Arkikuntoutus / Kuntoutumista edistävän hoitotyön otteen vahvistaminen kotihoidossa

Kuntoutumista edistävän hoitotyön otetta vahvistamalla tuetaan kotiin vietävien palvelujen asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä pidempään kotiympäristössä, jolloin raskaampien asumispalvelujen tarve viivästyy tai vähenee.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Arkikuntoutus / Kuntoutumista edistävän hoitotyön otteen vahvistaminen kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntoutumista edistävän hoitotyön otetta vahvistamalla tuetaan kotiin vietävien palvelujen asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä pidempään kotiympäristössä, jolloin raskaampien asumispalvelujen tarve viivästyy tai vähenee.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue,
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sonja Kataja

Luotu

29.09.2023

Viimeksi muokattu

29.09.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tuotetaan Kymenlaakson hyvinvointialueella jo olemassa olevista osaamisen vahvistamisen  keinosta kooste kotihoidolle käytettäväksi madaltamaan kynnystä lisäkouluttautumiseen.

Toimintaympäristö **

Väestö ikääntyy ja kotiin vietävien palvelujen tarve ja määrä on kasvussa nyt ja tulevaisuudessa. Kotona asumista tuetaan erilaisin tukitoimin ja kuntoutumista edistävä hoitotyön ote on yksi tärkeimmistä keinoista tukea kotona asuvan asiakkaan osallisuutta omaan mielekkääseen arkeensa ja sen toimintoihin sekä toimintakyvyn ylläpysymiseen.

Koti on asiakkaalle tuttu ja toiminnallinen ympäristö, jossa asuminen on myös kustannuksiltaan laitosasumista kevyempää.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä kotihoidon työntekijät sekä esihenkilöstö.

Kotihoidon henkilökuntaa on osallistettu kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamisen nykytilan kartoituksessa Webropol-kyselyllä.

Myös esihenkilöstöltä on haetaan näkemystä osaamisen nykytilasta haastatellen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuntoutumista edistävän hoitotyön otteen vahvistaminen on ennen kaikkea työkulttuurin muutos, johon sekä organisaation, kotihoidon esihenkilöstön kuin työntekijöidenkin on yhteisesti sitouduttava. Työkulttuurin muutos edellyttää kaikilta osapuolilta, myös kehittäjiltä runsaasti resursseja hyvien käytäntöjen kartoittamiseen sekä niiden jalkauttamisessa käytäntöön.

Organisaation tulee tukea ja kannustaa henkilökuntaa osaamisen vahvistamiseen ja esihenkilöstön tulee mahdollistaa, että kuntouttavaa hoitotyön otetta voidaan soveltaa käytännön työssä takaamalla, että henkilöstöllä on riittävät resurssit ja varmistamalla että henkilöstöllä on riittävä osaaminen ja yhteinen ymmärrys siitä, mitä mistä toimintamallissa on kyse ja miten se kenenkin asiakkaan kohdalla näyttäytyy. 

Kaikkien toimijoiden on ymmärrettävä, että kuntoutumista edistävä hoitotyön otteessa kyse on usein pienistä osallistavista teoista, jotka toteutuvat asiakkaan arjessa systemaattisesti ja yhteisten sovittujen käytänteiden mukaisesti.

Asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu sekä asiakkaan jäljellä olevien voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen ovat olennaisia kuntoutumista edistävän hoitotyön otteen vakiinnuttamiseksi osaksi työkulttuuria.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin käyttöönotto ei tapahtunut hankkeen aikana, jatkokehitys avoimena.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehittämistyönä tuotettiin kooste kotihoidon henkilöstön osaamisen vahvistamisen tueksi soveltuvista jo olemassa olevista koulutuksista. Koosteessa suositellaan mitkä koulutukset soveltuisivat osaksi uuden työntekijän perehdytysprosessia. 

  • Koulutuskoostetta voidaan hyödyntää esimerkiksi kehityskeskusteluissa osaamisen johtamisen näkökulmasta, 
  • Tukemaan tiimeissä erilaisiin vastuualueisiin erikoistumista
  • Kuntoutumisen kokonaisvaltaisuuden hahmottamista
  • Jatkuvan oppimisen kulttuurin kehittymistä

Koosteen pohjalta työstetään myös koko organisaation yhteiseen oppimisympäristö Pinjaan Kuntoutumista edistävän hoitotyön otetta tukevat koulutukset - kokonaisuus, jotta tieto olemassa olevista koulutuksista olisi helpommin saatavilla myös muulle henkilöstölle (esim. sairaala ja terveyskeskus ympäristöissä.)

Kotihoidon kehittämisessä tärkeä huomioida kokonaisuus sekä käytettävissä olevat resurssit, jotka usein hyvin tiukilla. Yhteisen tahtotilan ja tavoitteiden kartoittamiseen kannattaa käyttää aikaa, jotta kehittäminen otetaan osaksi palvelujen jatkuvaa toimintaa. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä