Ajattelijoiden klubi on kaikille avoin säännöllisesti kokoontuva iäkkäiden keskustelupiiri, jossa pohdiskellaan elämän monimuotoisuutta, moraalikysymyksiä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ajattelijoiden klubi tukee iäkkäiden osallisuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ajattelijoiden klubi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ajattelijoiden klubi on kaikille avoin säännöllisesti kokoontuva iäkkäiden keskustelupiiri, jossa pohdiskellaan elämän monimuotoisuutta, moraalikysymyksiä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ajattelijoiden klubi tukee iäkkäiden osallisuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Toteutuspaikka
Helsinki, Omakotisäätiö sr
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Birgitta Bakker

Luotu

10.06.2021

Viimeksi muokattu

26.08.2022
Ratkaisun perusidea **

Ajattelijoiden klubi on kaikille avoin säännöllisesti kokoontuva iäkkäiden keskustelupiiri, jossa pohdiskellaan elämän monimuotoisuutta, moraalikysymyksiä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Ihmisen elämä on monimutkaista.

Joskus toivoo, että olisi foorumi, jossa voisi pohdiskella elämän syntyjä syviä. Sen monimuotoisuutta, arvaamattomuutta, oikeudenmukaisuutta, kauneutta, julmuutta. Mitä se on, miksi ja kenen ehdoilla?

Mitä enemmän elionvuosia on kertynyt, sitä enemmän riittää pohdittavaa ja kenties myös vastauksia.

Ajattelijoiden klubi on tarkoitettu pohtimisesta kiinnostuneille henkilöille. Tutkintoja ei tarvita, elämä itse on paras kouluttaja ja sen tuoma kokemus paras perusta keskusteluille.

Lyhyen kulloiseenkin aiheeseen liittyvän alustuksen jälkeen alkaa vapaa asian käsittely ryhmän jäsenten kesken.

Mottona on: Totuus on sellainen asia, mihin kenelläkään ei ole yksinoikeutta. Sapere aude l. Uskalla ajatella.

Ryhmätoiminnan prosessi

  • Ensimmäisellä tapaamisella keskustellaan ryhmän tarkoituksesta, osallistujien toiveista, vastuun jakamisesta ja ryhmän säännöistä.
  • Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja osallistujia voi olla noin 10, jotta kaikki saavat puheenvuoron.
  • Tapaamisten teemat sovitaan etukäteen ja ryhmän ohjaaja tai joku osallistujista pitää siitä noin 10 min alustuksen. Alustus sisältää ilmiön määrittelemisen ja erilaisten näkökulmien esittelyn.
  • Alustuksen jälkeen aiheesta keskustellaan vapaasti pyytämällä puheenvuoro.
  • Keskustelun jälkeen alustaja tekee suullisen yhteenvedon keskustelun kulusta.
  • Osallistujat voivat halutessaan pyytää vieraaksi ulkopuolista asiantuntijaa ja ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin mielipidekirjoituksella tai lähestymällä päättäjiä.
  • Ryhmä voi toimia myös kokonaan verkossa tai tarjota mahdollisuuden osallistua etäyhteydellä, mikäli joku osallistujista on estynyt pääsemään tapaamiseen.

 

Ajattelijoiden klubin toimintaperiaatteet:

Luottamuksellisuus:

Muiden osallistujien yksityisiä ja henkilökohtaisia näkemyksiä ei esitetä ryhmän ulkopuolella ilman asianomaisen lupaa.

Suvaitsevaisuus:

Jokaisella saa olla oma, toisten näkemyksistä poikkeava mielipide, jonka saa esittää vapaasti. Ryhmässä voi olla halutessaan myös kuuntelijana ja voi itse valita, tuoko esiin näkemyksiään.

Tasapuolisuus:

Puheenjohtaja huolehtii, että jokaiselle annetaan mahdollisuus osallistua.

 

Toimintaympäristö **

Iäkkäät jäävät usein syrjään yhteiskunnallisesta keskustelusta, mikä voi johtaa kokemukseen ulkopuolisuudesta ja osattomuudesta, vaikka voimavaroja olisi vielä toimia yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. Toiminta tarjoaa eritaustaisille iäkkäille mahdollisuuden keskustella tärkeiksi kokemistaan teemoista, perustella omia mielipiteitään ja löytää uusia näkökulmia. Toiminta tarjoaa myös vaikuttamiskanavan ja mahdollisuuden kokea osallisuutta yhteiskunnassa.

Omakotisäätiön avoin kohtaamispaikkatoiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksia ja edistää alueen iäkkäiden toimijuutta. Toiminta on maksutonta.

Toimintamallia voi toteuttaa seniorikeskuksissa, osana palvelutalojen ja järjestöjen toimintaa, asukastaloissa, kirjastoissa tai taloyhtiöiden kerhotiloissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat iäkkäät, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, ja jotka haluavat pohtia ikääntymistä yhteiskunnassa sekä vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin asuinalueellaan ja yhteiskunnassa. Yhteinen kiinnostuksenkohde motivoi osallistumaan ryhmään ja siellä käytävään keskusteluun.

