Haastavat erot konsultaatioryhmien tehtävänä on auttaa lasten ja nuorten perheitten kanssa työskenteleviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen työntekijöitä tukemaan perhettä vaativissa erotilanteissa.  

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Haastavat erot - konsultaatioryhmät
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Haastavat erot konsultaatioryhmien tehtävänä on auttaa lasten ja nuorten perheitten kanssa työskenteleviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen työntekijöitä tukemaan perhettä vaativissa erotilanteissa.  

 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tarja Saharinen

Luotu

17.02.2022

Viimeksi muokattu

14.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Konsultaatioryhmä tarjoaa ammattilaisille monialaista tukea asiakastilanteen ratkaisemiseksi yhdessä asiakkaan kanssa. Monialaisen asiantuntemuksen avulla pyritään löytämään sopivia palveluja sekä luomaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja lapsen ja perheen auttamiseksi haastavissa erotilanteissa. Toimintamallissa keskeistä on monialaisen tiedon hyödyntäminen,  tiedon siirtyminen asiakastyötä tekevälle ja tätä kautta vaikutusten näkyminen lopulta asiakkaiden tilanteiden ratkeamisena ja hyvinvoinnin lisääntymisenä.  

Toimintaympäristö **

Haastavat erot konsultaatioryhmät: Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan tehtävänä on kehittää yhteistyöalueellemme monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia monimutkaisissa asiakastilanteissa. 

OT-hankkeen aikana on käynnistetty Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa Haastavat erot -konsultaatioryhmät, jotka perustuvat Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeen luomaan Haastavat erot -työryhmän konseptiin. Ryhmän tehtävänä on auttaa työntekijöitä tukemaan perhettä vaativissa erotilanteissa.  

Vaativimmat erotilanteet ovat niitä, joihin kietoutuu usein huolto- ja tapaamisriidan lisäksi lapsen kaltoinkohtelua ja traumatisoitumista, seksuaalirikosepäilyjä, väkivaltaa tai sen uhkaa, jopa perhesurman riski.

Konsultaatioryhmä tarjoaa välineitä lapsen näkökulman huomioimiseen ja erotilanteen rauhoittamiseen sekä monialaisen tiimin tuen työntekijälle. Tarkoituksena on löytää monialaisen asiantuntemuksen avulla sopivat palvelut sekä luoda uusia näkökulmia ja toimintatapoja lapsen ja perheen auttamiseksi.  Konsultaatioryhmä antaa työntekijälle toimenpidesuosituksensa tilanteessa etenemiseksi. 

Ryhmään voi tuoda käsiteltäviä asiakastilanteita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen toimijat. Ryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa kahden tunnin ajan. Ryhmässä on asiantuntijoita mm. perheoikeudellisesta yksiköstä, kasvatus- ja perheneuvonnasta, perhesosiaalityöstä, lastensuojelun avohuollosta, lastenpsykiatrialta, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksiköstä ja poliisista. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys: Ensisijaisen kohderyhmän muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaiset. Välillinen kohderyhmä ovat ko. ammattilaisten asiakkaat. Konsultaatioryhmässä muodostetaan eri alojen asiantuntijoiden kesken yhteinen näkemys asiakkaan tilanteesta ammattilaisen esittämän kysymyksen pohjalta. Yhteisissä keskusteluissa muodostetaan ymmärrystä siitä, miten traumatisoivia pitkittyneet ja riitaisat erot voivat lapsille olla ja kuinka vaikeaa lapsia on auttaa silloin, kun vanhempien on haastavaa nähdä tilanne lapsen näkökulmasta. 

Asiakasosallisuus: Lähtökohta toiminnassa on ollut, että asiakas on tietoinen asiansa käsittelystä työryhmässä. Asiakas on muodostanut yhdessä työntekijänsä kanssa kuvauksen tilanteestaan.  Asiakkaan työntekijä esittelee muodostetun tilannekuvauksen konsultaatioryhmälle. Asiakas saa tilanteen mukaan konsultaatioryhmän käsittelyn jälkeen oman työntekijän kautta kuulla ryhmän toimenpidesuosituksista. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen aikana on muodostettu kiinteät moniammatillisesti toimivat ryhmät kahdelle hyvinvointialueelle.  Ryhmässä on valittu vastuuhenkilöt (koordinoija/sihteeri, puheenjohtaja), jotka ymmärtävät roolinsa ja ovat sitoutuneet ryhmän toimintaan. Ennen ryhmän muodostamista järjestettiin Riskiarviointi koulutus, johon osallistuneista ydinryhmä muodostui. Ryhmässä on vakituiset jäsenet, joiden työpanos ryhmän toimintaan on kaksi tuntia kuukaudessa. Ryhmän toiminta ei vaadi taloudellisia resursseja; jokainen ammattilainen tulee ryhmään omalla työajallaan. Jotta ryhmän toiminta vakiintuu, vaatii se ryhmäläisten sitoutumista ja motivoitumista sekä esihenkilöiden tukea . Ryhmän toiminnasta tiedottaminen on tärkeässä roolissa, jotta ryhmään  ohjaudutaan asiakasasioissa. Ryhmät jatkavat työskentelyä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvinvointialueille otettiin käyttöön uusi toimintamalli/palvelumuoto, jossa hyödynnettiin jo olemassa olevan henkilöstön osaamista. Palvelulla autettiin hyvinvointialueiden henkilöstöä haastavissa asiakastilanteissa ja tuettiin näin ollen henkilöstön jaksamista tehtävässään. Konsultaatioryhmissä toteutui rajat ylittävä yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen välillä.

 Aiemmin vastaavaa työn tuen muotoa ei ole ollut käytettävissä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on helpohkoa ottaa käyttöön. Ryhmän toiminnasta kiinnostuneiden on mahdollista saada Ensi- ja turvakotien liiton kautta riskiarviointi -koulutusta. Tämän kautta ryhmän jäsenille muodostuu yhteinen ymmärrys asiasta.  Ryhmässä on hyvä olla edustusta kattavasti eri ammattialoilta (sosiaalityö, psykiatria, perheneuvola jne.). Ryhmän toiminta vaatii ryhmän jäseniltä sitoutumista ryhmässä työskentelyyn. Lisäksi ryhmästä tulee tiedottaa siten, että jokainen ammattilainen on siitä tietoinen. Esihenkilöiden rooli on tässä asiassa merkittävä. 

Haasteena ryhmän muodostamiselle voi olla riittävän usean eri ammattialan edustajan saaminen mukaan ryhmän toimintaan. Monialaisuus tuo ryhmään vaadittavan osaamisen. Ryhmän toiminta voi hiipua, jos ryhmään ei ohjaudu ammattilaisia asiakasasiallaan. Jatkuva tiedottaminen ryhmän toiminnasta ammattilaisille on siis ensiarvoisen tärkeää. 

Ryhmämuotoinen konsultaatio on sovellettavissa periaatteessa minkä vain teeman ympärille ja vaihtuviin toimintaympäristöihin. Tärkeää on, että ryhmän jäsenillä on yhteinen ymmärrys asiasta, ryhmässä on ryhmän toimintaa koordinoiva vastuuhenkilö sekä asian kannalta keskeiset ammattilaiset. Tärkeää myös on, että tieto ryhmän toiminnasta välittyy ammattilaisille. Toki huomioitavaa on se, että ryhmän toiminnan tulee aina olla lainmukaista. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä