Hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta lisäämällä heidän valmiuksiaan kansalaisvaikuttamiseen ja parantamalla viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen kolmivuotinen yhteishanke.

Hankkeessa

 • arvioidaan verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta.
 • tehdään saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla
 • kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä. 

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Selkeästi meille -hanke 2020-2023
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta lisäämällä heidän valmiuksiaan kansalaisvaikuttamiseen ja parantamalla viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen kolmivuotinen yhteishanke.

Hankkeessa

 • arvioidaan verkkopalveluiden kognitiivista saavutettavuutta.
 • tehdään saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla
 • kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä. 

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Selkeästi meille -hankkeessa lisätään kognitiivista saavutettavuutta. Hanke on valtakunnallinen kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista. Saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kirjoitettua tekstiä on helppo ymmärtää. Saavutettavuutta lisätään esimerkiksi vaatimalla tietoa asioista selkeällä kielellä.

Hankkeessa toteutetaan

 • Saavutettavuustestauksia eri organisaatioiden nettisivuille.
 • Saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla
 • Kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja.

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset.

Hankkeen tavoitteet

 1. Kehitysvammaisten ihmisten valmiudet toimia kansalaisvaikuttajina lisääntyvät, sillä heidän kokemusasiantuntijuutensa esilletuomista tuetaan.
 2. Kehitysvammaisten ja muiden selkokieltä tarvitsevien ihmisten itsemääräämisoikeus vahvistuu, sillä he saavat tietoa omaan päätöksentekoon vaikuttavista asioista ymmärrettävässä muodossa.
 3. Verkkosivujen kognitiivinen saavutettavuus ja helppokäyttöisyys paranevat, sillä palveluntarjoajat osaavat huomioida kehitysvammaisten ihmisten tarpeet sivuja uudistaessa.
 4. Verkkosivujen kognitiivisen saavutettavuuden arviointi helpottuu, sillä hanke kehittää olemassa olevia toimintaohjeita ja arviointikriteerejä. Hankkeessa kehitettyjä toimintaohjeita ja arviointikriteerejä hyödynnetään laajasti verkkosivuja tehtäessä ja arvioitaessa.
Toimiaika

Hanke käynnistyi maaliskuussa 2020 ja päättyy 2023. 

Toimijat

Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen yhteishanke. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Me Itse ry:n ryhmät ympäri Suomea, Ammattiopisto Live sekä erilaiset organisaatiot, jotka haluavat kehittää omien palveluidensa kognitiivista saavutettavuutta. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Satu Timperi
Yhteyshenkilön organisaatio
Kehitysvammatuki 57 ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
satu.timperi@kvtuki57.fi

Tekijä

Satu Timperi

Luotu

17.08.2020

Viimeksi muokattu

19.12.2022
Päämäärä ja päätavoite

Suomessa kehitysvammaiset ihmiset eivät välttämättä saa riittävästi ymmärrettävää tietoa asioista, jotka koskettavat heitä. Esimerkiksi verkkosivuillä olevaa tärkeää tietoa on usein vaikea löytää ja ymmärtää. Kun kehitysvammaiset ihmiset eivät saa riittävästi tietoa, he eivät pysty päättämään omista asioistaan. Se tarkoittaa sitä, että kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus ei toteudu kunnolla. Kun tietoa ei ole helppo löytää ja ymmärtää, kehitysvammaisten ihmisten on vaikea osallistua kaikille ihmisille suunnattuun yhteiseen toimintaan. He jäävät helposti muiden ihmisryhmien ulkopuolelle.

Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisia ihmisiä tuomaan nämä ongelmat esiin ja keksimään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistuminen ja osallisuuden edistäminen. 

Arvioidaan verkkopalveluita ja kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö
Selkeästi meille -hankkeessa työskentelee kaksi saavutettavuustestaajaa kokemusasiantuntijoina. Saavutettavuustestaajien tehtävänä on testata ja arvioida eri verkkopalveluita ja kertoa mielipiteensä siitä, ovatko nettisivut helppoja käyttää ja helppoja ymmärtää ja miten niitä voisi parantaa. Lisäksi hankkeessa järjestetään yksittäisiä käyttäjätestauspajoja, joihin osallistuu ihmisiä, joilla on kognitiivisia rajoitteita. Olemassa olevaan tietoon sekä saavutettavuustestaajien ja käyttäjätestaajien kokemuksiin pohjautuen kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä koko hankkeen ajan. 

Lisätään mahdollisuuksia vaikuttaa 
Hankkeessa järjestetään saavutettavuuden iskuryhmiä. Iskuryhmät ovat työpajoja, joissa toimii kehitysvammaisia ihmisiä yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Työpajoissa kehitysvammaiset ihmiset vaikuttavat siihen, että tärkeää tietoa on netissä helpommin saatavilla. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeesta valmistuu seuraavat tuotokset

1) Toimintamalli käyttäjälähtöisten arviointien tekemiseen, joka sisältää

 • käyttäjälähtöisiä kokemuksia verkkopalvelujen saavutettavuudesta
 • menetelmiä kognitiivisen saavutettavuuden arviointiin ja testaukseen
 • kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö. 

2) Kognitiivisen saavutettavuuden iskuryhmä -toimintamallin kuvaus

 • kokemuksia erilaisista kansalaisvaikuttamisen muodoista

3) Toimintaohjeita ja hyviä käytäntöjä palveluntarjoajille: kuinka tehdä palveluista kognitiivisesti saavutettavia

4) Toimijapankki henkilöistä, jolta käyttäjälähtöisiä arviointeja voi jatkossa pyytää.