Digitaaliset ratkaisut ja liikuntaneuvojat kotihoidossa

Digitaaliset ratkaisut ja liikuntaneuvojat kotihoidossa. Muun ammattiryhmän kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työskentely kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä tukemassa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digitaaliset ratkaisut ja liikuntaneuvojat kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaaliset ratkaisut ja liikuntaneuvojat kotihoidossa. Muun ammattiryhmän kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työskentely kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä tukemassa.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjala
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Hannele Pirinen

Luotu

29.12.2023

Viimeksi muokattu

29.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

DigiRehab –toimintamallin tavoitteena oli testata DigiRehab -sovelluksen hyötyjä kotihoidon asiakkaalle. Liikuntaneuvojat kotihoidossa -toimintamallin tavoitteena oli toteuttaa Digirehab kuntoutusta sekä muita ei- hoidollisia tehtäviä kotihoidon kentällä.

DigiRehab -toimintamallin pilotoinnin alussa määriteltiin, kuka sovellusta käyttää ja mikä olisi sopiva kohderyhmä. Liikuntaneuvojat sijoittuivat kolmeen eri kotihoidon yksikköön. Alkuun määriteltiin tarve kirjaamiselle ja oikeat kirjaamisalustat. Kirjaamisessa tärkeänä pidettiin, että asiakkaan oma tavoite kuntoutuksessa tulee näkyväksi. Lisäksi tieto, että asiakkaalla alkaa Digirehab-kuntoutus 12vko jakso 2x/vko. Kirjaamisalustalle Lifecare, asiakkaan kuntoutuksesta määriteltiin kirjattavan: käyntisyy, esitiedot, suunnitelma/pohdinta, toimintakyky, väliarvio ja loppuarvio. DigiRehab -sovellusta käytettiin mobiililaitetta. DigiRehab sovellusta kuntoutuksessa aloitettiin toteuttamalla ensin alkumittaus asiakkaalle, jonka perusteella harjoitusohjelma rakentui. Harjoitusohjelmasta sovellus muokkasi asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavan. Lisäksi haluttiin selvittää, onko liikuntaneuvojien mahdollista missä määrin toteuttaa kuntoutusta ilman kuntoutussovelluksen käyttöä ja onko kotihoidossa heille minkä verran sopivia asiakkaita.

Liikuntaneuvojat kotihoidossa toimintamallin pilotoinnilla saatiin käsitystä siitä, millaiset asiakkaat soveltuvat liikuntaneuvojille ja missä määrin kyseisiä asiakkaita on kotihoidon kentällä. DigiRehab pilotoinnin aikana muodostui käsitys siitä, ketkä asiakkaat hyötyvät parhaiten sovelluksen käytöstä.

Toimintaympäristö **

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut hanke Sujuvasti Kotona tähtäsi iäkkäiden palvelujen toimintatapojen uudistamiseen ja asiakaslähtöisiin palvelukokonaisuuksiin. Tarve perustui jo kuntayhtymän aikaan väestön nopeaan ikääntymiseen ja on tarkentunut hyvinvointialueen käynnistyessä. Alueen toimintaympäristön muutoksiin ja prosessit- ja sujuvuus-strategiakärjen palvelustrategisiin painopisteisiin. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen prosessit- ja sujuvuus-strategiakärjen palvelustrategiset painopistevalinnat v. 2023–2025 ovat: Ikäihmisten palveluprosessien/palvelupolkujen kehittäminen, paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessien/palvelupolkujen kehittäminen ja palveluhäiriöiden/häiriökysynnän systemaattinen tunnistaminen ja vähentäminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Liikuntaneuvojat kotihoidossa toimintamallin pilotoinnilla saatiin käsitystä siitä, millaiset asiakkaat soveltuvat liikuntaneuvojille ja missä määrin kyseisiä asiakkaita on kotihoidon kentällä. DigiRehab pilotoinnin aikana muodostui käsitys siitä, ketkä asiakkaat hyötyvät parhaiten sovelluksen käytöstä. Tunnistettaessa soveltuvat asiakkaat oli mahdollista päästä kuntoutusjakson tavoitteisiin. Kuntoutusjakson aikana osalla asiakkaista oli tarpeen muokata tavoitteita ja tehtäviä harjoitteita. Syyt tälle olivat esimerkiksi terveydellisiä. Kuntoutusjakso saattoi jäädä myös kesken erilaisista syistä johtuen, kuten merkittävä motivaation puute tai sairauden eteneminen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallien pilotoinnin alussa havaittiin, että kuusi kuukautta on lyhyt aika näyttää todellista taloudellista hyötyä, joten asiakas- ja työntekijäkokemuksien tärkeys tiedostettiin osana vaikuttavuuden arviointia. Käytettyjä mittareita olivat Promis 10, SPPB, DigiRehab -sovelluksen tuottamat arvioinnit ja kyselyt asiakkaille sekä henkilökunnalle.  Asiakaspalautetta kysyttiin esimerkiksi käyttäen NPS: aa (n=16), ”Miten tyytyväinen olit liikuntaneuvojan antamaan palveluun?” Asteikolla 0-10 (0= En lainkaan tyytyväinen ja 10= Erittäin tyytyväinen), 12 % vastaajista oli passiivisia ja 88 % suosittelisi palvelua. Lisäksi asiakkailta kysyttiin esimerkiksi että, ”Suosittelisitko liikuntaneuvojan antamaa palvelua samassa tilanteessa oleville asiakkaille?” Vastaajista 94 % vastasi kyllä, ja vastaajista 6 % vastasi, että en suosittelisi. Perusteluina oli muun muassa, että ” tietää miten toimia ja miksi ja edistää terveyttä”.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa muualle. On tärkeää jo pilotoinnin suunnitteluvaiheessa määritellä sopivat vaikuttavuusmittarit ja kuinka tarvittavaa tietoa saadaan kerättyä. 

Hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista löytyy lisätietoa Innokylästä Etelä-Karjala - Sujuvasti Kotona – hanke kokonaisuuden alta, josta löytyy myös hankkeen loppuraportti johon on tarkemmin toimintamallit aukaistu.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä