Yhteistoiminta-alueella järjestetään kausi-influenssarokotukset keskitetysti ja "mobiilisti" kirjastoautossa. Uudella toimintamallilla tavoitellaan mm. rokotuskattavuuden parantumista ja henkilöstöresurssien tehokkaampaa käyttöä. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Influenssarokotukset keskitetysti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistoiminta-alueella järjestetään kausi-influenssarokotukset keskitetysti ja "mobiilisti" kirjastoautossa. Uudella toimintamallilla tavoitellaan mm. rokotuskattavuuden parantumista ja henkilöstöresurssien tehokkaampaa käyttöä. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

Toteutuspaikka
Yhteistoiminta-alue vuonna 2015, väestöpohja 150 000
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

25.06.2020

Viimeksi muokattu

25.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Järjestämällä n. 150 000 väestöpohjan rokotustapahtuma keskitetysti ja osalle väestöä "mobiilisti" kirjastoautossa pyritään potilaiden tasavertaiseen/tasalaatuiseen palvelun saatavuuteen, rokotuskattavuuden parantumiseen, henkilöstöresurssin ja tilojen tehokkaampaan käyttöön sekä potilaiden saamaan terveyshyötyyn terveyden edistämistapahtuman kautta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin uudistus toteutettiin, koska potilailta tuli paljon negatiivista palautetta hajautetuista rokotustapahtumista. Myös henkilökunta oli tyytymätön erityisesti siksi, että palaute oli usein itse tilaisuudessa face-to-face saatua. Lisäksi lääkärikunta koki arkipäivän tilaisuuksien haittaavan omaa toimintaansa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tapahtuman suunnittelu
Tapahtuman suunnitteluvaihe alkaa suunnitteluryhmän kokoamisella. Ryhmään kutsutaan toimijoita eri pääprosesseista ja yhteistyökumppaneista huomioiden sekä rokotustapahtuma että terveyden edistämistapahtuma. Suunnitteluryhmä sopii viestinnästä, tilojen käytöstä ja varustuksesta sekä kaikista logistisista järjestelyistä, joita tapahtuman läpivienti edellyttää. Suunnitteluryhmä sopii tilaisuuksiin käyttöön otettavien rokotushuoneiden, rokottajien, kirjaajien ja muiden käyttöön tarvittavien henkilöiden määrästä. Ryhmässä sovitaan vastuuhenkilöt eri asiakokonaisuuksien hoitamiseen. Suunnitteluryhmä tekee viestintäsuunnitelman. Käytettäviä viestintäkanavia voivat olla esim. julkinen media, terveysasemien info-tv:t ja muiden kaupungin toimipaikkojen infokanavat. Suunnitteluvaiheessa tehdään yhteistyötä sekä kaupungin että sairaanhoitopiirin infektiolääkärin kanssa. Lisäksi tulee varmistaa, että käyttöön otettavan tilan pelastussuunnitelma on ajan tasalla.

Tapahtuman toteutus
Ennakkoviestintä toteutetaan suunnitelman mukaan. Itse tapahtumien järjestelyjä tehdäänn ennakkoon muun arkipäivän toiminnan häiriintymättä. Rokotushuoneet valmistellaan tapahtumaa edeltävänä iltana valmiiksi ja loput valmistelut ennen tapahtuman alkua. Potilaat ohjautuvat sukunimen alkukirjaimen mukaisesti kolmesta eri sisäänkäynnistä sisään ja saavat värillisen vuoronumerolapun, jonka mukaan ohjautuvat rokotushuoneisiin. Henkilöstö ohjeistetaan tarkoin tapahtuman eri tehtäviin. Jokaisessa tapahtumassa on paikalla vastuuesimies huolehtimassa ja auttamassa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Rokotustapahtumassa ei anneta muuta terveydenhuollon palvelua tai muita injektioita. Liikenteen ohjaamiseen panostetaan ja pysäköinti järjestetään maksuttomana tapahtumaan tulijoille. Myös henkilökunnan parkkialueet ovat ko. aikana potilaiden käytössä. Rokotuksia annetaan myös kirjastoautossa seitsemänä päivänä niille potilaille, jotka asuvat julkisten liikenneyhteyksien ulkopuolella.

