Keusote: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke

Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa kotona asumista tukevia palveluita ja toimintamalleja yhdessä asiakkaiden, Keusoten asiantuntijoiden ja sidosryhmän edustajien kanssa. Palvelurakenteen keventämisellä ja monipuolistamisella tuotetaan kotona asuville alueen asukkaille ja asiakkaille asiakaslähtöisempiä ja oikea-aikaisia palveluita, joita tuottaa osaava ja riittävä henkilöstö. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään etäpalveluita ja turvateknologiaa sekä omaisten ja kolmannen sektorin aktiivista roolia. 

Kansallinen kokonaisuus

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keusote: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke
Lyhyt kuvaus

Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa kotona asumista tukevia palveluita ja toimintamalleja yhdessä asiakkaiden, Keusoten asiantuntijoiden ja sidosryhmän edustajien kanssa. Palvelurakenteen keventämisellä ja monipuolistamisella tuotetaan kotona asuville alueen asukkaille ja asiakkaille asiakaslähtöisempiä ja oikea-aikaisia palveluita, joita tuottaa osaava ja riittävä henkilöstö. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään etäpalveluita ja turvateknologiaa sekä omaisten ja kolmannen sektorin aktiivista roolia. 

Kansallinen kokonaisuus

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kotona asumista tukevien palveluiden hanke vastaa ikääntyneiden kasvavaan määrään kehittämällä monipuolisempia ja asiakkaiden tarvetta vastaavia palveluja. Tavoitteena on, että asiakkaat ja omaishoitajat saavat oikea-aikaisesti itselle sopivia ja laadukkaita palveluita, jotka tuotetaan vaikuttavasti. Palveluja tuottaa hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään asiakkaille soveltuvia etäpalveluja ja teknologiaa. Omaisia ja kolmatta sektoria tuetaan osallistumaan asiakkaan aktiiviseen kuntoutumiseen ja turvalliseen kotona asumiseen.  Johdolla on tarkoituksenmukaiset työkalut osaamisen ja henkilöstön parempaan kohdentamiseen sekä palveluiden laadun seuraamiseen.  

Hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita 1-11 edistettiin kolmen osaprojektin alla:

VARHAISEN TUEN MONIPUOLISET PALVELUT 

 1. Ikääntyneiden omaiset osallistuvat ikääntyneen arjen toimintakyvyn tukemiseen. Omaisten ja läheisten osallistumiseen on olemassa selvät toimintaohjeet.  
 2. Keusoten omaishoidon palvelukokonaisuus on monipuolinen. Uusilla ratkaisuilla pyritään tukemaan omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista omaishoitajan tehtävässä.
 3. Arki-tiimin (arviointi- ja kotikuntoutusjaksotoiminta) palvelujen avulla asiakkaan siirtyminen raskaampiin palveluihin saadaan estettyä tai lykättyä. 
 4. Järjestöille on olemassa toimintamallit ja alusta yhteistyölle, jolloin järjestöt voivat yhä aktiivisemmin osallistua ikääntyneiden palvelujen tuottamiseen.  

TEKNOLOGIALLA TUKEA ARKEEN

 1. Keusoten etäteknologioiden piirissä olevia ikääntyneitä asiakkaita tuetaan yhteisöllisyyteen. 
 2. Etäpalvelut- ja käynnit ovat laajasti käytössä kaikkien sellaisten  asiakkaiden kohdalla, joille se on mahdollista.
 3. Asiakkailla on selvä käsitys, miten hyödyntää itse hankkimiaan turvateknologioita. Keusotella on selvä kuva mahdollisuuksistaan tarjota turvateknologioita. 

RIITTÄVÄ HENKILÖSTÖ JA LAADUKKAAT PALVELUT

 1. Keusotessa on käytössä resurssienhallintakokonaisuus, jolla voidaan tehokkaasti optimoida henkilöstön käyttöä päivä- ja viikkotasolla sekä määritellä rekrytointien tarve.
 2. Asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja työntekijöiden osaamisen kohtaaminen huomioidaan resurssien kohdentamisessa paremmin. 
 3.   Kotihoidossa seurataan palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta ja reagoidaan laatupoikkeamiin. 
 4. Keusotella on systemaattinen järjestelmä tukipalvelutuottajien omavalvonnan toteuttamiseksi.

Lisäksi hankkeen aikana tunnistettiin teknologiavälitteisten palveluiden tarpeen lisääntyessä tarve aloittaa ikääntyneiden palveluiden Digipalvelukeskuksen suunnittelutyö. Suunnittelutyö aloitettiin alueellisen etähoivayksikön toiminnan laajentamisen suunnitelmalla.

Toimiaika

Kotona asumista tukevien palveluiden hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2022-31.12.2023.

Suunnitteluvaihe: kevät 2022

Osaprojektien toteutus:  kevät 2022 - syksy 2023

Loppuraportointi:  syksy 2023

Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa

Toimijat

Hankkeen toimintaan osallistuvat alueen koko ikääntynyt väestö ja Keusoten henkilöstö sekä ikääntyneiden lähiomaiset ja kolmas sektori, palveluntuottajat ja alueen kunnat.  Erityisesti keskiössä pidetään sellaista ikääntynyttä väestöä, jonka kohdalla on riski siirtyä säännöllisen kotihoidon piiriin sekä niitä, joilla on riski siirtyä kotihoidosta raskaampien palveluiden piiriin.  

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Marika Rantalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
marika.rantalainen@keusote.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

27.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (myöhemmin Keusote) Tulevaisuuden kotona 
asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen tarve on syntynyt kotona asumista tukevien 
palvelujen kehittämistarpeesta alueen väestön ikääntyessä sekä sosiaali- ja terveysalan 
henkilöstön riittävyyden turvaamisesta. Keusoten alueen muodostavat Hyvinkään, 
Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisen kunnat. Alueen kunnilla on 
pitkä yhteinen historia sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteiskehittämisestä.  

Keusoten alueella erityisesti yli 75-vuotiaiden väestön osuus lisääntyy merkittävästi tulevina 
vuosina. Tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä 
alueella on lähes kaksinkertainen verrattuna vuoden 2021 tasoon. Yli 65-vuotiaiden 
vastaava kasvun osuus on noin 45 % verrattuna vuoden 2021 tasoon. Hyvinvointialueen 
tulee ratkaista ikääntyneiden palvelurakenteeseen liittyviä haasteita suhteessa ikääntyneen 
väestön kasvuun niin, että ikääntyneelle olisi tarjolla kotona asuessaan varhaista ja oikea-
aikaista tukea toimintakykynsä ylläpitämiseksi.  

Kehittämistyön alkaessa alueella oli tunnistettu tarve tunnistaa erityisesti etä- ja 
teknologisista palveluista hyötyvät käyttäjät paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa. 
Lisäksi oli tunnistettu tarve vastata oikea-aikaisemmin omaishoitajien ja ikääntyneiden 
palvelutarpeeseen löytämällä heille kevyemmät, mutta tarkoituksenmukaiset kotona 
asumisen avun ja tuen ratkaisut. Ikääntyneiden määrän kasvaessa alueella sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisten riittävyyden haasteiden myötä oli tunnistettu tarve 
hyödyntää teknologisia ratkaisuja niin palvelujen tuottamisessa kuin henkilöstöresurssien 
kohdentamisessa asiakastarpeisiin nähden paremmin. Tavoitteena oli myös vahvistaa 
järjestäjänäkökulmaa tukemalla ohjausta ja valvontaa, joka tervehdyttää alueen kilpailullista 
asetelmaa. Kehittämistyö kytkeytyy alueen palvelustrategiaan erityisesti vahvistamalla ennaltaehkäiseviä palveluja ja varhaisen tuen toimintamalleja.

Päämäärä ja päätavoite

Hanketyön tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja ikääntyneiden kotona asumisen 
tukemiseksi sekä parantaa ja monipuolistaa olemassa olevia ikääntyneiden kotona 
asumista tukevia palveluja ja toimintamalleja yhdessä asiakkaiden, Keusoten 
asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa. Tavoitteiden mukaisessa 
työskentelyssä huomioitiin kolmas sektori sekä omaisten rooli. Hankkeen 11 tavoitetta 
keskittyivät ikääntyneiden palvelurakenteen keventämiseen ja varhaiseen tuen 
mahdollistamiseen, sekä oikea-aikaisempaan palvelutarpeen tunnistamiseen. Lisäksi 
tavoitteet keskittyivät henkilöstön riittävyyden varmistamiseen, osaamisen parempaan 
kohdentumiseen, sekä palvelujen laadun systemaattiseen seuraamiseen. 

