Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen hankeverkosto (RRP, P4, I1)

Kansallinen Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen hankeverkosto (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Sujuvat palvelut -projektia (Pilari 4, Investointi 1). Projektin tavoitteena ovat hoitoon pääsyn parantaminen ja koronan aiheuttamaan hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purku kohdentuen heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin asiakasryhmiin.

Verkoston tavoitteena on tukea hankkeiden kehittämistyötä asiakas- ja palveluprosessien parantamiseksi. Avoin hankeverkosto on tarkoitettu  investointi 1:n kehittäjille hyvinvointialueilla, ei tarvitse ilmoittautumista. Tilaisuudet Työpöytä-välilehdellä.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen hankeverkosto (RRP, P4, I1)
Lyhyt kuvaus

Kansallinen Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen hankeverkosto (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Sujuvat palvelut -projektia (Pilari 4, Investointi 1). Projektin tavoitteena ovat hoitoon pääsyn parantaminen ja koronan aiheuttamaan hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purku kohdentuen heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin asiakasryhmiin.

Verkoston tavoitteena on tukea hankkeiden kehittämistyötä asiakas- ja palveluprosessien parantamiseksi. Avoin hankeverkosto on tarkoitettu  investointi 1:n kehittäjille hyvinvointialueilla, ei tarvitse ilmoittautumista. Tilaisuudet Työpöytä-välilehdellä.

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tarkoitus:

Tukea hyvinvointialueiden hankkeiden kehittämistyötä asiakas- ja palveluprosessien parantamisessa koronan aiheuttaman hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi.

Tavoitteet:

 • Kansallinen kehittämistyö on läpinäkyvää ja avointa
 • Hyvinvointialueiden kehittäjillä on mahdollisuus verkostoitua ja tehdä yhteistyötä
 • Hankkeille tarjotaan työkaluja kehittämistyöhön
 • THL:n substanssiverkostot ovat kehittäjien löydettävissä ja hyödynnettävissä 
Toimiaika

Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen hankeverkoston toimiaika 31.12.2025 saakka (Suomen kestävän kasvun ohjelma). Hankeverkosto on käynnissä.

Toimijat

Ylläpitäjä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen kestävän kasvun ohjelma, Sujuvat palvelut -projekti 

Jäsenet:

Hyvinvointialueiden Investointi 1 heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluiden kehittäjät ja verkoston yhdyshenkilö joka hyvinvointialueelta

Yhdyshenkilön rooli:

 • Jakaa tietoa omalle alueelle  Investointi 1:n kansallisesta kehittämisestä, tapaamisista ja THL:n verkostoista ja foorumeista jotka tukevat kehittämistyötä​

 • Ohjaa omalta alueelta Investointi 1 kehittäjiä/asiantuntijoita verkoston tapaamisiin teemojen mukaisesti (substanssikehittäjät/asiantuntijat)​

 • Kartoittaa omalta alueelta hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, mittareita sekä digikehittämistä ja ohjaa asiantuntijoita kertomaan niistä Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen verkostossa

Substanssikehittäjät/asiantuntijat rooli:

 • Osallistuu Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen verkoston tapaamisiin sekä THL:n eri asiakasryhmien kehittäjäverkostoihin hyvinvointialueiden harkinnan mukaan​

 • Jakaa tietoa Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen verkostolle oman alueen hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista sekä toimivista mittareista ja digikehittämisestä, joista on saatu hyviä kokemuksia​

 • Verkostoituu muiden samojen asiakasryhmien tai palveluiden kehittäjien kanssa kansallisesti

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Kaisa Lahtinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kaisa.lahtinen@thl.fi

Tekijä

Kaisa Lahtinen

Luotu

16.05.2023

Viimeksi muokattu

19.06.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Suomen kestävän kasvun ohjelman, Pilari 4, Investointi 1, tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja.

Hyvinvointialueilla tehtävä kehittämistoiminta kytkeytyy hyvinvointialueiden strategisiin linjauksiin ja on osa hyvinvointialueiden palvelukokonaisuuksien kehittämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön THL:lle määritelty tehtävä on kansallisen vertaiskehittämisen verkoston käynnistäminen, jotta voidaan tukea hyvinvointialueiden investointi 1:n kehittämisen edistämistä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja edistää niiden leviämistä (Suomen kestävän kasvun ohjelman hankeopas 2023-2025, s. 33-34).

Päämäärä ja päätavoite

Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen hankeverkoston päämääränä on pilotoida THL:lle kansallisen verkostotyön malli, jota on mahdollista hyödyntää Suomen kestävän kasvun ohjelman hankekauden jälkeen. Hankeverkoston kokonaisuutta kehitetään vastaamaan kansallisia hankekehittämisen tuen tarpeita. 

Suomen kestävän kasvun ohjelman aikana hankeverkoston tarkoituksena on tukea hyvinvointialueiden hankkeita kehittämistyössä asiakas- ja palveluprosessien parantamisessa Koronan aiheuttaman hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen hankeverkosto tukee hyvinvointialueiden kehittäjiä ja mahdollistaa alueiden välisen vuoropuhelun.

Toteutus:

 • Verkoston kehittämisklinikat 1-2 kk välein 
 • Avoin verkosto, ei ilmoittautumista
 • Howspace työtila keskustelulle, tiedon jakamiseen ja verkostoitumiseen
 • Innokylässä yleinen tieto verkostosta, tilaisuuksista ja materiaalit Työpöytä-välilehdellä
 • THL tapahtumakalenterissa tilaisuuksien ohjelmat ja liittymislinkit (Teams)

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi:

1. Kansallinen kehittämistyö on läpinäkyvää ja avointa:

 • Tunnistetaan ja tehdään näkyväksi kansallisesti hyviä käytänteitä ja toimintamalleja hoito-, kuntoutus-  ja palveluvelan purkamisesta, mitä Investointi 1:n hankkeissa alueilla toteutetaan  paljon palveluita tarvitsevien ja haavoittuvien asiakasryhmien palvelujen kehittämisessä
  • Tehdään koonteja eri toimenpiteistä eri asiakasryhmille mitä hyvinvointialueilla kehitetään
  • Toteutetaan työkalu verkkosivuille tiedon levittämiseksi

2. Hyvinvointialueiden kehittäjillä on mahdollisuus verkostoitua ja tehdä yhteistyötä:

 • Yhdistetään samankaltaisia palveluita ja samojen asiakasryhmien palveluiden kehittäjiä, vertaiskehittäminen
  • Mahdollistetaan verkostoituminen ja vertaiskehittämisen tuki hankeverkostossa sekä Howspace -työalustalla
  • Verkoston yhdyshenkilöillä on käytössä suljettu Howspace -työtila
   • Erilaisten kyselyiden ja tiedotteiden jakaminen verkostotilaisuuksien välillä
   • Verkostoituminen alueiden ja hankkeiden välillä 
   • Kysymyskentät eri asioihin liittyen 
   • Hyviä käytänteiden ja toimintamallien kokoaminen, joita voidaan tuoda kansallisesti näkyväksi 
   • Koonnit hyvinvointialueiden kehittämiskohteista
   • Tiedot THL:n substanssiverkostoista
   • Verkostotilaisuuksien aihetoiveiden ja tuen tarpeiden kartoitus
   • Kehittämiskyselyt yhdyshenkilöille

Tarkoituksena on pilotoida Howspacea kansallisen verkoston työalustana ja tarkastella miten se toimii verkostoitumiseen, välityöskentelyyn ja tiedottamiseen.

3. THL:n substanssiverkostot ovat kehittäjien löydettävissä ja hyödynnettävissä:

THL:n substanssiverkostoissa mahdollistetaan tutkitun tiedon ja kokemusten jakaminen sekä hyvinvointialueiden verkostoituminen. Asiakasryhmien substanssiverkostot toteutetaan THL:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyönä.  

 • Jaetaan tietoa hyvinvointialueille THL:n eri asiakasryhmien substanssiverkostoista ja –foorumeista, jotka tukevat kehittämistyötä
 • Linkitetään samankaltaisten palveluiden kehittämistä
 • Tunnistetaan ja tehdään näkyväksi kansallisesti hyviä käytänteitä ja viestitään niistä substanssiverkostoihin
 • Välitetään asiakasryhmäkohtaisia kehittämisen tuen tarpeita substanssiverkostoihin palautekyselyiden avulla

Esimerkki THL:n asiakasryhmien substanssiverkostosta:

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjien verkosto. Verkoston toiminta sillataan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta RRP Investointi 1 toiminnaksi.  Verkostoon voi liittyä RRP Investointi 1 mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjät.

4. Hankkeille tarjotaan työkaluja kehittämistyöhön:

Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen hankeverkostolla on  kehittämisklinikoita, joiden avulla tuetaan kansallisesti hyvinvointialueiden kehittäjiä ja mahdollistetaan alueiden välinen vuoropuhelu. Sujuvat palvelut -kehittämisen tuen verkostossa on puheenvuoroja THL:n asiantuntijoilta, Sujuvat palvelut -projektista, hyvinvointialueilta ja muilta yhteistyötahoilta. 

Hankeverkoston aiheet tukevat hankkeiden kehittämistyötä  riippumatta kehitettävästä asiakasryhmästä. Tilaisuuksien aiheita esim.

 • Hankkeiden tukeminen systemaattisen kehittämisen keinoin eri kehittämistyön vaiheissa
 • Hyviksi havaitut ja uudet kehitetyt mittarit –arvioinnin tuki
 • Tehdyn kehittämistyön juurruttaminen
 • Viestinnän tuki
  • Toimintamallien kuvaaminen Innokylään
  • Hankkeilta edellytetään vähintään, että... ..."Hankkeen tuloksena syntyvät toimintamallit ja muut tuotokset kirjataan Innokylään THL:n antaman erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Innokylässä on työkaluja, jotka ohjaavat kehittämisessä ja toimintamallien kirjaamisessa." (Hankeopas s. 70)
  • Palautekyselyt hankeverkoston toiminnan kehittämiseksi sekä tiedon ja toiveiden välittämiseksi THL:n substanssiverkostoihin
 • Hyvien käytänteiden ja toimintamallien jakaminen kansallisesti
Tuotokset ja tulokset

Tarkoituksena on pilotoida kansallisen verkostotyön mallia, jota THL:n on mahdollista hyödyntää Suomen kestävän kasvun ohjelman hankekauden jälkeen. Verkoston tarpeen arviointia ja jatkuvuuden mahdollisuuksia tarkastellaan hankekauden aikana.

Tarkoituksena on pilotoida Howspacen käyttöä kansallisen verkoston työalustana ja tarkastella miten se toimii verkostoitumiseen, välityöskentelyyn ja tiedottamiseen.

Verkoston toiminnan arviointia tehdään mm. verkostotilaisuuksissa palautekyselyiden avulla sekä kohdennetusti yhdyshenkilöille tehtävillä kyselyillä.