Huolettaako arki? Sähköisen perhekeskuksen palveluohjauksesta tukea perheiden hyvinvointiin

Ylöjärven sähköisen perhekeskuksen palvelukokonaisuus sisältää palveluohjauksen, jossa sosiaali- tai terveysalan ammattilaiseen voi ottaa yhteyttä neljällä erilaisella tavalla. Tavoite on, että perheet voisivat pyytää apua matalalla kynnyksellä erilaisissa elämän tilanteissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Huolettaako arki? Sähköisen perhekeskuksen palveluohjauksesta tukea perheiden hyvinvointiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ylöjärven sähköisen perhekeskuksen palvelukokonaisuus sisältää palveluohjauksen, jossa sosiaali- tai terveysalan ammattilaiseen voi ottaa yhteyttä neljällä erilaisella tavalla. Tavoite on, että perheet voisivat pyytää apua matalalla kynnyksellä erilaisissa elämän tilanteissa.

Toteutuspaikka
Ylöjärven kaupunki osana Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa. Perusterveydenhuolto. Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) hanke.
Paikkakunta tai maakunta
Ylöjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Outi Ilosalo

Luotu

05.01.2022

Viimeksi muokattu

24.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Palveluohjaus on rakennettu siten, että asiakas pystyy yhdellä silmäyksellä löytämään Ylöjärven kaupungin perheiden matalan kynnyksen palvelut, kun tarvitaan tukea esimerkiksi vanhemmuuden pulmiin tai lapsen/nuoren käyttäytymiseen. Palveluohjaus löytyy Ylöjärven sähköisen perhekeskuksen sivustolta ja se mahdollistaa yhteyden ottamisen neljällä erilaisella tavalla sosiaali- tai terveysalan ammattilaiseen. 

  • Klikkaa: Pyydä apua-nappi
  • Soita: Nopea perheohjaus
  • Poikkea paikan päällä: Perhekioski
  • Chattaa: En jaksa.fi-sivuston chat
Toimintaympäristö **
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2022) tutkimuksen mukaan suurin osa  lapsiperheistä voi hyvin. Kuitenkin tukea tarvitaan erityisesti vanhemmuuteen, vanhemman omaan jaksamiseen sekä lapsen tunne-elämän tai käyttäytymisen haasteisiin. Vanhemmilla on myös kynnys kertoa oman jaksamisen haasteista esimerkiksi lastenneuvolassa. Tutkimuksen tuloksissa terveydenhoitajat toivat myös esille, että kaksi kolmasosaa perheistä tarvitsevat lisätukea vanhemmuuteen ja lapsen ikätasoisen kehityksen tukemiseen. Tutkimukset toteutettiin vuosina 2018 ja 2020. Ylöjärven kaupunki on osallistunut tutkimuksen toteuttamiseen.
  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (PirSOTE)-hankkeessa Pirkanmaalla on tavoitteena luoda maakunnallisesti yhteneväinen perhekeskusmalli. Osana perhekeskusta vahvistetaan palveluiden sujuvuutta ja saatavuutta kehittämällä sähköistä perhekeskusta. Kehittämistyön tarkoituksena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat lähellä olevaa, kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä tukea. Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma jatkaa vuosina 2016-2018 LAPE-hankkeessa käynnistettyä muutosprosessia. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluita, palveluiden saatavuutta sekä monipuolistaa palveluvalikoimaa. (PirSOTE hankesuunnitelma 2020). Ylöjärven kaupunki on mukana Pirkanmaan liiton hallinnoimassa toteutuksessa yhdessä Taysin perusterveydenhuollon yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) sekä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Ylöjärvellä on työstetty sähköistä perhekeskusta vuoden 2021 aikana ja tavoitteena on, että lapsiperheet ja nuoret löytäisivät palvelut kootusti samalta sivustolta.
  • Matalan kynnyksen palvelut ovat nopeasti ja helposti saatavilla. Asiakkaalla on mahdollisuus saada apua ongelmaansa tai ohjauksen hoitoon/toiseen palveluun. Oleellista on ammattitaitoinen tuen- tai palvelun tarpeen tunnistaminen. Matalan kynnyksen palvelut voivat olla myös moniammatillisia ja niitä toteutetaan esimerkiksi perhekeskuksissa. (THL 2021.) Ylöjärven kaupungilla on useita lapsiperheiden arjen tukemiseksi tarkoitettuja palveluja, joita toteutetaan moniammatillisesti. Ylöjärven kaupunki on maantieteellisesti laaja, joten on tärkeää, että matalan kynnyksen palveluita on saatavilla kaikille kuntalaisille esimerkiksi digitalisaation avulla.
  • Sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) mukaan kunnan tehtävänä on seurata lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palveluissa ja niiden kehittämisessä on huolehdittava siitä, että palvelujen avulla tuetaan lapsen kasvatukseen osallistuvia henkilötä ja saadaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
  • Kohderyhmänä ovat perheet, nuoret, ammattilaiset
  • Keväällä 2021 toteutetulla asukaskyselyllä on kartutettu asiakasymmärrystä. Kyselyn vastaajista 43%:lla oli alaikäisiä lapsia tai muita huollettavia.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palveluohjaus on osana Ylöjärven sähköisen perhekeskuksen palveluita ja tarkoituksena on markkinoinnin avulla tehdä sivustoa tutuksi niin asiakkaille kuin ammattilaisille. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palveluohjauksen avulla perheet löytävät helpommin matalan kynnyksen palveluiden piiriin ja yhteyden ottamisen kynnys myös helpottuu. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin voi rakentaa jokaisen kaupungin/kunnan omista, helposti saatavilla olevista, palveluista. Toimintamallia voidaan myös hyödyntää muiden kohderyhmien palvelupolkuja rakennettaessa. 

Kansikuva
Huolettaako arki? Sähköisen perhekeskuksen palveluohjauksesta tukea perheiden hyvinvointiin

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Perhepalvelut Asiakas- ja palveluohjaus Vanhemmuus Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kohderyhmä

Lapset ja varhaisnuoret Nuoret Perheet