Osana kehittämistyötä, hyvinvointialueen strategian ja hyvinvointialueohjelman kautta 
tunnistettiin tarve kehittää myös muita kokonaisuuksia, linkittyen hankesuunnitelmaan. 
Nämä kokonaisuudet olivat ikääntyneiden Digipalvelukeskuksen suunnitelman laatiminen 
tuleville vuosille, sekä omaishoidon palvelukokonaisuuden kehittämiseen linkittyvä 
kuntouttavan lyhytaikaishoidon kehittäminen ja alueellisten käytäntöjen yhtenäistäminen. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset
 • Kotona asuvan ikääntyneen läheinen/omainen saa työkaluja tukea ja kannustaa ikääntynyttä toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä - laaditaan opas omaiselle/läheiselle. 
 • Omaishoidon palvelukokonaisuus ja varhaisen tuen keinot tukevat omaishoitajaa hoitotyön arjessa ja tukee hänen hyvinvointiaan. 
 • Arviointijaksoja toteuttava Arki-tiimi kykenee tarjoamaan oikea-aikaisesti asiakkaalle moniammatillista tukea ja ratkaisun tiettyyn toimintakyvyn haasteeseen, jolloin asiakas pystyy asumaan kotona. 
 • Järjestöjen rooli ja tarjoama tuki tunnistetaan alueen asukkaiden toimesta paremmin. 
 • Etäteknologiaa hyödynnetään kotona asumisen tukemisessa laajemmin: esim. lääkeautomaattien laajentaminen sopiville asiakkaille, etäpäivätoiminnan sisällöllinen monipuolistaminen ja määrällinen lisääminen. 
 • Turva- tai sensoriteknologian pilotointi ja hyötyjen arviointi osana kotona asumista tukevien palvelujen palvelutuotannossa. Teknologian hyödyntäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikääntyneen arjessa. 
 • Kotihoidon henkilöstön resurssienhallinnan järjestelmäkokonaisuus vastaa tarpeisiin ja henkilöstöresursoinnille laaditaan alueellisesti yhteinen toimintamalli. Henkilöstön osaamista pystytään kohdentamaan kehittämistyön tuloksena oikea-aikaisemmin. 
 • Kotihoidon palveluiden laatua ja vaikuttavuutta seurataan systemaattisesti ja laatupoikkeamiin reagoidaan. 
 • Kotihoidon tukipalveluita tuottaville yrityksille on selkeät omavalvontasuunnitelman ohjeet. 
Tuotokset ja tulokset

Hankkeessa luotiin useita erilaisia toimintamalleja ja tuotoksia hyvin erilaisiin tarpeisiin, 
joista on haasteellista nostaa vain yhtä onnistunutta toimintamallia. Nostamme lähempään 
tarkasteluun esimerkinomaisesti yhden toimintamallin ja kolme tuotosta, jotka huomioivat 
ja tuovat hyvin esille asiakasnäkökulman lisäksi myös työntekijän ja järjestäjän näkökulmat 
sekä mahdollisesti myös omaisen toimijuuden.  

Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli on yksi alueen onnistunut kehittämisen 
tulos. Toimintamallin kehittämisessä päivitettiin asiakkaan soveltuvuuden arviointi 
lääkeautomaatin käyttäjäksi, määriteltiin henkilöstön selkeä roolijako lääkeautomaatin 
elinkaaren varrella, huomioiden myös Haipro-tilanteet sekä laitteiden ongelma- ja 
poikkeustilanteet. Lisäksi toimintamalliin tarkennettiin laitteiden sujuva kierto, jotta laitteet 
eivät seiso tyhjäkäynnillä. Toimintamalli ja lääkeautomaateista hyötyvien asiakkuuksien 
löytyminen kokonaisuutena vapauttavat kotihoidon työntekijöiden aikaa läsnäkäyntejä 
tarvitseville asiakkaille. Lääkeautomaattien käyttö mahdollistaa paremmin asiakkaan oman 
näköisen arjen toteuttamisen, kun arki ei ole hoitajien käyntiaikojen määrittelemää, sekä 
turvaa säännöllisen lääkehoidon toteuttamista. Hoitajakäyntien muuttuminen 
lääkeautomaatin kautta toteutettavaan lääkehoitoon näkyy hoitajakäyntien vähenemisenä 
ja näin ollen matka- ja työaikasäästöinä järjestäjälle. Onnistumisen kokemusta 
lääkeautomaattien toimintamallissa lisää myös se, että malli on koko alueella käytössä ja 
sitä on kehitetty muuttuvien tarpeiden myötä eteenpäin. Lisäksi mallia voidaan soveltuvilta 
osin soveltaa myös muun teknologian käyttöönottamisessa ikääntyneiden palveluissa. Nyt 
mallia on jo hyödynnetty sensoriteknologian hyödyntämisessä palvelutarpeen arvioinnissa.  

Toimintamallien lisäksi alueella tuotettiin hankkeen mahdollistamana Teknologiakatalogi ja 
ikääntyneen omaiselle tai läheiselle suunnattu opas ikääntyneen toimintakyvyn tukemisen 
keinoista (”Ikääntyneen arjen toimintakyvyn tukeminen — Opas läheiselle”) sekä päivitettiin 
Omaishoidon opas. Nämä oppaat ovat merkittäviä niin alueen ikääntyneiden ja heidän 
omaistensa näkökulmasta kuin asiakastyötä toteuttavien työntekijöiden varhaisentuen 
työvälineinä.   

