Vertaisdigiosaajavalmennuksen aikana valmennettava harjoittelee digituen antamista ja digitaitoja. Valmennuksen suorittanut henkilö on vertaisdigiosaaja, jolla on taitoja tukea muita ihmisiä digitaitojen harjoittelussa ja oppimisessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vertaisdigiosaajavalmennus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisdigiosaajavalmennuksen aikana valmennettava harjoittelee digituen antamista ja digitaitoja. Valmennuksen suorittanut henkilö on vertaisdigiosaaja, jolla on taitoja tukea muita ihmisiä digitaitojen harjoittelussa ja oppimisessa.

Toteutuspaikka
#Ihan Diginä!- hanke, Honkalampi-säätiö
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Saila Kosunen

Luotu

29.06.2021

Viimeksi muokattu

09.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Vertaisdigiosaajavalmennuksen aikana valmennettava harjoittelee digituen antamista ja digitaitoja. Valmennuksen suorittanut henkilö on vertaisdigiosaaja, jolla on taitoja tukea muita ihmisiä digitaitojen harjoittelussa ja oppimisessa. 

Vertaisdigiosaajavalmennuksia toteutettiin yhteensä kolme. Valmennukset toteutuivat kasvokkain, etäyhteyksillä ja hybridimallilla eli yhdistämällä kasvokkaisia ja etäkohtaamisia. Valmennukset sisälsivät 6-9 tapaamista ja yhden tapaamisen kesto oli noin kaksi tuntia. Valmennuksen suoritti yhteensä 19 henkilöä. Valmennusrunko ja toimintamalli muotoutettiin yhdessä vertaisdigiosaajien kanssa.
 

Valmennuksen sisältö pähkinänkuoressa

Teema 1. Vertaisohjaaminen

Ensimmäisellä valmennuskerralla perehdytään siihen, mitä vertaisohjaaminen on käytännössä. Keskustelun avaamisessa kannattaa hyödyntää esimerkiksi mielikuvatyöskentelyä. Pohtikaa yhdessä tiimin kanssa, mitä tulee mieleen sanasta vertaisohjaaminen? Hyödyntäkää tarvittaessa myös internetin tarjoamaa ajankohtaista tietoa. Työskentelyä jatketaan omien digivahvuuksien esiintuomisella. Minkä digitaidon osaat jo todella hyvin? Lisäksi jokainen tiimiläinen valitsee yhden digiasian, jonka haluaa valmennuksen aikana oppia. Digivahvuuksien ja oppimisen tavoitteiden esiintuominen auttaa valmennustiimin jäseniä havaitsemaan olemassa olevaa digiosaamista. Ehkäpä tiimistä löytyy jo valmiiksi osaamista yksilöllisten digioppimisen tavoitteiden saavuttamiseen?

Teema 2. Oppimisen tavat

On olemassa erilaisia tapoja oppia uusia asioita. Yksi oppii kuuntelemalla, toinen tekemällä itse ja kolmas kuvien avulla. Digituen antajan on tärkeä tunnistaa erilaiset oppimisen tavat, sillä niistä on hyötyä digiohjaamisessa. Lisäksi on hyvä tunnistaa oma oppimisen tapa. Tiedon avulla myös digituen antaja osaa pyytää itselleen sopivaa ohjausta, joka tukee omaa oppimista ja tuottaa onnistumisia. Oppimistapoihin liittyvää tukimateriaalia löydät esimerkiksi materiaalipankista otsikolla oppimisen tavat. Mikä on sinun tapasi oppia? 

Teema 3. Digiohjaamisen etiikka

Kolmannella valmennuskerralla tarkastellaan hyvän ohjaajan ominaisuuksia sekä tunnistetaan omia ohjaamistaitoja. Vahvuuksien ohessa mietitään, millaisia ohjaamistaitoja on tarve harjoitella lisää. Tarvitaanko harjoituksia, joissa saa esimerkiksi harjoitella kuunteluntaitoa tai löytää helpommin ymmärrettäviä digisanoja? Digiohjaamisen etiikka -osuudessa hyödynnetään digituen antamisen hyviä käytäntöjä.

Teema 4. Digiohjaaminen

Digiohjaamista käsittelevällä ryhmäkerralla syvennytään yksilö- ja ryhmänohjaamiseen. Valmennuskerran tavoitteena on selventää sitä, millä tavoin digiohjattavien määrä vaikuttaa ohjaustilanteeseen ja tapaan ohjata. Huomioon otettavia asioita voivat olla esimerkiksi ohjaamiseen tarvittavan ajan tai erilaisten oppimistapojen huomioiminen. Lisäksi perehdytään erilaisiin oppimismenetelmiin, joita digiohjaamisessa voi hyödyntää. Miltä esimerkiksi kuulostaa digitaidon oppiminen pelin avulla?

Teema 5. Digiohjaaminen etänä

Valmennuskerralla harjoitellaan etäohjaamista käytännössä etäyhteyden välityksellä. Tapaamiseen kannattaa sisällyttää etäalustojen ominaisuuksien harjoittelua esimerkiksi näytönjakoa, ilmoitusten hiljentämistä, taustakuvan asentamista, kuvakaappauksen ottamista ja leikekuviin piirtämistä. Ryhmän koosta riippuen, valmennustiimin harjoitteluosuudet voi toteuttaa pienryhmissä. Pienryhmät voivat ohjata toisiaan erilaisissa digipulmatilanteissa etäyhteydellä.

Teema 6. Juhlat 

Valmennuksen päättyessä on tärkeää juhlistaa saavutettuja taitoja. Jokainen vertaisdigiosaaja saa valmennuksen suorittamisesta todistuksen tai sähköisen osaamismerkin.

Suosittelemme

Sisällyttäkää jokaiselle valmennuskerralle osuus, jossa harjoittelette digiohjaamista käytännössä. Kokeilkaa ohjaamista yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Ratkokaa yhdessä erilaisia digipulmia. Voitte keksiä niitä itse tai pyytää niitä esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Voitte ideoida myös erilaisia viikkohaasteita, joiden avulla digituen antaminen jalkautuu lähipiirille. Tarjotkaa rohkeasti osaamistanne myös erilaisiin tapahtumiin, jolloin digitaitonne jakaantuu laajemmalle yleisölle.

Hyödyntäkää verkostoja ja pyytäkää valmennuskerroille mukaan vierailevia tähtiä. Vierailevat tähdet voivat esimerkiksi tulla kertomaan vinkkinsä kohtaamiseen tai etäalustan haltuunottoon.

Toimintaympäristö **

Teknologia ja digitaalisuus ovat tuoneet mukanaan uusia muotoja osallisuuteen, toimijuuteen ja kokonaisvaltaiseen kansalaisuuteen. Digitaitojen harjoittelun ja sen myötä avautuvien mahdollisuuksien kautta myös kehitysvammaisten henkilöiden on mahdollista lisätä itsellisyyden kokemuksia ja uudenlaisia toimijuuden rooleja elämässään.

#Ihan Diginä! -hankkeen kehittämistoiminnan kokeilut ovat omalta osaltaan pyrkineet tukemaan digitalisaation tuottamiin mahdollisuuksiin tarttumista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin ensisijainen kohderyhmä on erityistä tukea tarvitsevat henkilöt (kehitysvammaiset henkilöt, autismin kirjon henkilöt). Toiminnasta on jaettu tietoa ja kokemuksia myös erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden lähihenkilöille sekä sosiaali-ja terveysalan ammattihenkilöstölle, sillä heillä on usein merkittävä vaikutus ensisijaisen kohderyhmän arkeen ja elämänkulkuun.

Vertaisdigiosaajavalmennus on kehitetty yhdessä ensisijaisen kohderyhmän kanssa, joka on aktiivisesti ollut mukana kehittämisprosessin eri vaiheissa:

  • tarveselvitys (kohderyhmien haastattelut) 
  • valmennuksen sisällöt ja teemat (yhteissuunnittelu)
  • valmennuskokeilut (osallistujat testaajina ja kehittäjinä)
  • arviointi ja muotouttaminen (palaute, haastattelut)
  • vertaisdigiosaajatoiminnan jalkauttaminen kentälle (kokemuspuheenvuorot, toiminnan jalkauttaminen lähipiiriin ja toimintaympäristöihin)
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vertaisdigiosaajatoiminta on menetelmä, jonka käyttöönotto edellyttää ajattelutapaa, jossa jokainen osallistuja on sekä oppija, että osaaja. Menetelmän ytimessä on valmentava ote, jolloin valmennuskokonaisuus rakentuu yhdessä ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vertaisdigiosaajatoiminta on kiinnittynyt osaksi erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden arkea ja elämää. Valmennuksen jälkeen vertaisdigiosaajat ovat kokoontuneet kasvokkain ja etäyhteyksillä keskustelemaan digituen antamisesta sekä vaihtamaan digivinkkejä. Eniten digitukea on annettu lähiympäristöön ystäville ja läheisille. Vertaisdigiosaajat ovat toimineet myös kokemuspuhujina erilaisissa koulutuksissa sekä antaneet digitukea erilaisissa tapahtumissa. 

Vertaisdigiosaamisen menetelmä on lähtenyt leviämään ja juurtumaan osaksi erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa.

Vertaisdigiosaajatoiminnan kokemuksista on julkaistu myös opinnäytetyö.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin sovellettavuus

Toimintamalli soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan digiohjaamista ryhmässä valmentavalla otteella. Suosittelemme kokeilemaan toimintamallin toteutusta yhteistyössä toisen toimijan kanssa esimerkiksi monisukupolvisella otteella ja sekoittamalla kohderyhmien edustajia keskenään. Omiin "neliöihin" ei ole syytä jäädä, yhdessä tulee parempi!

  • ikääntyneet
  • maahanmuuttaneet henkilöt
  • mielenterveyskuntoutujat
  • nuoret
Kansikuva
Kuvassa ylhäällä on otsikko vertaisdigiosaajavalmennus, jonka alla lukee kivijalka. Kuvan keskellä on kolme piirrettyä hahmoa älylaite kädessään. Hahmojen ympärillä lukee toimijuus, uudenoppiminen, käytännän harjoittelu, tiimi tukena ja onnistumiset.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Yhdenvertaisuus Vertaistuki Ryhmätoiminta Yhteiskehittäminen

Ilmiöt

Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset