IKÄTUKI -yksilömuotoista tukea vaikeaan elämänmuutostilanteeseen ikääntyneille

Tavoitteellisen ja määräaikaisen tukihenkilötoiminnan avulla tuetaan ikääntyneen omia voimavaroja ja toimintakykyä vaikeasta elämänmuutostilanteesta (esim. leskeytyminen) eteenpäin pääsemiseksi. Toiminta perustuu ammatillisesti koordinoituun vapaaehtoistoimintaan. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IKÄTUKI -yksilömuotoista tukea vaikeaan elämänmuutostilanteeseen ikääntyneille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteellisen ja määräaikaisen tukihenkilötoiminnan avulla tuetaan ikääntyneen omia voimavaroja ja toimintakykyä vaikeasta elämänmuutostilanteesta (esim. leskeytyminen) eteenpäin pääsemiseksi. Toiminta perustuu ammatillisesti koordinoituun vapaaehtoistoimintaan. 

Toteutuspaikka
Turun Kaupunkilähetys ry/Senioripysäkki, Tampereen Kaupunkilähetys ry/Senioripysäkki, Kotokartanosäätiö/Riihimäki.
Paikkakunta tai maakunta
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Katja Tujunen

Luotu

04.06.2020

Viimeksi muokattu

15.06.2020
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kohderyhmä

Elämänkriisin kohdanneet ikääntyneet, jotka tarvitsevat ulkopuolista tukea kriisistä selviytymiseen. Elämänmuutostilanne voi johtua esim. puolison kuolemasta, eläkkeelle siirtymisestä, työuran katkeamisesta, omasta tai läheisen sairastumisesta, parisuhdeongelmasta, muutosta toiselle paikkakunnalle.

Tuen tarve

Tukipyynnön tuen tarpeesta voi tehdä asiakas itse tai yhteistyökumppani asiakkaan luvalla. Tukipyyntöä seuraa alkuhaastatteluajan sopiminen IKÄTUKI työntekijän kanssa.

Tuettavan tapaaminen/alkuhaastattelu

Asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne kartoitetaan ja tuen tarvetta selvitellään tarkemmin.

Tukisuhteen valmistelu

Työntekijä lähtee kartoittamaan vapaana olevista tukihenkilöistä mahdollisimman sopivaa vastaparia, huomioiden esim. persoonien, elämänkokemuksen, harrastusten + kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien samankaltaisuudet ja yhteensopivuuden. Kun sopiva tukihenkilö löytyy, sovitaan aika aloitustapaamiselle.

Aloitustapaaminen

Tapaamisessa on mukana asiakas, tukihenkilö, IKÄTUKI-työntekijä ja mahdollinen yhteistyökumppani esim. kotihoidon omahoitaja tai vanhuspsykiatrian poliklinikan sairaanhoitaja. Aloitustapaamisessa tukipari tutustuu toisiinsa, käydään läpi asiakkaan sanoittamaa tuen tarvetta, tukisuhteen tavoitteita, tukitapaamisten konkreettista sisältöä, sovitaan pelisäännöistä. Aloitustapaamisessa tukipari sopii ensimmäisen kahdenkeskisen tapaamisensa.

Tutustumisaika (n. 1 kk)

Tutustumisaikana tukipari tapaa toisiaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti n. kerran viikossa. Tapaamiset eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja, vaan tukiparin keskenään päätettävissä.

Sopimustapaaminen

Sopimukseen kirjataan myös mahdollinen ammatillisen tuen tarjoaja. Sopimus kulkee punaisena lankana koko tukisuhteen ajan.

Seurantatapaaminen

Noin kolmen kuukauden välein järjestetään seurantatapaaminen, jolloin päivitetään tilanne ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Väliaikana tukipari tapaa säännöllisesti toisiaan viikon tai kahden viikon välein. Tukisuhteen aikana työntekijä on säännöllisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä tukihenkilöön ja asiakkaaseen. Työntekijä ottaa myös tarvittaessa yhteyttä muihin ammatillisen tuen tarjoajiin.

Päätöspalaveri ja tukisuhteen arviointi

Tukisuhteen päättämistä aloitetaan valmistella jo paljon ennen virallista päätöspalaveria. Tukisuhteen päättäminen on ajankohtaista silloin, kun tavoitteet ovat toteutuneet mahdollisimman hyvin ja tilanne on edistynyt. Määräaikaisen intensiivisen tuen jälkeen voi asiakkaalla olla vielä tarvetta kevyemmälle ja pitkäkestoiselle tuelle, jolloin voidaan saattaen vaihtaa esim. ystävätoiminnan puolelle.

Jälkiarviointi puolen vuoden kuluttua

Puolen vuoden kuluttua tukisuhteen päättymisestä työntekijä soittaa asiakkaalle seurantapuhelun, jossa käydään läpi senhetkistä elämäntilannetta. Puhelu on tärkeä myös motivoinnin ja rohkaisun kannalta. Se luo uskoa ja luottamusta omiin voimavaroihin ja selviytymiskeinoihin elämässä eteenpäin.

Työntekijän rooli

Kartoittaa tukea tarvitsevan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Kokoaa verkostot (=verkostotyö) asiakkaan auttamiseksi. Työntekijä on vastuussa tukisuhteen eri prosessien toteutumisesta. Vastaa vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista: esim. vapaaehtoisten rekrytoinnista, alkuhaastatteluista ja peruskoulutuksen järjestämisestä. Vastaa tukihenkilöiden yksilömuotoisen ja ryhmämuotoisen tuen tarjoamisesta. Huolehtii ohjauksesta, jatkokoulutuksista ja vapaaehtoisten virkistyksestä.

Verkostotyö

Verkostotyöllä tarkoitetaan yhteistyötä, jota tehdään tukea tarvitsevan, hänen luonnollisen verkostonsa ja ammattilaisten kesken. Verkostotyötä voidaan tehdä tukisuhteen eri vaiheissa ja verkoston kokoonpano voi muuttua. Verkostoon voi kuulua esim. ohjaava taho ja/tai kotihoito ja se voi myös täydentyä tukisuhteen aikana. Verkostotyö tehostaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tiedon kulkua ja työnjakoa sekä edistää eri sektoreiden välisen vuoropuhelun ja toimintatapojen syntymistä. Verkostotyön avulla parannetaan tuettavan elämäntilanteeseen liittyvää kokonaisvaltaista tuen saantia. Tukea tarvitsevalle voidaan paremmin tarjota oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan.

Vapaaehtoistoiminta

Tukihenkilöinä toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Tukihenkilön tärkein rooli on henkisen tuen antaminen ja rinnalla kulkeminen. Tuki perustuu keskusteluun, asioiden jakamiseen, rohkaisuun toiminnan tai harrastuksen pariin, yhdessä liikkumiseen, käytännön asioiden hoitamiseen yhdessä. Tukihenkilön tuella aktivoidaan myös sosiaalista verkostoa. Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Hän toimii hyödyntäen omaa persoonaansa ja elämänkokemustaan.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnassa tehdään etsivää ja löytävää työtä. Jalkaudutaan sinne, missä tukea tarvitsevat ovat. Tukea tarjotaan kokonaisvaltaisesti hyödyntäen sekä vapaaehtoisen että ammattilaisen tarjoama apu ja tuki. Toiminnassa hyödynnetään hyvin moniammatillisuutta, kolmannen ja julkisen sektorin palveluita. Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa asiakas voi siirtyä "saatetusti" kevyemmän palvelun piiriin tai toisinpäin. Näin voidaan tarjota pitkäaikaisia palveluketjuja muuttuvan tilanteen mukaan.

Tukea tarvitseva voi elämäntilanteensa parannettua ja voimauduttuaan lähteä tukihenkilöksi.

Toiminnalla on positiivista vaikutusta myös tukihenkilön elämään. Hän saa uutta sisältöä elämäänsä, tarpeellisuuden tunteen, merkityksellisen ihmissuhteen, yhteisön, sisältöä ja rytmiä arkeensa.  

Toiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa ja tarjoaa tukea jo varhaisessa vaiheessa. Vähentää merkittävästi yksinäisyydestä johtuvia ongelmia.

Muutostilanteeseen tarjottavalla intensiivisellä ja tavoitteelllisella tuella voidaan edistää ikääntyneen arjessa selviytymistä toimintakykyä ja voimavaroja vahvistamalla, lisätä elämänlaatua ja arjenhallintaa, laajentaa sosiaalista verkostoa ja -elämää, vähentää yksinäisyyden tunnetta, estää muutostilanteen aiheuttaman vaikean tilanteen pitkittyminen ja ongelmien kasautuminen, ehkäistä syrjäytymistä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli prosesseineen on dokumentoitu oppaan muotoon. Vapaaehtoisten peruskoulutuksen malli ja sisältö on dokumentoitu kouluttajan käsikirjaan. 

Opas ja käsikirja sisältävät myös valmiita palautekyselypohjia, jolloin toimintaa on helppo arvioida ja kehittää.

Toiminta on menestyksekkäästi siirretty osaksi Tampereen Kaupunkilähetyksen Senioripysäkkiä ja Riihimäellä toimivaa Kotokartanosäätiön etsivää vanhustyötä.

Mallin käyttöönotossa on hyvä huomioida riittävä työntekijäresurssi vapaaehtoisten tukihenkilöiden toiminnan koordinointiin, tukeen ja ohjaukseen.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Mielenterveys Tukihenkilötoiminta Vertais- ja vapaaehtoistyö Elämänlaatu Psykososiaalinen tuki

Ilmiöt

Syrjäytyminen

Kohderyhmä

Ikäihmiset