TulKoti-hanke, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pohjois-Savossa

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke 

Hankkeessa yhtenäistetään, kehitetään, jalkautetaan ja levitetään kotona asumista tukevien palveluiden toimintamalleja Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Työn alla ovat päivätoiminnan ja etäryhmätoiminnan, kotikuntoutuksen ja kuntouttavien arviointijaksojen, ohjauksen ja neuvonnan, suun terveyden ja ravitsemuksen, omais- ja perhehoitajien hyvinvointitarkastusten, kotisairaalan, muistipoliklinikoiden ja päivittäisjohtamisen toimintamallit. Lisäksi ikääntyneiden palveluiden työntekijöitä koulutetaan toimijuuden ja toimintakyvyn vahvistamisesta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
TulKoti-hanke, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pohjois-Savossa
Lyhyt kuvaus

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke 

Hankkeessa yhtenäistetään, kehitetään, jalkautetaan ja levitetään kotona asumista tukevien palveluiden toimintamalleja Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Työn alla ovat päivätoiminnan ja etäryhmätoiminnan, kotikuntoutuksen ja kuntouttavien arviointijaksojen, ohjauksen ja neuvonnan, suun terveyden ja ravitsemuksen, omais- ja perhehoitajien hyvinvointitarkastusten, kotisairaalan, muistipoliklinikoiden ja päivittäisjohtamisen toimintamallit. Lisäksi ikääntyneiden palveluiden työntekijöitä koulutetaan toimijuuden ja toimintakyvyn vahvistamisesta. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on luoda yhtenäiset toimintamallit ikääntyneiden palveluihin Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Kustannusten hillitsemiseksi Pohjois-Savossa on otettava käyttöön ennaltaehkäiseviä, kustannustehokkaita ja vaikuttavia toimintamalleja ja menetelmiä. Näin halutaan vaikuttaa palvelutarpeen ja palvelurakenteen kehittymiseen myönteisellä tavalla. Toimintamalleja kehitetään asiakaslähtöisesti ja ne tukevat iäkkäiden osallisuutta ja itsenäistä suoriutumista kotona. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat palvelut oikea-aikaisesti ja oikein mitoitetustit yhdenmukaisin perustein koko hyvinvointialueella digitaalisten palvelujen mahdollisuudet hyödyntäen. 

Toimiaika

Toiminta-aika 1.1.2022-31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Toimijat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen 

- ikääntyvä väestö, ikääntyneiden palveluiden asiakkaat, omais- ja perhehoitajat

- ikääntyneiden palveluissa työskentelevät ammattilaiset, kuten asiakasohjaajat, kotikuntoutuksen, kotihoidon ja päivätoiminnan henkilöstö

- ikääntyneiden palveluiden johto

- kuntien HYTE-toimijat, kolmannen sektorin toimijat, yhdistystoimijat ja vapaaehtoistoimijat, kokemusasiantuntijat

- TulSote- ja RRP-hanketoimijat

- Kansalliset ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvät asiantuntijatahot sekä hankkeet.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Kuva
TulKoti-hankkeen toiminnan sisällön kuvausta.
Kuva
Pohjois-Savon kunnat on jaettu viiteen alueeseen
Kuvateksti
Pohjois-Savon kunnat on jaettu viiteen alueeseen
Yhteyshenkilön nimi
Projektipäällikkö Heidi Halonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
heidi.halonen@pshyvinvointialue.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

26.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Suomessa ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan. Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän selvityksen mukaan koko Suomessa 65 vuotta täyttäneitä voi vuonna 2030 olla jo noin 26 prosenttia väestöstä. Pohjois-Savossa yli 65-vuotiaita ennustetaan vuonna 2030 olevan jo noin 31 prosenttia.

Tulevaisuuden haasteena on huolehtia ja turvata ikääntyneiden palvelut varsinkin silloin, kun itsenäinen arki ei ole enää mahdollista. Vanhuspalvelulaissa, sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatusuosituksessa korostetaan ikääntyneiden mahdollisimman itsenäisen elämän turvaamista ja osallisuuden mahdollistamista. Tavoitteena on, että ihmiset pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään kotona. Tässä kohtaa ennaltaehkäisevien ja oikea aikaisten palveluiden käyttöönotto ja kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Kun pureudutaan kehittämään palvelujen käyttöönottoa jo varhaisemmassa vaiheessa sekä kehitetään palvelumuotoja joissa kevyemmällä tuella saadaan ikääntyvän toimintakykyä ja elämänlaatua parannettua, turvataan kotona asumista huomattavasti kauemmin. Raskaampiin palveluihin siirtyminen voi siirtyä jopa huomattavan paljon ja samalla ikääntyneen elämänlaadulliset tekijät paranevat. Tällä saadaan aikaan myös esimerkiksi kotihoidon kuorman keventyminen ja resurssien riittävyys.

Kun ikääntyvä henkilö saa olla osallisena yhteiskunnassamme ja kokea saavansa tukea omaan kotiin riittävästi, voidaan puhua merkittävistä inhimillisistä sekä myös taloudellisista hyödyistä.

Kotiin annettavien palveluiden  muodot ja laatu ovat tällöin isossa asemassa siinä, toimivatko palvelumuodot myös esimerkiksi yksinäisyyttä ja turvattomuutta vastaan.

Hankkeessa pyritään myös vaikuttamaan alueen asenne ilmapiiriin positiivisesti tuomalla näkyviin merkityksekkäitä kokemuksia ja vaikutuksia kehitettävistä kokonaisuuksista. Tähän kyseiseen tavoitteeseen liittyy myös hoitohenkilökunnan saatavuuden parantaminen. Ikäosaaminen kokonaisuudessaan tuodaan hanketoimissa näkyviin sen monipuolisien hyvien puolien kautta.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteena on varmistaa kotiin annettavien palveluiden laatu asiakaskyselyillä ja yhtenäisillä mittareilla ja toimintakäytänteillä.

Päällimmäisenä tavoitteena on luoda yhtenäisiä toimintamalleja jotka otetaan käyttöön koko hyvinvointialueella. Kehittämisessä otetaan huomioon, että mallit ovat asiakaslähtöisiä ja vaikutuksiltaan oikea-aikaisia, sekä kustannustehokkaita. Kehittämisen tavoitteena on oikea-aikaisuus, sekä ennaltaehkäisevät ja toimintakykyä tukevat palvelut, jotka vahvistavat asiakkaan omaa toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Näin pystymme siirtämään asiakkaan tarvetta siirtyä raskaimpien palveluiden piiriin.

Kehitettävät toimintamallit:

- Päivätoiminta ja etäryhmätoiminta

- Kotikuntoutus ja kotihoidon kuntouttavat arviointijaksot

- Ohjaus ja neuvonta

- Suun terveys ja ravitsemus kotihoidossa

- Omais-ja perhehoitajien hyvinvointitarkastukset

- Kotisairaala

- Muistipoliklinikka

- Päivittäisjohtaminen

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

TulKoti-hankkeen tuloksena Pohjois-Savossa on kehitetty yhtenäisiä toimintamalleja ikääntyneiden palveluihin. Osa toimintamalleista on jo jalkautettu kaikkiin Pohjois-Savon kuntiin, osa niistä jää vuonna 2024 käyttöönotettaviksi. Ikääntyneiden palveluihin on luotu yhdessä tekemisen kulttuuria. 

Ikääntyneiden asukkaiden ja heidän omaistensa ohjaus ja neuvonta on järjestetty alueella yhtenäisesti. Asukkaat saavat tarpeen mukaan tietoa erilaisista palveluista ja toiminnasta, joka tukee asukkaan toimintakykyä ja itsenäistä kotona pärjäämistä. Ohjauksen ja neuvonnan käytössä on laajat palvelutiedot koko alueelta, jotka kattavat myös yksityisen ja kolmannen sektorin tiedot toiminnasta ja palveluista.  Tarvittaessa asukkaat ohjautuvat tarkempaan ja laaja-alaiseen palvelutarpeen arvioon oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisin perustein koko alueella. 

 

 

Tuotokset ja tulokset

Hanke on päättynyt. Päivitetään tiedot keväällä 2024

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Hanke on päättynyt. Päivitetään tiedot keväällä 2024

Liitetiedostot ja linkit
Kuva
TulKoti-hankkeen toiminnan ja vaikutusten kuvausta