Helsinki: KUSTI, kustannustietoinen kotihoito Helsingissä

Kansallinen kokonaisuus: tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Kusti –kustannustietoinen kotihoito Helsingissä on käynnistynyt vuoden 2021 alussa Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen yhtenä alaprojektina ja se irtaantui omaksi hankkeekseen vuoden 2022 alussa STM:n myönnettyä valtionavustusta tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Helsinki: KUSTI, kustannustietoinen kotihoito Helsingissä
Lyhyt kuvaus

Kansallinen kokonaisuus: tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut

Kusti –kustannustietoinen kotihoito Helsingissä on käynnistynyt vuoden 2021 alussa Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen yhtenä alaprojektina ja se irtaantui omaksi hankkeekseen vuoden 2022 alussa STM:n myönnettyä valtionavustusta tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KUSTI-hankkeen tavoitteena on:

  • Tavoitteena on, että Helsingin iäkkäiden kotona asumista tukevat palvelut toteutetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla​

  • Tavoitteena on palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon resurssien riittävyyden turvaaminen​

  • Tavoitteena on kehittää prosesseja ja toimintatapoja sekä yhtenäistää kotona asumista tukevia palveluja

Toimiaika

1.1.2022-31.12.2023

Toimijat

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut (KUSTI:n hanketyöntekijät, verkostona Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen projektityöntekijät, ikääntyneiden kotiin vietävien palvelujen henkilöstöä ja esihenkilöitä).

Ohjausryhmässä on ammattilaisten lisäksi edustus Helsingin vanhusneuvostosta.

Kuntalaiset ja palvelujen asiakkaat osallistuvat kehittämistyöhön heille järjestettävissä tilaisuuksissa ja kyselyjen kautta.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Heidi Sipiläinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
heidi.sipilainen@hel.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

02.01.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kotihoidon kehittämistä Helsingissä on ohjannut toimintasuunnitelma (2015-2020 ja 2019-2021). Kotihoidolle on valmistunut uusi strateginen toimintasuunnitelma 2022-2025 ja se ohjaa kotihoidon kehittämistä tulevina vuosina. Kotihoitoa kehitetään vaikuttavuuden, henkilöstökokemuksen, tuottavuuden ja asiakaskokemuksen näkökulmista.

Osana Tulevaisuuden sote-keskus hanketta käynnistyi vuoden 2021 alussa KUSTI, Kustannustietoinen kotihoito -projekti, jossa tavoitteena on parantaa kotihoidon tuottavuutta heikentämättä asiakaspalvelujen laatua tai henkilöstön työhyvinvointia. Hankkeissa tehdään yhteistä työtä esimerkiksi digitaalisten palvelujen, toimintakykyä tukevien ja ennaltaehkäisevien sekä akuuttitilanteiden hallintaan liittyvien palvelujen ja toiminnan valvonnan kehittämisessä. KUSTI-projekti laajentuu erillisrahoituksen myötä vuoden 2022 alussa omaksi hankkeekseen.

NHG:n vuonna 2021 tekemän kotihoidon nykytilan analyysin mukaan Helsingin kotihoidon kehittämiskohteita ovat muun muassa korkea asiakastyön tuntihinta ja hoitohenkilöstön alhainen välittömän asiakastyön osuus työajasta.
Myös henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä on haasteita. Lopettaneiden työntekijöiden osuus kotihoidon pitkäaikaisista työntekijöistä on korkea, 22 %. Henkilöstöresurssien riittävyyttä on tarkasteltu vuosien ajan erilaisilla mittareilla, mutta nyt tarvitaan selkeä työkalu, mittarit ja toimintatavat resurssien riittävyyden varmistamiseen ja seurantaan. Tarvitaan läpinäkyvyyttä siihen, paljonko henkilöstöä tarvitaan lähitulevaisuudessa asiakastarpeeseen vastaamiseksi. On tarpeen seurata sekä vakanssien, että päivittäin vuorossa olevan henkilöstön sekä varahenkilöstön riittävyyttä ja oikeudenmukaista jakautumista asiakastarpeiden perusteella kotihoidon lähipalvelualueille. Henkilöstön veto- ja pitovoimaa kehitetään Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla ja kotihoito on tässä työskentelyssä mukana ja sitä jatketaan.

Kotihoitoa järjestetään Helsingissä oman toiminnan lisäksi palvelusetelillä ja ostopalveluna. Make Or Buy –analyysi on tehty ja kotihoidon ostopalvelujen tuottajavalvonta on keskitetty vuoden 2021 aikana. Ostetun kotihoidon asiakastason valvonta on edelleen hajautunutta ja myös sen keskittäminen on välttämätöntä. Kotihoidon oman toiminnan valvontaa on tehty omavalvontasuunnitelmien mukaisesti ja se on perustunut esimerkiksi rai-aineistoihin. Kotihoidon oman toiminnan valvonnan terävöittäminen ja keskittäminen on tunnistettu kehittämiskohteeksi.

Kotihoidon asiakastyön kehittäminen tässä hankkeessa pohjautuu vahvasti jo aiemmin tehtyyn kehittämistyöhön. Esimerkiksi ikääntyneiden asiakkaaksi tulon prosessia on kehitetty KAAPO-mallin mukaisesti ja asiakkaaksi tulon toimintatavat ovat jo vakiintuneet. Kuntouttava arviointijakso on otettu käyttöön Helsingissä vuona 2019, mutta sen sisältö kaipaa edelleen kehittämistä, jotta jakso voidaan tarjota entistä asiakaslähtöisempänä.

Digitaalisia palveluja on kehitetty ja etähoidon asiakkaina on kuukausittain noin 1000 säännöllisen kotihoidon asiakasta eli noin 15% asiakkaista. Kotona asumista ja sen johtamista tukevia digitaalisia palveluja on kuitenkin tarpeen tarkastella ja ottaa mahdollisesti uusia ratkaisuja käyttöön.

Kotihoidon asiakkaiden ja läheisten osallisuutta on kehitetty osana kotihoidon toimintasuunnitelmaa. Kotihoidon asiakkaita on kuultu asiakastyytyväisyyskyselyissä ja läheisille on järjestetty keskustelutilaisuuksissa. Osallistamisen tapoja on kehitettävä edelleen esimerkiksi kokeilemalla erilaisia hybridimalleja asiakkaiden ja läheisten illoissa ja toteuttamalla myös läheisille kysely.

Tiedolla johtaminen on ollut osittain hajaantunutta ja kotihoitoa koskevaa tietoa kerätään useasta eri tietolähteestä. Helsingin kotihoidossa on tunnistettu tarve vahvistaa tiedolla johtamista ja kehittää tapa, jossa kotihoidon mittaritiedot ovat selkeästi koottuina.

Kotihoito on organisoitunut neljälle eri palvelualueella ja se on asettanut haasteita kotihoidon yhtenäiselle johtamiselle. Johtamisrakenteet ja toimintatavat kaipaavat selkiyttämistä.

Päämäärä ja päätavoite

Helsingin KUSTI -hankekokonaisuuden tavoitteena on, että Helsingin iäkkäiden kotona asumista tukevat palvelut toteutetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon resurssien riittävyyden turvaaminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää prosesseja ja toimintatapoja sekä yhtenäistää kotona-asumista tukevia asiakaspalveluja. Kehittämistoimenpiteitä tarvitaan usealla eri osa-alueella samanaikaisesti.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuotokset:

Kotihoidon strategisen toimintasuunnitelman toteuttamisen rakenteet ja työskentelytavat  Kotihoidon strategisen toimintasuunnitelman mittareiden seurantatyökalut  Malli oman ja ostetun toiminnan asiakastason valvontaan  Kotihoidon uusi brändi ja sen mukainen viestintä  Henkilöstömitoituksen varmistamisen, seurannan ja tasaamisen malli

Vaikutukset:

Kotihoidon asiakastyön tuntihinta laskee verrokkikuntien keskitasolle (-13 %) vuoden 2025 loppuun mennessä  Kotihoidossa on siirrytty uuteen sote-keskusmallin mukaiseen organisaatiorakenteeseen ja ostopalvelujen asiakastason valvonta on keskitetty erilliseen yksikköön

Tulokset:

 Kotihoidon tuottavuus kasvaa  Kotihoito tuottaa laadukkaita, kustannustehokkaita palveluja, joihin asiakas voi luottaa  Helsingin kotihoito on hyvin johdettu, vetovoimainen työpaikka

Tuotokset ja tulokset

Hankkeen tuotoksia ja tuloksia on kuvattu liitteenä olevassa loppuraportissa.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Hankkeen vaikutuksia ja vaikuttavuutta on kuvattu liitteenä olevassa loppuraportissa.

Liitetiedostot ja linkit