Ikääntyneen arjen toimintakyvyn tukeminen – opas läheiselle on tarkoitettu kannustamaan 
ikääntyneen omaista tai läheistä osallistumaan ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseen, 
toimintakyvyn eri osa-alueiden ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Oppaan vinkkejä voi 
toteuttaa kaukanakin asuva läheinen ja opas toimii monipuolisena tiedonlähteenä 
ikääntyneelle itselleenkin. Opas tulee löytymään Keusoten verkkosivuilta ja sitä jaetaan 
myös paperisena Keusoten eri yksiköissä sekä 3. sektorin toiminnoissa.

Omaishoidon oppaan tavoitteena on tavoittaa omaishoitajuutta miettivät henkilöt sekä 
omaishoitajana jo toimivat henkilöt. Opas tuo kattavasti, mutta riittävän ylätasoisesti tietoa 
omaishoitajuudesta ja omaishoitajuuden aikana saatavasta avusta ja tuesta eri 
elämäntilanteissa.  Oppaan toivotaan antavan tietoa niin mieltä askarruttaviin asioihin kuin 
käytännön tietoa siitä, miten toimia muuttuvissa tilanteissa. Opasta voivat hyödyntää kaikki 
omaishoitajat ikään tai asiakasryhmään katsomatta.  Omaishoidon opas löytyy Keusoten 
verkkosivuilta ja on kaikkien saatavilla. Sitä jaetaan omaishoitajuudesta kiinnostuneille ja 
omaishoitajille.   

Kehittämistyön tuloksena syntyneitä toimintamalleja ja tuotoksia on otettu käyttöön alueella 
erittäin hyvin. Suuri tavoitemäärä suhteessa hankeaikaan haastoi kehittämistyössä sen, että 
hankkeen päättyessä moni uusi toimintamalli tai tuotos oli käyttöönoton kynnyksellä, eikä 
hankeaikana siten ehditty varmistamaan kaikkien toimintamallien ja tuotosten laajaa 
käyttöönottoa tai käyttöönotettujen tuotosten juurruttamista osaksi vakiintunutta toimintaa. 
Hanketyössä mukana olevien esihenkilöiden sitoutuneisuus kehittämistyön tuotoksiin 
kuitenkin varmistaa sen, että hanketyön tuotoksia otetaan käyttöön ja vakioidaan osaksi 
toimintaa hankeajan jälkeenkin.

 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Kehittämistyön tuotoksista (toimintamallit ja muut tuotokset) olisi tarpeen osoittaa 
monipuolisesti eri toimijoiden (alueen asukas, asiakas, henkilöstö, johto) näkökulmasta 
saavutettuja hyötyjä, vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Hankeajan alussa jo ennakoitiin riskiksi 
se, että hankkeen tuottamien toimintamallien hyötyjä tai vaikutuksia, saati vaikuttavuutta ei 
pystytä todentamaan suhteessa hankkeen lyhyeen kestoon ja tavoitteiden runsaaseen 
määrään nähden. Tämä riski toteutui juurikin edellä mainituista syistä. Myös tiedolla 
johtamisen tietotuotannon luotettavuus ei toteutunut niin, että kehittämistyön etenemistä ja 
hyötyjä oltaisiin voitu todentaa sen avulla toivotussa määrin.  

On todettava kuitenkin, että nykyisten etäpalvelujen vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti ja on 
pystytty todentamaan, että vaihtoehtoiset digitaaliset palvelujen tuottamistavat (esim. 
lääkeautomaatit ja sensoriteknologia palvelutarpeen arvioinnin apuna) mahdollistavat 
useampien asiakkaiden hoidon pienemmillä resursseilla. Lähinnä lääkeautomaattien 
sujuvan kierron toimintamalli oli kehittämistyön tuotos, josta pystyttiin osoittamaan 
erityisesti kustannushyötyjä. Kuitenkaan uusien hankkeessa kehitettyjen palvelujen 
vaikutuksia asiakkaisiin ei pystytty juurikaan arvioimaan eikä todentamaan lyhyestä 
hankeajasta ja tavoitteiden määrästä ja laadusta johtuen. Hanke kuitenkin lisäsi Keusoten 
omaa asiantuntemusta useista aiheista, mikä on edellytys palvelujen laajentamiselle 
tulevaisuudessa.

Hanke pyrki heti alussa todentamaan kehittämistyön edistymistä todentavia 
seurantamittareita, sekä mittareita, joilla voidaan todentaa kehittämistyön tuotosten 
hyötyjä, vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Kehittämistyön mittaaminen osoittautui kuitenkin 
haasteelliseksi. Näin ollen tuotosten hyötyjen, vaikutusten ja vaikuttavuuden osoittamiseen 
tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota kehittämisen yhteisissä rakenteissa jo 
hankesuunnitelmavaiheessa. 

Liitetiedostot ja linkit