Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishanke

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeessa kehitetään alueen ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen palveluvalikkoa kattavammaksi ja paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi. Lähtökohtana on löytää oikeat asiakasprofiilit palvelun käyttäjiksi, kehittää etäpalvelujen palvelukuvaus, toimintamalli sekä esitys toiminnan vakiinnuttamisesta osaksi palveluvalikkoa. Hankkeen aikana tullaan kehittämään etäkotihoidon lisäksi kuntouttavia ja toimintakyvyn ylläpitämistä tukevia etäpalveluja.

Hanke on osa kansallista Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanketta
Lue lisää hankkeestamme Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivulta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishanke
Lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeessa kehitetään alueen ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen palveluvalikkoa kattavammaksi ja paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi. Lähtökohtana on löytää oikeat asiakasprofiilit palvelun käyttäjiksi, kehittää etäpalvelujen palvelukuvaus, toimintamalli sekä esitys toiminnan vakiinnuttamisesta osaksi palveluvalikkoa. Hankkeen aikana tullaan kehittämään etäkotihoidon lisäksi kuntouttavia ja toimintakyvyn ylläpitämistä tukevia etäpalveluja.

Hanke on osa kansallista Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanketta
Lue lisää hankkeestamme Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivulta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeen tarkoituksena on luoda kattavampi ja paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaava, ennakoiva ja hyvinvointia tukeva etäpalvelujen palveluvalikko. Tavoitteena on tavoittaa palveluiden piiriin noin 10 % Vantaan ja Keravan kotihoidon asiakkaista, jolloin palvelun piirissä olisi noin 150-200 etäpalveluasiakasta. Lisäksi tavoitteena on pitää alueen kotona asuvien iäkkäiden osuus nykyisellä tasollaan väestön ikääntymisestä huolimatta.

Hankkeen osatavoitteina ovat kotona asumista tukevien etäpalvelujen asiakaslähtöinen toteuttaminen, kotihoidon oikea-aikaisuuden parantaminen, osaavan henkilöstön riittävyyden turvaaminen ja etäkotihoidon laadun ja vaikuttavuuden seurantamenetelmien valikoituminen. 

Toimiaika

1.1.2022 - 31.12.2023

Toimijat

Vantaalaiset ja keravalaiset kotihoidon asiakkaat sekä omaishoitoperheet, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki. Etäpalvelujen kehittämishankkeen ohjaus- ja projektiryhmä

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Sari Juvanen
Yhteyshenkilön organisaatio
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sari.juvanen@vakehyva.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

28.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Vantaan ja Keravan alueen väestön määrä v. 2021 lopussa oli 276 438 asukasta, joista 16,3 prosenttia oli 65 vuotta täyttäneitä (Tilastokeskus). Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä noin 4800 sote ja pelastustoimen ammattilaista, joista 480 henkilöä työskentelee vanhuspalvelujen kotona asumisen palveluissa.

Ennusteen mukaan 75-vuotta täyttäneiden määrä tulee kasvamaan lähes 50 prosentilla Vantaan ja Keravan alueella vuoteen 2030 mennessä. Vantaan ja Keravan alueella asuvista 75 vuotta täyttäneistä asukkaista 95,1 prosenttia asui kotona vuonna 2020, mikä on selvästi koko maan keskiarvoa (91,9 %) suurempi. Säännöllisen kotihoidon asiakkuudessa heistä oli 8,1 prosenttia (koko maa 15,9 %). 75 vuotta täyttäneistä 3,1 prosenttia oli virallisen omaishoidon piirissä. (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen arviointi. Vantaan ja Keravan arviointiraportti syksy 2021.)

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaiden ikärakenteen muuttuessa ja ikäihmisten määrän kasvaessa on tarve kotihoidon palvelujen tehostamiselle sekä kotihoidon toteuttamisen tapojen laajentamiselle myös teknologiaa hyödyntäen.

Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla kärsitään työvoimapulasta sekä sen myötä myös kotihoidossa on haasteellista saada rekrytoitua osaavaa henkilökuntaa avoinna oleviin vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin. Samaan aikaan ikäihmisten määrä kasvaa, mikä tarkoittaa kotihoidon asiakasmäärän kasvua ja palveluntarpeen lisääntymistä.

Etäpalvelujen kehittämishanke on osa Valtakunnallista tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti) hanketta sekä Vantaan ja Keravan Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa. Teemme tiivistä yhteistyötä koko Tulevaisuuden sote-keskus kehittäjäryhmien, kaupunkien vanhuspalvelujen kuten asiakasohjauksen, kotihoidon, päivätoiminnan sekä terveysasemien kanssa. Yhteistyön tekeminen mahdollistaa toiminnan vakiintumisen osana sujuvia palveluprosesseja. Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin, seurakuntien, Vantaan, Keravan ja Hyvinvointialueen vanhusneuvostojen sekä kuntalaisten kanssa mm. yhteisten tapahtumien ja viestinnän tehostamisen mahdollistamiseksi teknologiaa hyödyntäen ja kokemuksia jakaen.

Etäpalvelujen kehittäminen on yksi ikääntyneiden palveluiden kokonaisuuden osa ja sillä on vahvat liittymäpinnat Tulevaisuuden sote-keskus-konseptointi-kärkeen, Neuvonnan ja asiakasohjauksen-kärkeen, Vastaanottopalvelut-kärkeen sekä Mielenterveys- ja päihdepalvelut-kärkeen. 

Tarve etäpalveluille on Vantaa-Kerava alueella tunnistettu. Etäkotihoito on jo vakiintunut osa mm.  Espoon ja Helsingin palveluvalikkoa. Vantaalla on pilotoitu kotikuntoutuksen etäryhmätoimintaa ja etäpäivätoimintaa sekä Keravalla on pilotoitu etäkotihoitoa kotihoidon palvelun rinnalla, mutta toiminta ei ollut vakiintunut Vantaan ja Keravan kaupunkien palveluvalikkoihin. Oman hyvinvointialueen kuntien sekä laajemmin muiden Suomen kuntien keräämää kokemuksellista tietoa etäpalvelujen toteuttamisesta tullaan hyödyntämään kehittämisessä.

Päämäärä ja päätavoite

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeen päätavoitteena on kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittäminen ja palvelujen konseptointi. Tavoite jakautuu neljään osatavoitteeseen, jotka ovat asiakaslähtöisyys, osaavan ja riittävän henkilöstön turvaaminen, palvelujen oikea aikaisuus sekä laatu ja vaikuttavuus. Hankkeen tarkoituksena on vastata Vantaan ja Keravan alueella tunnistettuun palvelujen monipuolistamisen tarpeeseen ja pilotoida alueella etäpalveluja omana toimintana.

Asiakaslähtöisyyden edellytyksenä on asiakkaan aito kuuleminen etäpalveluja kehitettäessä. Tavoitteena tukea asiakkaan omia voimavaroja ja vahvistaa asiakkaan toimintakykyä etäpalvelujen avulla. Lisäksi tavoitteena on lisätä asiakkaan oman elämän hallinnankokemusta vastaamalla asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyin palveluin.

Osaavan ja riittävän henkilöstön turvaamisen tavoitteena on monipuolistaa työn tekemisen mahdollisuuksia ja lisätä alan vetovoimatekijöitä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa työurien pidentämistä työllistämällä etäpalveluihin sote ammattilaisia työkykyprosessin kautta tai työtä monipuolistamalla sekä sairauspoissaolojen väheneminen.

Palvelujen oikea-aikaisuudella pyritään mahdollistamaan palvelutuotannon riittävyyttä ja osa asiakkaan palveluista suunnitellaan tarvelähtöisesti etäpalveluna läsnäolokäyntien sijaan. Etäpalvelut mahdollistavat asiakkaan omien voimavarojen tukemisen mahdollisimman pitkään. Lisäksi tavoitteena on vastata asiakkaan tarpeisiin yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti etäpalvelun turvin ja näin lisätä asiakkaan turvallisuudentunnetta.

Laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi on tavoitteena luoda malli laadun seuraamiselle ja tuottaa tietoa etäpalvelujen vaikuttavuudesta hankkeen aikana. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa etäkotihoidon asiakaskokemuksesta sekä muista kotona asumisen etäpalveluista.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tuotoksena syntyy kotona asumista tukevien etäpalvelujen palvelukuvaus, toimintamalli sekä esitys toiminnan vakiinnuttamisesta osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluvalikkoa.

Etäkotihoidon pilotoinnilla tuotetaan tietoa asiakaskokemuksesta, etäpalvelujen vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn sekä asiakkaan läsnäolokäyntien määrään.

Hankkeen tuloksena syntyy laajempi ja paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaava ennakoiva ja hyvinvointia tukeva etäpalvelujen palveluvalikko, jolla tuetaan ikääntyneiden asiakkaiden kotona asumista. Etäpalvelujen kehittäminen mahdollistaa osaltaan kotona asuvien ikääntyneiden osuuden säilyttämisen nykyisellä tasolla väestön ikääntymisestä huolimatta.

Laajempi ja monipuolisempi palvelujen toteuttaminen mahdollistaa henkilöstön osaamisen ja saatavuuden parempaa kohdentamista myös mm. osatyökykyisten ja työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden tarpeiden mukaisesti. Sairauspoissaolopäivien vähentyminen kotihoidossa mahdollistuu fyysisesti vähemmän kuormittavan työmuodon toteutumisen myötä.

Ikääntyneiden kotona asumista tukevien etäpalvelujen myötä pystymme vaikuttamaan asiakkaiden toimintakyvyn muuttuviin tilanteisiin jo ennakoivasti ja näin vähentämään tai viivästyttämään raskaampien palvelujen tarvetta.

Tuotokset ja tulokset

Hankkeessa luotiin kolme toimintamallia: etäkotihoito, etäryhmätoiminta ja ikäihmisten asiakasraati. Kaikki toimintamallit juurrutettiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueellehankkeen aikana ja tulevat jatkumaan myös hankkeen päätyttyä.  

Etäkotihoito

Hankkeessa luotiin etäkotihoidon palvelu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, joka mahdollistaa asiakkaan tarpeen mukaisen kotihoidon palvelun toteuttamisen etäyhteyksien avulla kotihoidon myöntämisen perusteiden täyttyessä. Hankkeessa luotiin etäkotihoidon palveluun ohjautumisen prosessi ja arkkitehtuurikuvaus, joilla pyritään takaamaan asiakkaille yhdenvertainen ja sujuva ohjautuminen etäpalveluiden piiriin heti kotihoidon palvelun alkaessa tai palvelutarpeen muuttuessa, kun asiakkaan palveluntarpeeseen voidaan vastata etäyhteyden avulla. Etäkotihoidon palvelukuvaus luotiin hankkeen aikana ja palvelu on saatu osaksi hyvinvointialueen palveluvalikkoa. 

Etäryhmätoiminta

Hankkeessa luotiin etäryhmätoiminnan toimintamalli, joka mahdollisti etäryhmätoiminnan käynnistämisen ja juurruttamisen osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluja. Etäryhmätoiminta tukee asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja omien voimavarojen säilymistä. Hankkeen päätyttyä etäryhmätoimintaa tuotetaan etäkotihoidon asiakkaille yksilöllisiin tarpeisiin perustuen, osana etäkotihoidon palvelua. Lisäksi hankkeessa saatujen tulosten perusteella palveluvalikkoa laajennettiin, ja etäryhmätoimintaa tullaan jatkossa tarjoamaan tukipalveluna myös päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen yksiköistä. Tukipalveluna myönnettävällä etäryhmätoiminnalla tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Päätös etäryhmätoiminnasta tukipalveluna tehdään asiakasohjausyksiköstä palveluntarpeen arvioinnin perusteella. Etäryhmätoiminnalla pystytään tukemaan asiakkaan toimintakykyä jo ennakoivasti, jos ryhmätoimintaan osallistuminen ei ole enää mahdollista kodin ulkopuolella.

Ikäihmisten asiakasraati

Hankkeessa luotiin ikäihmisten asiakasraatitoiminta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Asiakasraadin tarkoituksena oli saada ikäihmisten ääni kuuluviin palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa palvelujen laadun sekä asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi. Ikäihmisten asiakasraati toimii jatkossa vanhustenpalvelujen koordinoimana lisäten ikäihmisten osallisuutta ja tukien asiakaslähtöisten sote palvelujen kehittämistä. 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Etäpalvelujen kehittämishankkeen myötä etäkotihoidon ja etäryhmätoiminnan toimintamallit on saatu jalkautettua ja juurrutettua Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle osaksi palveluvalikkoa. Etäpalveluilla tuetaan asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä asiakaslähtöisesti sekä vahvistetaan palvelujen oikea-aikaisuutta. Vaikka kyseessä on uusi palvelu hyvinvointialueella, niin asiakkaat sekä heidän omaisensa ovat ottaneet sen hyvin vastaan ja myös toteutettujen kyselyjen perusteella asiakastyytyväisyys on korkea.

Etäpalvelut ovat mahdollistaneet kotihoidon työn tekemisen uudella tavalla, joka on vastannut myös työntekijöiden saatavuuden, riittävyyden ja työn monipuolistamisen haasteisiin. Jo hankkeen aikana on huomattu, että etäkotihoito on vetovoimainen työpaikka ja rekrytoinnit herättävät laajaa kiinnostusta. Tämä mahdollistaa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön saatavuuden. Fyysisesti kevyempi työ on mahdollistanut myös osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen etäpalveluihin, joka on saattanut turvata työuran jatkumisen hoitoalalla.

Etäkotihoidon asiakkaat pääsivät osallistumaan hankkeen aikana etäpalvelujen kehittämiseen. Ryhmätoiminnan osalta tämä tapahtui konkreettisesti tarpeiden ja toiveiden mukaisten ryhmien perustamisena. Etäkotihoidossa jatkuvaa asiakas- ja omaispalautetta hyödynnettiin palvelun kehittämisessä. Myös hankkeen toteuttamat aloituskyselyt ja asiakastyytyväisyyskyselyt lisäsivät etäpalvelujen asiakkaiden osallisuutta palvelun kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa luotu ikäihmisten asiakasraatitoiminta toi uuden keinon ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseen. Raatitoiminnan kautta sote palvelujen käyttäjät pääsevät aidosti kertomaan mielipiteensä palvelujen suunnittelu, toteutus ja arviointivaiheessa. Etäpalvelujen ja asiakasraatitoiminnan kehittäminen jatkuu toimintojen vakiinnuttua hyvinvointialueelle hankkeen päätyttyä, mikä lisää ikäihmisten osallisuutta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella myös jatkossa.

Hankkeen aikana etäpalvelujen vaikuttavuutta on arvioitu asiantuntijapalveluna Nordic Healthcare Group:lta tilatun Kotihoidon etäpalveluiden vaikuttavuus ja kasvun mahdollisuudet -arvioinnin kautta, joka toteutettiin hankkeen rahoituksella (STM). Analyysin mukaan jo nyt palvelun käynnistyttyä etäpalvelujen aloitus on tuonut kustannussäästöjä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Kevythoitoisempien käyntien siirtyminen etäkotihoitoon on vapauttanut kotihoidon asiakaspalveluaikaa raskashoitoisempien asiakkaiden palvelun toteuttamiseen ja on saattanut vähentää ulkopuolisen sijaistyövoiman käyttöä. Asiakaspalveluajan pienentyminen on myös vähentänyt hyvinvointialueen kustannuksia. Palveluajan vähentyminen ei kuitenkaan ole analyysin perusteella heikentänyt asiakkaiden kokemaa palvelun laatua. Analyysin mukaan myös osatyökykyisten työntekijöiden työllistyminen etäpalveluihin voi tuoda hyvinvointialueelle merkittäviä säästöjä, jos etäpalveluihin työllistyminen estää esim. työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen.

Liitetiedostot ja linkit
Kuva
Tiivistelmä hankkeesta. Tavoitteet, tulokset, toimintamallien esittely sekä luvut ja faktat.
Kuvateksti
Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishanke - tiivistettynä. Kuva loppuseminaaria varten tehdystä julisteesta.