Ryhmä käynnistyi iäkkäiden omasta aloitteesta, kun he toivoivat kevyeen jutusteluun painottuvan kesäryhmän jatkoksi syvällisempää keskustelua ja elämän monimuotoisuuden pohdiskelua. Eräs osallistujista oli kiinnostunut ryhmän ohjaamisesta ja iäkkäiden osallisuuden edistämisestä.

Toiminnassa on huomioitu jokaisen mahdollisuus ilmaista ajatuksiaan. Tapaamisten teemat sovitaan yhdessä etukäteen osallistujien mielenkiinnon mukaan. Päivän teeman voi valmistella ja alustaa kuka tahansa ryhmän osallistujista. Ryhmän ohjaaja huolehtii siitä, että kaikki halukkaat saavat sanoa mielipiteensä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmä toimii itseohjautuvasti taustaorganisaation tukemana. Taustaorganisaatio tarjoaa toimintaan tilat ja viestintätukea. Ryhmän ohjaaja voi olla ammattilainen tai vapaaehtoinen tai kukin ryhmän jäsen voi vuorollaan ottaa ohjausvastuuta. Työntekijä osallistuu ryhmän käynnistämiseen yhdessä osallistujien kanssa. Ryhmän toimintatavasta sovitaan osallistujien kesken heti alussa. Säännöt kerrataan uusien osallistujien liittyessä ryhmään. Ryhmässä jokaisen mielipide on yhtä arvokas ja jokainen saa esittää asiansa muiden keskeyttämättä. Muut voivat pyytää mielipiteen perustelemista.

Mikäli ryhmän ohjaaja on vapaaehtoinen, organisaatio tarjoaa vapaaehtoiselle tukeaan ryhmässä ilmaantuvien tilanteiden ratkaisemisessa sekä opastaa vapaaehtoista ryhmän kaikkien osallistujien huomioimisessa. Organisaation työntekijä vierailee ryhmässä säännöllisesti, jotta hän on perillä ryhmädynamiikasta ja voi tarvittaessa auttaa ryhmän ohjaajaa haasteellisissa tilanteissa. Työntekijä on ryhmän tukena myös mahdollisten asiantuntijoiden kutsumisessa sekä vaikuttamiskanavien löytämisessä.

Ryhmätapaamisista ja teemoista tiedotetaan sovitulla tavalla esim. sähköpostilla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmän säännöistä sopiminen heti alussa edistää osallistujien kunnioitusta toisiaan kohtaan. Erilaisten mielipiteiden kuuleminen rakentuu osaksi ryhmän toimintatapaa. Ryhmä on tarjonnut osallistujille yhteisöön kuulumisen tunteen ja antanut uutta sisältöä elämään.

 ”Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja erilaisesta ajatusten vaihtamisesta. Vaikka viihdyn yksinkin, on tärkeää tavata muita ihmisiä.”

”Koen saaneeni ryhmässä yhteisöllisyyttä.”

”Olen oppinut ajattelemaan omilla aivoillani ja arvioimaan eri asioita.”

Osallistujien rohkeus ja kiinnostus vaikuttamiseen iäkkäitä koskevissa asioissa on kasvanut toiminnan aikana. Ryhmä on myös kutsunut vieraakseen mm. alueen stadiluotsin ja vanhusneuvoston jäsenen. Ryhmä on laatinut mielipidekirjoituksia, joita on julkaistu Omakotisäätiön, Ikäinstituutin ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n sivuilla. Ks. Ajattelijoiden klubin terveiset kuntapäättäjille.

Ryhmä on kehittynyt toimintansa aikana itseohjautuvammaksi. Ryhmä on kestänyt mm. vapaaehtoisen ohjaajan roolin vaihtumisen ryhmää kannattelevasta ohjaajasta ryhmän satunnaiseksi osallistujaksi. Ryhmän keskuudesta on noussut uusia vastuunottajia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ajattelijoiden klubi on kaikille avoin keskusteluryhmä, jossa osallistujia yhdistää kiinnostus samankaltaisiin asioihin. Ryhmän ohjaaja voi olla ammattilainen tai vapaaehtoinen tai kukin ryhmän jäsen voi vuorollaan alustaa päivän teemasta. Ryhmän ohjaajalla on hyvä olla ryhmänohjaustaitoja, vaikka varsinaista ammatillista osaamista ei edellytetä. Ryhmässä tulee huolehtia jokaisen osallistujan mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä. Ryhmä voi täydentyä uusilla osallistujilla, jolloin heidät otetaan vastaan ystävällisesti ja kannustetaan osallistumaan keskusteluun.

Taustaorganisaatio tukee ryhmän toimintaa tarjoamalla tilat ja viestintätukea sekä tukea haasteellisissa tilanteissa.  Mikäli ryhmä kokoontuu verkossa tai yksittäinen osallistuja liittyy ryhmään etäyhteydellä, tarvitaan tietokone, jossa on kamera ja mikrofoni. Etäyhteyttä varten valitaan helppokäyttöinen videosovellus, jonka käyttöä on hyvä harjoitella etukäteen.

Toiminta ei sovellu muistisairaille.

Kansikuva
Ajattelijat

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä