Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön tarkoitettu työväline. Käyttämällä Etsivän omaistyö - mallia voidaan tunnistaa ja tukea niitä ikääntyviä (60+) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, joita huolettaa ja kuormittaa läheisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asiat. Mallista voidaan poimia kullekin asiakkaalle tarpeelliset kohdat.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 31.12.2012, viimeksi muokattu 18.10.2016).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etsivä omaistyö –malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön tarkoitettu työväline. Käyttämällä Etsivän omaistyö - mallia voidaan tunnistaa ja tukea niitä ikääntyviä (60+) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, joita huolettaa ja kuormittaa läheisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asiat. Mallista voidaan poimia kullekin asiakkaalle tarpeelliset kohdat.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 31.12.2012, viimeksi muokattu 18.10.2016).

Toteutuspaikka
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry, Etsivä omaistyö -projekti 2012 - 2015
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

13.02.2020

Viimeksi muokattu

24.03.2020
Ratkaisun perusidea **

Käyttämällä Etsivän omaistyö - mallia voidaan tunnistaa ja tukea niitä ikääntyviä (60+) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, joita huolettaa ja kuormittaa läheisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asiat. Mallista voidaan poimia kullekin asiakkaalle tarpeelliset kohdat.

Toimintaympäristö **

Ikääntyvien voi olla vaikeaa tunnistaa ja ottaa puheeksi läheisen mielenterveyteen / ja päihteiden käyttöön liittyviä huolia edes ammattilaisten kanssa - toivotaan, että ammattilaiset tunnistaisivat ja ottaisivat tilanteen puheeksi. Ikääntyvät omaistilanteessa olevat voivat myös kokea häpeää ja syyllisyyttä, joka liittyy läheisen sairastumiseen ja omaan toimintaan omaisena. Heillä voi olla myös yksinäisyyden kokemus (omaisena olemiseen ja ehkä omaan masennusoireiluun liittyvä emotionaalinen yksinäisyys, läheisiä ja sukulaisia kuolee jolloin on vähemmän ympärillä joihin on tunneyhteys eli emotionaalinen yksinäisyys, sosiaalinen verkosto voi kapeutua myös siksi ettei lähellä ei ole ihmisiä uhteiden ja muiden sosiaalisten suhteiden väheneminen eli sosiaalinen yksinäisyys, voi myös tulla fyysisiä toimintakyvyn muutoksia, jolloin kotoa ei enää päästä esimerkiksi omaisyhdistyksen toimintaan osallistumaan).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakas on ikääntyvä (60+) henkilö, jota huolettaa & kuormittaa läheisen mielenterveyteen ja / tai päihteiden käyttöön liittyvät asiat. Läheinen voi olla esimerkiksi puoliso, oma työikäinen lapsi, lapsenlapsi, sisar tai ystävä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Omaistilanteen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen
Kysy vähintään 60 vuotta täyttäneeltä asiakkaaltasi: Miten sinä jaksat arjessa? Millaisia huolia tai mieltä painavia asioita sinulla on? Huolestuttaako tai kuormittaako sinua läheisen mielenterveys tai päihteidenkäyttö? Jos asiakkaalla on arjessa jaksamisen vaikeuksia tai huolia, jotka liittyvät läheisen mielenterveyteen tai päihteidenkäyttöön, niin ota mahdollinen omaistilanne puheeksi.

Huolenpitotilanteen kuormittavuus
Kun ikääntyvän asiakkaasi omaistilanne on tullut tunnistetuksi, keskustele hänen kanssaan huolenpidon kuormittavuudesta.

Voimavarat
Ota asiakkaasi kanssa puheeksi hänen elämäntilanteeseensa liittyvät voimavarat.

Jatkosuunnitelma
Laadi tarvittaessa asiakkaallesi hänelle sopiva jatkosuunnitelma. Mitkä ovat hänen omaa jaksamistaan tukevia keinoja (harjoituskirja), entä mitä muilta saatavaa tukea hän tarvitsee. Anna tietoa Omaisneuvonnasta, sekä sovi keneen hän voi olla yhteydessä, mikäli omaistilanne tai jaksaminen huolettaa myöhemmässä vaiheessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etsivän omaistyö työotteen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen on ollut tarpeellista. Riittävällä ohjauksella ammattilaiset ovat ottaneet jo olemassa olevia omaistyön valmiuksiaan käyttöön. He ovat myös hyötyneet uuden tiedon ja tarvittavien taitojen opettelusta. Keskeistä on ollut riittävän rohkeuden löytäminen etsivän omaistyön työotteen käyttämiseksi osana omaa työtä. Ikääntyvät omaistilanteessa olevat asiakkaat ovat hyötyneet etsivän omaistyön työmallin käytöstä. Keskeistä on ollut kuulluksi ja ymmärretyksi sekä arvostetuksi tuleminen. Toisinaan myös ohjaus uuden tiedon ja tarvittavien taitojen oppimiseksi sekä palveluohjaus on ollut tarpeellista. Etsivän omaistyön työote on varmasti mahdollista ottaa käyttöön laajemmaltikin. Työotetta voidaan käyttää myös työikäisten asiakkaiden omaistilanteiden tunnistamiseen sekä tukemiseen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Eri osallistujien välisen yhteistyön vahvistaminen nähtiin tärkeäksi. Lisämateriaalia toimintamallista alla olevissa liitteissä.

Kansikuva
Kuva ABC-opas ikääntyvälle omaiselle -oppaan kannesta.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Ehkäisevä päihdetyö Mielenterveys Ikääntyminen

Ilmiöt

Syrjäytyminen

Kohderyhmä

Ikäihmiset