Päijät-Soten hankkeen nimi on: "Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä"

Hanke koostuu 8 osaprojektista:

 1. Varhaista tukea mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn
 2. Kestävien ja vaikuttavien yhdyspintatoimintamallien käyttöönotto ja digitaalisten palvelujen hyödyntäminen
 3. Yhtenäisen tietopohjan kehittäminen hyvinvointialueelle
 4. Hyvinvointialueen tuotannonohjauks-en palvelutuotannon kehittäminen
 5. Digitaaliset etäpalvelut 1 (INV 1)
 6. Digimentorointi
 7. Digipalvelujen laajentaminen
 8. Digitaaliset etäpalvelut 4 (INV 4)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Päijät-Sote - Kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Päijät-Soten hankkeen nimi on: "Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä"

Hanke koostuu 8 osaprojektista:

 1. Varhaista tukea mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn
 2. Kestävien ja vaikuttavien yhdyspintatoimintamallien käyttöönotto ja digitaalisten palvelujen hyödyntäminen
 3. Yhtenäisen tietopohjan kehittäminen hyvinvointialueelle
 4. Hyvinvointialueen tuotannonohjauks-en palvelutuotannon kehittäminen
 5. Digitaaliset etäpalvelut 1 (INV 1)
 6. Digimentorointi
 7. Digipalvelujen laajentaminen
 8. Digitaaliset etäpalvelut 4 (INV 4)
Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä, digitalisaatiota ja palveluiden monimuotoisuuta, tiedolla johtamista sekä turvata henkilöstön saatavuutta. Vahvistamalla näitä alueita voidaan kestävällä ja vaikuttavalla tavalla purkaa koronapandemian aiheuttamaa palveluvelkaa sekä tukea erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tilannetta. Tavoitteet ovat valmisteilla olevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian sekä valmistelunlinjausten mukaisia. Hanke jatkaa ja täydentää kehittämistyötä, jota Päijät-Hämeessä on tehty muiden hankkeiden myötä.

Toimiaika

Suunnitteilla. 

Toimijat

PHHYKY

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Ville Saloranta
Yhteyshenkilön organisaatio
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
ville.saloranta@phhyky.fi

Tekijä

Ville Saloranta

Luotu

13.06.2022

Viimeksi muokattu

20.03.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Nuorten työikäisten sosioekonominen asema on hyvinvointialueella heikko ja tuen tarve on suuri. Pandemia on koetellut ikääntyneiden toimintakykyä niin fyysistä, sosiaalista kuin psyykkistä hyvinvointia rapauttamalla. Pandemia on vai-kuttanut myös omaishoitajien ja omaishoidettavien arkeen, sillä yhteiskunnan palvelut ovat olleet heikommin saatavilla, jolloin omaishoitajien sekä -hoidettavien kuormitus on lisääntynyt. Jotta näitä heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä voidaan tukea varhaisessa vaiheessa riittävästi, tulee varhaisen tuen palvelumallia uudistaa ja yhteistyötä toimijoiden välillä tiivistää.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä, digitalisaatiota ja palveluiden mo-nimuotoisuuta,tiedollajohtamista sekä turvata henkilöstön saatavuutta. Vahvistamalla näitä alueita voidaan kestävällä ja vaikuttavalla tavalla purkaa koronapandemian aiheuttamaa palveluvelkaa sekä tukea erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tilannetta. Tavoitteet ovat valmisteilla olevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian sekä valmistelunlinjausten mukaisia. Hanke jatkaa ja täydentää kehittämistyötä, jota Päijät-Hämeessä on tehty muiden hankkeiden myötä.

Hyvinvointialueita velvoitetaan seuraamaan, ohjaamaan ja parantamaan toimin-taansa tiedon avulla. Jotta pystytään vastaamaan muuttuvan ympäristön ja digitalisaation vaatimuksiin, tarvitaan luotettava ja yhtenäinen tietopohja. Tämä edellyttää digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden sekä palvelutarpeiden ja -kokonaisuuksien kartoittamista, interventioiden vaikuttavuuden arviointia ja edistyneen analytiikan hyödyntämistä tulevaisuuden palvelutarpeen ennakoinnissa. Hyvinvointialueen tuotannonohjauksen kehittäminen kohdistuen erikoissairaanhoidon palveluketjuihin. Palvelut olivat jo ennen pandemiaa ruuhkautuneita ja pandemian vaikutuksesta palveluihin kohdistuu entistä kovempi paine. Hoito-ja palvelukokonaisuuden kannalta oikea-aikaisen sekä oikein kohdennetun hoidon viivästyminen on kaikkein haitallisinta heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien kohdalla. Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja yhdenmukaistaminen niin, että digipalvelut ovat helposti löydettävissä ja helppokäyttöisiä, muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden ja ovat valtakunnallisten linjausten mukaisia. Digitaalisten palveluiden kehittäminen parantaa haavoittuvassa asemassa olevienryhmien palvelujen saatavuutta ja madaltaa asiointikynnystä sähköisten palveluiden ollessa asiakkaan käytettävissä ympäri vuorokauden. Näiden asiakasryhmien osalta digipalvelujen käyttöön liittyy usein tuen tarvetta ja digitaalisten palvelujen yhteensovittamista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Alueellahuomioidaan digitaalisten palvelujen ulkopuolelle jäävät asiakkaat ylläpitämällä ja kehittämällä myös perinteisiä palvelukanavia. Ennaltaehkäisevien toimintamallien elvyttäminen ja toiminnan laajentaminen, sillä Päijät-Hämeen HYTE-mittarit ovat laajasti alle kansallisen keskiarvon. Tämän seurauksena palvelujen tarve on hyvinvointialueella suuri ja kasvava.