaista käyttäytymistä vahvistamalla nuorten osallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta olemalla nuorille läsnä. Nuorelle opetetaan itsesäätelytaitoja, keinoja arjen tilanteisiin sekä taitoja vuorovaikutustilanteissa toimimiseen. Tarkoituksena on ehkäistä konfliktitilanteita ja löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja uhkatilanteisiin.

Nuoren saapuessa osastolle tehdään hänen kanssaan välittömästi turvallisuussuunnitelma. Turvallisuutta on lisännyt nuoren osallistuminen osastolla kokoontuvaan moniammatilliseen työryhmään viikoittain. Työryhmän kaikki jäsenet ovat Lausteen omia työntekijöitä ja nuori tapaa heitä myös muulloin.  Tämä takaa sen, että nuori tuntee ryhmän jäsenet, joka osaltaan lisää hänen turvallisuudentunnettaan ryhmässä. Aiemmin työryhmä kokoontui osaston ulkopuolella ja nuoren osallistuminen ei ollut yhtä säännöllistä ja jatkuvaa kuin nyt. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vaativahoitoiset nuoret, joilla on vakavaa väkivaltaisuutta, käytöshäiriö- ja päihdeoireilua sijaishuollossa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Osaston työntekijät ja nuori sitoutetaan turvalliseen ympäristöön, eikä osastolla hyväksytä väkivaltaa eikä väkivaltaista käyttäytymistä. Yhdessä keskustellaan siitä, mitä väkivaltainen käyttäytyminen saa aikaan. Nuorten kanssa keskustellaan turvallisuudesta ja siitä, miten turvallisuutta voidaan lisätä ja vastaavasti väkivaltaa vähentää.

Viikoittaisissa yhteisökokouksissa suunnitellaan yhdessä arjen asiat, ruokailut ja yhteinen tekeminen. Arjen struktuuri on selkeä ja ennalta sovittu, kaikki tekeminen on ennakoitavaa ja siihen sitoudutaan. Jokainen lapsi tapaa viikoittain moniammatillisen työryhmän. Hän kertoo työryhmässä kuulumisistaan, itselleen merkityksellisistä ja tärkeistä asioista sekä tarpeistaan. Nuorella on mahdollisuus kysyä erityistyöntekijöiltä ja ohjaajilta häntä askarruttavista asioista. Jokaisen nuoren kanssa suunnitellaan yhdessä hänen yksilölliset kuntoutustavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Osaston työryhmä ja moniammatillinen työryhmä arvioivat yhdessä lapsen kanssa väkivaltaista käyttäytymistä ja sitä, mistä se johtuu ja miten nuori voi tilanteissa toimia. Yhdessä pohditaan, miten työryhmänä siihen voidaan vaikuttaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Osastolla ei ole ollut yhtään kiinnipitoa aikavälillä tammikuu-elokuu 2019 ja aikavälillä syyskuu-joulukuu 2019 kiinnipitoja oli kolme. 

Työntekijät ovat kiitettävästi sitoutuneet yhteiseen toimintatapaan ja sen katsotaan vaikuttavan erittäin positiivisesti osaston ilmapiiriin ja arkeen. Nuoret osallistuvat aktiivisesti turvallisuutta koskeviin keskusteluihin ja he ovat esittäneet myös oma-aloitteisesti ideoita turvallisuuden lisäämiseksi ja niitä ollaan yhdessä työstetty. Nuoret ovat antaneet palautetta siitä, että heitä oikeasti kuullaan ja heidän mielipiteillään on todella merkitystä. Tehdyt muutokset ovat lisänneet myös nuorten halukkuutta väkivallattomampaan ympäristöön. Tämä on käynyt hyvin selväksi sekä nuorten puheista että heidän toiminnastaan.

Moniammatillisen työryhmän työskentelyssä on nuorten suunnalta esitetty toive siitä, että tunteiden käsittely ja niiden säätely integroitaisiin luontevammin osaksi päihdekuntoutusta. Tämän johdosta osastolle on nyt tehty ryhmätyön kansio, jossa päihderyhmät ja tunneryhmät linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Esimerkiksi käsiteltäessä muutoshalukkuutta tulee saman viikon tunneryhmässä ahdistuksen säätelyn harjoittelua. Nuoret ovat oppineet puhumaan ja näyttämään tunteitaan muutoin kuin väkivallan keinoin, mikä osaltaan on lisännyt turvallisuutta osastolla. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Turvallisuus rakentuu ihmissuhteissa ja nuoren kuntouttavassa arjessa osastolla. Ohjaajan ja lapsen välinen suhde on tärkein, osallisuus edellyttää ihmissuhdetta. Olennaista on nuoren ja ohjaajan välisen emotionaalisen kohtaamisen turvaaminen ja läsnäoleminen nuorelle. Kuntoutustyö perustuu suhdetyölle. Omaohjaajuuteen sitoudutaan. Omaohjaaja pitää työryhmän tietoisena nuoren asioista ja yhteisistä sopimuksista, joilla taataan jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Kuntoutustyö perustuu suunnitelmallisuuteen. Turvallista ympäristöä tukevat strukturoitu arki ja yhteisöllisyys. Ryhmämuotoiset hoidolliset keinot, kuten DKT-ryhmä, -yksilötyöskentely, päihderyhmät ja toiminnallinen ryhmä ovat kuntoutuksessa viikoittain mukana. Kaikki ohjaajat sitoutuvat yhteisiin toimintatapoihin. Nuoren vanhempien ja/läheisten kanssa tehdään yhteistyötä ja nämä pyritään kiinnittämään kuntoutustyöhön.

Kansikuva
Innokylä logo

Aihealueet