Pohjoissavolaista monialaista järjestöyhteistyötä on kehitetty vuosien 2017-2020 aikana Sakke -Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa. Hanke on toiminut osana STEAn rahoittamaa Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelmaa ja kuulunut Järjestö 2.0. -hankeverkostoon.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjois-Savon järjestöyhteistyö
Lyhyt kuvaus

Pohjoissavolaista monialaista järjestöyhteistyötä on kehitetty vuosien 2017-2020 aikana Sakke -Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa. Hanke on toiminut osana STEAn rahoittamaa Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelmaa ja kuulunut Järjestö 2.0. -hankeverkostoon.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kokonaisuudessa on ollut tavoitteena tehdä pohjoissavolainen järjestökenttä näkyväksi ja vahvaksi toimijaksi osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä.

Kokonaisuudessa on haluttu koota tietoa

 • monipuolisesta järjestökentästä ja yhteistä näkemystä järjestötoiminnan tulevasta suunnasta,
 • saada järjestöjen laaja osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta näkyviin asukkaille, yhdistyksille sekä päättäjille ja viranhaltijoille, sekä
 • lisätä järjestöjen vaikuttamismahdollisuutta tiivistämällä niiden keskinäistä yhteistyötä.

Osatavoitteet ovat:

Tavoite 1. Järjestöjen yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle keskinäiselle viestinnälle, helpottaa tiedonsaantia ja kanavointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta.

Tavoite 2. Yhdistysohjelmassa kiteytyy pohjoissavolaisten järjestöjen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset aikataulutettuina.

Tavoite 3. Järjestöjen ääni kuuluu maakunnan päätöksenteossa julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla ja eri sektoreiden toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt.

Toimiaika

Kokonaisuus on käynnistynyt keväällä 2017 ja päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toimijat

Kehittämisessä ovat olleet mukana pohjoissavolaiset yhdistykset ja järjestöt paikallisissa järjestötapaamisissa, maakunnallisissa verkostotapaamisissa sekä keskustelutilaisuuksissa. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Mika Saastamoinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi

Tekijä

Anne Aholainen

Luotu

10.06.2020

Viimeksi muokattu

03.01.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sakke-hankkeessa toteutetun toiminnan tarpeen selvittämiseksi Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry toteutti yhteistyössä järjestöyhteistyön edistämisestä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa kolme keskustelutilaisuutta alueen järjestöille Kuopiossa syksyn 2015 ja 2016 aikana. Kartoittaviin tilaisuuksiin osallistui 135 eri järjestön edustajaa. Yhteisen ideoinnin tuloksena esiin nousi erityisesti

 • kootun tiedon tarve alueella toimivista järjestöistä, yhdistysten välisten rajapintojen löytymisen tarve
 • resurssien kohdentamiseksi entistä paremmin sekä
 • järjestöjen tarve vastata yhdessä nykypäivän haasteisiin ja mahdollisuuksiin tehokkaammin.

Tilaisuuksiin osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että kehittämistyön edistämiseksi Pohjois-Savossa tarvitaan erikseen siihen kohdennettuja voimavaroja.

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry toteutti ensimmäisen järjestökyselyn vuonna 2016. Kyselyyn vastasi 181 järjestötoimijaa. Kyselyssä:

 • noin puolet arvioi tarvitsevansa suuresti tai erittäin suuresti tukea verkostoitumiseen muiden yhdistysten kanssa, olemassa olevien verkostojen tukemiseen sekä yhdistyksen viestinnän ja toiminnan kehittämiseen.
 • tuen tarpeissa näkyi myös erityisesti rahoituksen vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen kunnan kanssa.
 • kehittämistyön toteutukseen liittyen yli puolet vastaajista nosti esiin erityisesti tarpeen järjestöjen yhteisestä tietopankista ja foorumeista.

Kyselyyn osallistuneista yli puolet olivat valmiita käyttämään henkilöresursseja yhteiseen kehittämiseen.

Patentti- ja rekisterihallinnon siivouksen jäljiltä Pohjois-Savossa on hieman alle 5000 yhdistystä ja järjestöä, joista karkeasti arvioiden  noin puolet ovat toiminnassaan aktiivisia. Järjestöt toimivat monialaisesti ja aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eteen sekä tekevät yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Järjestöillä on paljon yhteistyötä myös keskenään lukuisissa verkostoissa. Pohjois-Savosta on kuitenkin puuttunut koko maakunnan kattava järjestöjen yhteistyörakenne, yhteinen viestintäkanava sekä yhdistystoimintaa ohjaava strateginen suunnitelma.     

Näistä tarpeista ja lähtökohdista Sakke-kokonaisuudessa on lähdetty liikkeelle järjestöjen välisen yhteistyön tiivistämiseksi niin kunta- kuin maakuntatasolla. Liittymäkohdat hankkeessa ovat:

 • Sipilän hallituksen sote- ja maakuntavalmistelussa
 • Marinin hallituksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa sekä sote-rakenneuudistuksessa
 • Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan edistämisessä sekä alueellisessa hyte-toiminnassa
 • Osallisuuden kehittämisessä järjestö- ja kansalaistoiminnan näkökulmasta
 • Järjestö 2.0 -ohjelman toteuttamisessa
Päämäärä ja päätavoite

Kokonaisuuden päätavoite on se, että Pohjois-Savon järjestökenttä tunnustetaan ja tunnistetaan vahvana toimijana Pohjois-Savossa kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä. Työtä on tehty kolmen osatavoitteen alla.

Tavoite 1. Järjestöjen yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle keskinäiselle viestinnälle, helpottaa tiedonsaantia ja kanavointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta.

Tavoite 2. Yhdistysohjelmassa kiteytyy pohjoissavolaisten järjestöjen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset aikataulutettuina.

Tavoite 3. Järjestöjen ääni kuuluu maakunnan päätöksenteossa julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla ja eri sektoreiden toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt.

Kokonaisuudessa syntyvä järjestöjen yhteistyörakenne mahdollistaa järjestöjen keskinäisen tasavertaisen ja avoimen vuoropuhelun sekä mahdollisuuden koota yhteen järjestöjen ääntä ja tuoda se osaksi maakunnallista kehittämistä. Maakunnallisen yhdistysohjelman tehtävänä on toimia työvälineenä järjestöille, kunnille ja muille toimijoille alan kehittämisessä ja yhteistyössä. Järjestöjen yhteisen viestintäkanavan rakentaminen lisää järjestötoiminnan näkyvyyttä ja helpottaa tiedokulkua järjestöjen välillä. Järjestöjen ja julkisen sektorin välinen tiedonkulku ja yhteistyö sekä kansalaisten mahdollisuus saada tietoa järjestöjen toiminnasta ja tuottamista palveluista helpottuu.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tuotoksena:

 • Pohjois-Savoon on syntynyt maakunnallinen järjestöjen yhteistyön rakenne, joka on luonut uuden areenan järjestöjen keskinäiselle vuoropuhelulle ja vahvistanut järjestöjen roolia Pohjois-Savon kehittämisessä sekä hyvinvoinnin edistämisessä.
 • Pohjois-Savoon on laadittu maakunnallinen yhdistysohjelma, joka on tehnyt  pohjoissavolaista järjestötoimintaa näkyväksi ja tuonut suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta yhdistysten toimintaan sekä yhdistysten ja muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön.
 • Pohjois-Savon järjestöillä on käytössään yhteinen maakunnallinen verkkoalusta, joka toimii tietoalustana ja toimii helppona viestialustana.  Järjestötoiminta on helposti löydettävissä uuden verkkoalustan kautta.

Tuloksena:

 • Pohjois-Savon järjestökenttä tunnistetaan ja tunnustetaan vahvana toimijana maakunnassa kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjämisessä.
 • Hankkeen aikana tavoitetuista (1000) järjestöstä 25% käyttää aktiivisesti Pohjois-Savon järjestöille rakennettua verkkoympäristöä osana omaa viestintää.
 • Pohjois-Savon järjestöillä on yhteistyöelin, joka valitaan järjestöedustajista. Järjestökenttä on edustettuna maakunnallisessa päätöksenteossa ja keskeisissä työryhmissä.
 • Yhdistysohjelma on järjestökentällä yhteisesti hyväksytty ja sen sisältöön on sitouduttu.

Hankkeen vaikutuksena Pohjois-Savon järjestötoiminta on entistä näkyvämpää ja vaikuttavampaa. Järjestöjen välinen yhteistyö on tiivistynyt. Järjestöt ovat löytäneet yhteisiä toimintamuotoja ja keskinäinen kanssakäyminen on lisääntynyt. Yhdistykset saavat äänensä kuuluviin maakunnan palvelujen kehittämisessä ja kolmannen sektorin toiminta on vahvistunut julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla. Alueen asukkaiden on helpompi löytää yhdistysten toiminnan piiriin. Yhdistysten välisen suunnitelmallisen yhteistyön myötä on syntynyt uusia kansalaislähtöisiä ja yhteisöllisiä toimintatapoja. Kansalaisten osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat parantuneet sekä hyvinvointi lisääntynyt. Järjestöjen toimintaan hakeutuu enemmän ihmisiä ja osallistumisen seurauksena ihmisten sosiaalinen pääoma on kasvanut. 

 

Tuotokset ja tulokset

Loppuraportti valmistuu 2020 syksyn aikana.

Tuotoksia kuvataan parhaillaan Innokylään tämän kokonaisuuden alle.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Tämänhetkiset tiedot toiminnasta ja vaikutuksista ovat alla löytyvän linkin takana ja vuosiraporteissa.

Liitetiedostot ja linkit