Liitteenä suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä dokumentteja. (Liitteitä pääset katsomaan Kehittämisen polku -välilehdeltä)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilanne ennen käytännön toimeenpanoa
Aiemmin influenssarokotukset järjestettiin hajautettuna 12 eri terveysasemalla arkityön lomassa. Käytäntö aiheutti asemille rokotuksiin suuria ruuhkia, odotusajat olivat pitkiä ja potilaat tyytymättömiä. Rokotustapahtumien ajankohta arkipäivinä vähensi sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien perustyöhön liittyviä vastaanottoaikoja. 

Potilailta ja yhteistyökumppaneilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. V. 2014 rokotuskattavuus nousi edellisvuoteen verrattuna 32 %; n. 150 000 väestöstä rokotteen sai yli 22 000. Yhteistyö eri toimijoiden ja erityisesti kirjastotoimen kanssa onnistui erinomaisesti. Jonotusajat olivat keskimäärin alle 15 minuuttia. Tapahtumien jälkeen todettiin, että ensimmäiseen rokotuspäivään tulee resursoida henkilöstöä muita päiviä enemmän sen suuremman suosion vuoksi.

Potilaat kokivat erittäin positiivisena ohessa järjestetyn terveyden edistämisen tapahtuman. Rokottamisen jälkeen on suositus, että terveysaseman tiloissa viivytään n. 15 minuuttia ja nyt oli viipymisen ajalle tarjolla terveyttä edistävää, omahoitoa tukevaa ja terveyshyötyä tuottavaa ohjausta sekä neuvontaa useista eri teemoista. Iso terveysasema tiloineen antoi hyvä puitteet tämän järjestämiseksi. 

"Mobiilirokotusten" toteuttaminen kirjastoautossa onnistui hyvin ja vaikeiden kulkuyhteyksien takana asuvat potilaat olivat saamaansa lähipalveluun erittäin tyytyväisiä. Yhteistyö kirjastotoimen kanssa onnistui täydellisesti ja työntekijät kokivat uudenlaisen toiminnan mielekkäänä. 

Työntekijöille maksettava lauantaityökorvaus ja aikana annettava vapaapäivä toivat lisäkustannusta. Toisaalta terveysasemien arkipäivien työ ei häiriintynyt ja potilaita pystyttiin hoitamaan niin lääkäreiden kuin sairaanhoitajien vastaanotoilla normaalia paremmin. Toimintamallin arvoinnissa on nähtävissä erityisesti sairaanhoitajien vastaanottokäynneissä kasvua edellisvuosiin verrattuna.

Henkilöstöresurssin käytön tehokkuutta lisäsi se, että keskitettyihin tapahtumiin tarvittiin tarkkailu- ja ensiapuvalmiuteen kaksi sairaanhoitajaa kuhunkin tapahtumaan. Aiemmin ensiapuvalmiuteen tarvittiin jokaiseen 12 terveysasemalla järjestettyyn tapahtumaan yhdestä kahteen sairaanhoitajaan terveysaseman koosta riippuen. Lisäksi tilaisuuksia järjestettiin väestön tarpeen mukaan 2 - 4 terveysasemaa kohden. Henkilöstöresurssia voitiin nyt tehokkaammin kohdentaa nimenomaan rokotustehtävään ja potilaiden voidaan ajatella saaneen entistä enemmän sekä rokotus- että vastaanottopalvelua, mikä näkyy suurena käyntimäärien nousuna. 

Kustannustehokkuuden näkökulmasta todettakoon myös, että rokotuskattavuuden nousun voidaan ajatella vähentävän influenssaan sairastumisia ja siitä syntyviä vakavia jälkitauteja kalliine tehohoitojaksoineen. Lisäksi tilojen käyttö on tehokasta; tarvitaan vain näihin tapahtumiin liittyvät järjestelyt, logistiikkaratkaisut, potilaiden ohjaustoiminnot ja tilojen siivoustoimet. Eri tavoin syntyvää säästöä on kuitenkin tässä vaiheessa vaikea euromääräisenä osoittaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ennakkoviestinnässä tulee korostaa tapahtuman täsmällistä alkamisaikaa. Erityisesti ensimmäisenä rokotuspäivänä potilaita tuli jonottamaan jopa 1½ tuntia ennen tapahtuman alkamista. Potilaiden vastaanottaminen voitiin kuitenkin aloittaa vasta määräaikana, koska ko. aamuna oli vielä paljon järjesteltävää, jota ei voitu toteuttaa arkena vastaanoton normaalitoiminnan aikana.

Toimintamalli oli yksi TERVE-SOS-kilpailun finalisteista vuonna 2015

Kansikuva
Influenssarokotukset keskitetysti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis