IISAKKI - Iisalmen työkykytiimi -hanke on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan Työkykyohjelman kokeiluhanke. Hanke toteuttaa valtionavustuksen tukemana työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -toimenpidekokonaisuutta. 
Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023. Painotus on osatyökykyisissä työttömissä ja pitkäaikaistyöttömissä, joiden olemassa olevaa työ- ja toimintakykyä pyritään vahvistamaan ja siten edistämään heidän työllistymistään ja toisaalta ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä. Ks. https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma.
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjois-Savo: IISAKKI - Iisalmen työkykytiimi
Lyhyt kuvaus

IISAKKI - Iisalmen työkykytiimi -hanke on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan Työkykyohjelman kokeiluhanke. Hanke toteuttaa valtionavustuksen tukemana työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -toimenpidekokonaisuutta. 
Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023. Painotus on osatyökykyisissä työttömissä ja pitkäaikaistyöttömissä, joiden olemassa olevaa työ- ja toimintakykyä pyritään vahvistamaan ja siten edistämään heidän työllistymistään ja toisaalta ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä. Ks. https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma.
 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Iisakki - Iisalmen työkykytiimi -hankkeen tavoitteena on

• tukea osatyökykyisten työttömien etenemistä työmarkkinoille sekä

• tehostaa palveluintegraatiota ja monialaisen ja -ammatillisen palveluohjauksen toimintamallia työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi sekä työhön pääsemiseksi että työssä pysymistä tukevaksi.

Kohderyhmänä ovat iisalmelaiset osatyökykyiset (pitkäaikais)työttömät. Toissijaisena kohderyhmänä ovat ammattilaiset. Kehittämistyön kohteena ja pilotoitavana on monisektorinen, monialainen ja moniammatillinen työkyvyn tuen verkosto ja sote-keskukseen sijoittuva työkyvyn tuen tiimi. Tarkoituksena on lisätä työkyvyn tuen palveluiden saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa, jotta voidaan tukea työttömien työllistymistä sekä ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä.

Toimiaika

1.1.2021 - 31.12.2022.

Toimijat

Hankkeen toimintaympäristönä on Iisalmen kaupunki. Toimijoina kehittämistyössä ovat sekä organisaatiot ammattilaisineen että asiakkaat. Organisaatioista mukana ovat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kela sekä Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut (osana Kuopion seudun työllisyyden kuntakokeilua) ja TE-palvelut. Pilottiasiakkaat ohjautuvat monikanavaisesti, pääsääntöisesti Iisalmen kaupungin / työllisyyden kuntakokeilun ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työikäisten sosiaalityön kautta. Asiakkaat tuovat mukanaan verkostonsa, johon saattoi kuulua ammattilaisia niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta sekä lisäksi asiakkaan lähiverkosto.
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa toimintaa mallinnetaan tulevalle hyvinvointialueelle.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Tuula Savolainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Iisalmen kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tuula.savolainen@iisalmi.fi

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

20.12.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Toimintaympäristönä Iisalmi, elinvoimaisen Ylä-Savon keskuksena, on vahvaa teollisen tuotannon ydinaluetta, ja seutukaupunkina houkuttelee muuttajia sekä koulutus- että työtarjonnan perässä. Työmahdollisuudet alueella ovat kuitenkin usein varsin erikoistunutta osaamista edellyttäviä, ja yrityssektorille työllistyminen edellyttää pääsääntöisesti vahvaa työ- ja toimintakykyä. 
Osatyökykyisten työnhakijoiden näkökulmasta haasteellisinta on, ettei tieto työkyvyn tuen tarpeista saavuta toimijoita. Työ- ja toimintakyvyn tuen palvelut ovat erillään, eri organisaatioiden tuottamia ja tavoitteiltaan osin jopa erisuuntaisia. Osalla työnhakijoista on havaittavaa, tiedossa olevaa, mahdollisesti diagnosoitua tai muuten määriteltyä osatyökykyisyyttä. Osa työnhakijoista ei itsekään havaitse kapeutunutta työ- ja toimintakykyään. Systemaattista työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia ei ole, vaan osa työnhakijoista jatkaa toistuvissa toimenpiteissä eikä vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia ole edes ammattilaisen näköpiirissä.

Päämäärä ja päätavoite

Iisakki - Iisalmen työkykytiimin päämääränä on nostaa työllisyysastetta ja päätavoitteena tukea osatyökykyisten työnhakijoiden etenemistä työmarkkinoille

  • Toiminnalla tavoitellaan osatyökykyisten työttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, työttömyyden pitkittymisen ja työkyvyttömyyden ehkäisemistä sekä heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työelämäosallisuuden lisäämistä.

Lisäksi tavoitteena on tehostaa palveluintegraatiota ja monialaisen ja -ammatillisen palveluohjauksen, joka sisältää niin hoidon-, kuntoutus- kuin palvelutarpeenarvioinnin, toimintamallia.  

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Toiminnalla kehitetään ennaltaehkäisevän ja oikea-aikaisen yksilöllisen tuen toimintamalli työikäisen työttömän työnhakija-asiakkaan terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi. Tulokseksi tavoitellaan systemaattista työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta osatyökykyisten työnhakijoiden työkyvyn tuen tarpeiden tunnistamiseksi ja kokonaisvaltaisen, yksilöllisen työ- ja toimintakyvyn, niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin kognitiivisen tilanteen, arvioimiseksi, kartoittamiseksi ja ratkaisemiseksi. 
Tavoitteena on pienentää hyvinvointi- ja terveyseroja tukemalla osatyökykyisten etenemistä työmarkkinoille merkittävästi nykyistä paremmin samalla palvelujärjestelmää tehostaen. Osatyökykyiset työttömät työllistyvät paremmin ja saavat oikeaa tukea työssä pysymiseen.

Liitetiedostot ja linkit